Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Musikskoler er med til at styrke unges trivsel

Forfatter: David Efraim Poulsen
Af David Efraim Poulsen, medieredaktør

Det er en kendt sag, at flere og flere børn og unge mistrives. At musikskoler, ud over at lære tusindvis af børn og unge at spille musikinstrumenter og synge, også øger deres trivsel, er derimod en ufortalt historie i offentligheden.

 ”Mange børn og unge mistrives,” lyder det på Danske Musik- og Kulturskolers landsmøde på Hotel Nyborg Strand. ”Sæt rummet for børn og unges trivsel” er overskriften på en af DMK-temasalonerne på denne blæsende novemberdag ved Storebælt. Invitationen lover: Videndeling om samarbejder, konkrete aktiviteter og pædagogiske tilgange. Temaet rammer lige ned i den triste kendsgerning, flere undersøgelser peger på: Et stigende antal af børn og unge i Danmark mistrives, og flere børn og unge end tidligere kæmper med lavt selvværd og en følelse af ikke at passe ind.

Tallene viser, at det går den gale vej

I 2020 adspurgte Den Nationale Sundhedsprofil 200.000 danskere om deres psykiske og fysiske velbefindende. Tallene viser, at det går den gale vej med de 16 til 25-åriges trivsel i forhold til forrige nationale undersøgelse i 2017. Samme tendens peger Vidensråd for forebyggelse  på i deres rapport fra 2020. Her er konklusionen, at andelen, der oplever at have et meget godt helbred, er faldet over de seneste tre årtier. I 2020 interviewede Børns Vilkår over 100 børn og unge fra 5. og 8. klasse. De oplevede, at man konstant skulle være udadvendt, sjov og højlydt for at blive accepteret i skolemiljøet. ”Børn og unge, der ikke passer ind, oplever ensomhed eller mobning, og de skyder ofte skylden på sig selv,” lyder det i undersøgelsen. ”Altså der er meget, man skal leve op til, og man skal være den, der har det perfekte liv med mange venner og poste de rigtige ting og sådan noget,” fortæller folkeskoleeleven Selma fra 8. klasse i undersøgelsen. Flere leder- og lærermedlemmer hos DMpF har problemet helt inde på livet og savner akut viden og nye undervisningskompetencer. For at opsøge ny viden og finde svar til medlemmerne på, hvilke efteruddannelsestilbud der findes, er fagbladet MUSIKSKOLEN taget til Nyborg.

FAKTA

I 1984 rapporterede 48% af de 13-årige drenge og 47% af de 13-årige piger et virkelig godt selvvurderet helbred, mens det i 2018 var 32% af de 13-årige drenge og 24% af de 13-årige piger, der oplevede deres helbred som virkelig godt.

Oplæg til indsatser

Opkvalificer fagprofessionelle på alle niveauer

Invester i forskning og udvikling

Mental sundhedsfremme de steder, hvor børn og unge har deres dagligdag

Skab koordinering på nationalt niveau

Evaluer indsatserne løbende

Kilde: Vidensråd for forebyggelse

Førstehjælp og succeshistorier

”Hvor mange her i lokalet kan yde førstehjælp,” spørger oplægsholder ungdomsskoleleder Anders Bo Thorsted bredt ud i konferencelokalet på Hotel Nyborg Strand. Han, musikskoleleder Morten Andersen fra Middelfart Musikskole og Louise Frøkjær Carstens, projektleder og kommunikationsansat på Silkeborg Kulturskole, er oplægsholdere på temasalonen: Sæt rummet for børn og unges trivsel. Over halvdelen af de 70-80 salondeltagere rækker veloplagte hænderne i vejret. Ordstyrer, musikskoleleder Clara Vuust, har indledningsvis introduceret panelet og temasalonens fokus på, hvordan vi på musikskolerne takler problemet med de unges stigende mistrivsel.

undefined

Oplægsholdere: Anders Bo Thorsted og Morten Andersen

Et tema, som også var på plakaten ved det seneste folketingsvalg, og som musikskoleområdet er opmærksomme på. ”Hvor mange herinde ved, hvad man skal gøre, hvis en elev får et angstanfald?,” går ungdomsskolelederen videre. Nu er der langt mellem hænderne, kun enkelte deltagere løfte tøvende deres arm. Han går videre i sit oplæg og fortæller, at Middelfart Kommunes mål er at blive den bedste ungekommune. Vejen dertil er at komme unges mistrivsel til livs. ”Det skal ske gennem samarbejder på tværs i kommunen,” siger han. Trafiklysordningen” er et tiltag, man anvender i Middelfart til at sætte forebyggende ind, når unge trivselsmæssigt befinder sig i ”gul gruppe”. ”Alle mennesker skal have lige chancer,” er kommunens mantra. Ud over Trafiklysordningen har man udviklet en Mental førstehjælpskasse - et samarbejde med de unge og kommunens rådgivningscenter. Endelig tilbyder Middelfart Musikskole i samarbejde med ungdomsskolen fra august i år 19 tiltaget sammenspilsfripladser til unge fra Trafiklysordningen. ”Jeg oplever lidt, at det er en ufortalt historie i offentligheden, at vi i musikskolerne allerede rummer rigtig mange forskellige børn og unge i vores musikfaglige fællesskaber, også mange af dem, som har det svært i folkeskolen,” fortæller musikskolelederen. Han underbygger med historien om musikskoleeleven Bjørk, der fik selvværdet tilbage, da hun startede på eneundervisning i bas og bandsammenspil. ”Jeg føler mig tryg i fællesskabet på musikskolen. Det er et frirum fra skolen, som nogle gange kan være svær. Jeg har det nemmere med at lave fejl i musikken, da jeg ikke føler, folk dømmer mig for det. I skolen har jeg følt det omvendt,” lyser Bjørks personlige oplevelse på whiteboardet. ”Det er lige præcis i musikskolen, der er plads til alle os, som fx ikke er gode på en fodboldbane,” supplerer samarbejdspartneren fra ungdomsskolen. Næste oplægsholder, Louise Frøkjær Carstens fra Silkeborg Kommune, fokuserer på fællesskaber og kreative, skabende ungemiljøer. Tiltagene er udviklet under et af SLKS puljemiddelprojekter Grib Engagementet efteråret 2021. I Silkeborg Kommune er musikskolens strategi forankret hos Kultur- og Fritidschefen ”På den måde sikrer vi kontinuiteten,” bidrager han beredvilligt fra deltagerrækkerne. ”Alle begynderelever starter på hold i Silkeborg Kulturskole,” fortsætter Louise Frøkjær Carstens. Et efterhånden ikke ukendt pædagogisk greb på rigtig mange musikskoler. Det andet ben i Kulturskolens strategi er de kunstnerisk skabende ungemiljøer, hvor hovedfokus er på det sociale. ”Det kræver andre kompetencer af musik- og kulturskolelærerne, og det er en stor pædagogisk opgave,” mener projektkoordinatoren.

Unge trives i musikskolen

I efteråret 2021 interviewede fagbladet MUSIKSOLEN unge musikskole- og MGK-elever fra hele landet. Vi spurgte dem om, hvad musikskolen giver dem:

Lucas Uvalic, 18 år: Man bliver glad af at lytte til musik, og man bliver endnu gladere af at spille den.

Anna Lohmann Albeck, 16 år: Når jeg skriver mine egne sange, udtrykker jeg mig igennem musikken på en helt særlig måde, som kan hjælpe mig med at bearbejde de udfordringer, jeg møder i hverdagen.

Dines Hoyer, 19 år: Noget af det, jeg elsker ved at spille, er, at man får en pause fra tankemylder og bekymringer, som jeg tror, især mange unge oplever at have. Når man spiller musik, kan man slippe det hele og kun fokusere på følelserne og det, man skaber med sit instrument – alene eller i fællesskab med andre.

Læs også: Musikskoler er mere end musikken

Bølgegang både ude og inde

Mens efterårsstormen pisker skum på Storebælt udendørs, øges bølgegangen også indendørs under salonens afsluttende spørgerunde. Trivselstemaet opleves tydeligvis som vigtigt. Måske fordi flere musikskolelærere og -ledere efterspørger mere viden og kompetencer for bedre at kunne understøtte sårbare musikskoleelever og MGK-studerende. Tager man håndsoprækningen fra spørgsmålet om håndtering af angstanfald som udtryk for behovet, er det tårnhøjt. ”Hvor skal vores kompetenceløft komme fra, og hvilke kompetencer er der brug for?,” spørger deltager Bent Hjort. For hvordan omsætter man luftige kommunale visioner til konkret og virksom handling? ”Vi skal lade os inspirere af, hvad folkeskolerne gør,” foreslår de to ledere fra Middelfart enstemmigt. Kommunikationsansat Louise Frøkjær Carstens fra Silkeborg peger på, at problemet først skal italesættes, og dernæst anbefaler hun tilgangen Playfull Learning fra pædagoguddannelsen. Nærmere kommer vi ikke DMK-invitationens pædagogiske tilgange.

undefined

Musikskoleleder Bent Hjorts meget konkrete spørgsmål signalerer, at det næste logiske skridt må være et målrettet kompetenceløft. Bølgegangen i deltagere og oplægsholderes udmeldinger bliver nu gradvist mere udtalt med endog ganske vidtgående tilkendegivelser. DMpF’s formand, Simon Junker Tang, anerkender det stigende trivselsproblem blandt børn og unge, men beder salen huske, at også en del at musikskolernes lærere er udfordret på deres trivsel med en stadig stigende diversitet i opgaver og daglige omstillinger. Ordstyrer Clara Vuust, redder os sikker i land med sagligt input fra deltager Niels Græsholm. ”Musikskolen har til formål at udvikle og fremme elevernes musikalske evner og kundskaber,” citerer musikskolekonsulenten fra formålsparagraffen. ”Musikskolen opfylder sit formål ved bl.a. at bibringe eleverne instrumentale/vokale, skabende og øvrige musikalske færdigheder som forudsætning for musikalsk udfoldelse, individuelt og i fællesskaber,” afslutter han opslaget på mobiltelefonen. Bekendtgørelsen om musikskoler kapitel 1, § 2. blev punktummet for DMK-salonen Sæt rummet for børn og unges trivsel. En præcisering af, at der skal være både soloundervisning og sammenspil, både individ og fællesskab. Det lyder musikfagligt logisk og som en i øvrigt ganske fornuftig fremtidssikring af fagområdet. Måske er det, ud over spørgsmålet om lærernes adgang til relevante kurser, en af dagens vigtige pointer - og ganske virksom, efter hvad vi kan forstå på succeshistorien om solobaseleven Bjørk fra Middelfart.

Du kan læse mere om Bjørks rejse ud af mistrivslen i MUSIKSKOLEN 2 2023

Læs også:

Instrumentalhold bringer skolelever ind i musikkens verden

Er du til solo- eller holdundervisning?

Stress rammer over hele skalen

https://www.facebook.com/dmpf.dk/