Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Nordisk Union for Musikundervisere, NUMU

Forfatter: Troels Lund Nielsen, regionsreporter
Af Troels Lund Nielsen, regionsreporter

DMpF vært ved møde i Nordisk Union for Musikundervisere, NUMU


Der er plads til at komme op på den helt store klinge, når medlemmerne i NUMU mødes til de halvårlige drøftelser. Emnerne spænder fx fra erfaringsudveksling over musik- og kulturskolernes rammevilkår og til musikpædagogisk forskning. Netop forskningen er et tilbagevendende tema for NUMU, fordi den er helt afgørende for en fremtidig udvikling af det musikpædagogiske fag i de nordiske lande. Desværre halter Danmark langt bagefter de andre nordiske lande på netop dette parameter. 

Se videoklip med tre af deltagerne:

Tonerne til melodien ”Mørk er november” klinger fra klokkespillet, mens solen uanfægtet stråler fra en skyfri himmel. Med udsigt til Vor Frelser Kirkes snoede spir samles musik- og kulturskolerepræsentanter fra de nordiske lande. Vi befinder på fjerde sal i Dronningensgade i København, hvor DMpF deler lokaler med DAF. Det halvårlige bestyrelsesmøde i Nordisk Union for Musikundervisere, NUMU, står for døren.

NUMU opstod i 2004 som en sammenslutning af Nordisk Musikpædagogisk Union og Nordisk Musikskolelederråd og består af repræsentanter for en række musikpædagogiske foreninger fra Danmark, Færøerne, Finland, Island, Norge og Sverige. I den første periode deltog DMpF i en fælles dansk repræsentation sammen med folkeskolens og gymnasielærernes musiklærerforeninger. Da folkeskolens musiklærerforening trak sig ud af samarbejdet, ophørte den danske repræsentation i en periode, men 

i 2014 besluttede DMpF ́s bestyrelse at genoptage arbejdet i NUMU. Formandskabet går på skift mellem deltagerlandene, og i øjeblikket varetages opgaven af DMpF. En vigtig del af arbejdet i NUMU består i erfarings- og vidensdeling. På møderne fremlægges rapporter om den aktuelle situation i de enkelte medlemslande. Forholdene i de nordiske lande adskiller sig fra hinanden på visse punkter (f. eks. hvad angår uddannelsen af musikskolelærere), mens der på andre områder er mange fællestræk. Således er f.eks. systemet med offentligt støttede musik- og kulturskoler udbredt i hele Norden.

undefined

Marie Wall Almkvist, NUMU-repræsentant fra Sverige

”Erfaringsudvekslingen er vigtig for de dialoger om kultur- og musikskoler,vi indgår i med lokale og nationale politikere i vores respektive lande”, siger Marie Wall Almquist. Emnerne på møderne kan være af overordnet strategisk, politisk karakter, eller de kan dreje sig om udveksling af information om konkrete tiltag – f.eks. kendskabet til, at man i Norge har fået udarbejdet en omfattende og Troels Lund Nielsen og Hans Ole Rian detaljeret standard for den akustiske indretning af rum, der skal anvendes til musik. Denne standard vil kunne være et nyttigt værktøj for kommuner, der står for at skulle nybygge eller ombygge lokaler til musikskolevirksomhed.

Et gennemgående tema er i øjeblikket den politiske ambition om at udbrede musikundervisningen til flere (helst alle) børn. I denne sammenhæng kan man konstatere, at DMpF ́s vision ”Musikskolen for alle” passer særdeles godt ind i en fælles nordisk bestræbelse på at gøre musikundervisningen mere tilgængelig. Der arbejdes med mange beslægtede initiativer i de øvrige nordiske lande, så der er på dette område i høj grad mulighed for gensidig inspiration.

Et andet aktuelt emne i flere af medlemslandene er udviklingen af kompetencegivende musik- og kulturskolelæreruddannelser. På det fagforeningsmæssige område drøftes de seneste overenskomstforhandlingsforløb i de respektive lande, og der udveksles ideer til styrkelse af den politiske interessevaretagelse. ”Vi har lært meget af den danske lærerlockout i 2013, og det har betydet, at vi på den baggrund har taklet forhandlingerne helt andreledes i Norge”, fortæller NUMU repræsentant fra Norge Hans Ole Rian.

undefined

Hans Ole Rian, NUMU-repræsentant fra Norge


Et fast punkt på dagsorden handler om præsentation af aktuel musikpædagogisk forskning. Det er NUMU ́s ambition gennem samarbejde med andre internordiske organisationer at bidrage til indsamling af viden om - og udbredelse af kendskab til - relevante musikpædagogiske forskningsresultater. Den musikpædagogiske forskning har i øjeblikket trange kår i Danmark. På dette punkt er de øvrige nordiske lande langt foran – også når det gælder udviklingen af forskningsbaseret uddannelse i musikpædagogik. Arbejdet med at sætte musik- og kulturskolerne på den politiske dagsorden kræver samarbejde. Derfor vil et af NUMU ́s mål i den kommende periode være at udbygge samarbejdet med andre organisationer inden for vores område, heriblandt NMKU (Nordisk Musik- og Kulturskole Union). Således vil NUMU være repræsenteret ved NMKU ́s kommende konference i Island. 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/