Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Hvorfor er det vigtigt med faglig ledelse?

Forfatter: Edna Rasmussen
Af Edna Rasmussen, Musikskoleleder Aabenraa Musikskole

Velfungerende moderne organisationer er baseret på motiverede og fagligt dygtige medarbejdere. Derfor er ledelse med viden om og faglig indsigt i musik og musikpædagogik afgørende for, hvordan en musikskole udvikler sig.

"Siden mine første møder med ledelseskonsulenter og kursusledere på lederkurser og lederuddannelser har jeg gennem 30 år forfægtet det synspunkt, at faglig ledelse er vigtig. For 20-30 år siden var det ikke et populært synspunkt, og jeg har måttet tage mine kampe"

Med new public managements indtog i den offentlige sektor blev den fremtrædende tilgang, at ledelse er et selvstændigt fag, som uddanner én til at lede (underforstået en hvilken som helst organisation), og at det er ledelsesuddannelsen, som er den primære, og ikke den faglige uddannelse. Jeg er selv et produkt af, at man dengang ofte med udgangspunkt i en faglighed – den visionære lærer, den dygtige sygeplejerske eller pædagog - blev leder af en institution med samme faglighed, og først derefter fik en uddannelse som leder. En tilgang, der ofte er blevet set ned på. Og indrømmet:Jeg har set min del af dårlig ledelse, ikke nødvendigvis fordi lederne var fagligt uddannet, men måske netop fordi den nødvendige efteruddannelse udeblev (eller fordi talentet ikke var tilstrækkeligt). Heldigvis er tiden vendt til, at man mange steder igen indser, at der er særlige og uundværlige kvaliteter ved faglig ledelse – især også på de niveauer, som har afgørende indflydelse på organisationens kerneydelser og på økonomi og personalestyring, og ikke blot i mellemlederlaget.

Faglig ledelse betyder forståelse for kerneopgaven

Enhver organisation er enten i udvikling eller afvikling. Begge dele kræver både økonomiske perspektiver og i høj grad også fag-faglige. Når der skal spares i musikskolen, er det ikke kun et spørgsmål om at få det til at passe på kroner og øre, men også om at få det gjort på den mest hensigtsmæssige måde i forhold til kerneydelsen. Der vil helt sikkert være medarbejdere og mellemledere, som også kan komme med vægtige input i forhold til dette, men hvis det samtidig trækker op til personalereduktioner, bør det ikke kun være afhængigt af de mest velformulerede medarbejdere, hvilke modeller man vælger for reduceringer.

undefined

På samme måde er det væsentligt, at den leder, som sidder med den endelige beslutning, når organisationen skal udvikles, også rent fagligt kan argumentere for, hvorfor udviklingen lige netop skal gå i den retning - både indadtil og udadtil.

Kommunikation er et vigtigt ledelsesværktøj

Enhver omfattende organisationsændring vil naturligvis ske i dialog med medarbejderne. Og netop her kommer lederens faglighed også til nyttei forhold til, at man rent fagligt kan sparre med hinanden og gå i dybden i forhold til kerneydelsen og udvikling af denne.Endelig er det, at lederen er bekendt med den faglige terminologi og fagets kultur, vigtigt i forhold til at bakke op om og sparre med de ansatte, i dette tilfælde musikpædagogerne.

”Jeg ved, hvad forberedelse af en undervisning er, og hvad den betyder”

Musikpædagogen er ansat med et stort ansvar for, udover at undervise,  at være musikskolens ansigt udadtil i forhold til mange instanser. Det kræver dialog og sparring, og lederens fornemste opgave er her at ”spille sine ansatte gode”. Med et moderne ledelsesudtryk hedder dette ”multipliers” eller multiplikator-ledere. Denne type leder får de ansatte til at være den bedste udgave af sig selv og udfordrer dem til at yde det bedste i forhold til organisationen. Dette kræver, at man er på bølgelængde med sine medarbejdere og at man forstår deres arbejdssituation og kan kommunikere dette.

Motivation af medarbejderne er nøglen den gode organisation

Ikke mindst er det vigtigt at have blik for, hvad der motiverer medarbejderne. En stor del af mit daglige arbejde som leder er at ”få pengene til at passe”. Der kunne derfor argumenteres for, at det måske kunne være bedre, at en økonomisk uddannet sad i min stol. Musikskolens økonomi motiverer bare de færreste af mine medarbejdere. De er optaget af at få lov til at lave den bedst mulige musikskole og yde den bedst mulige undervisning. Den dialog skal jeg som den økonomisk ansvarlige leder kunne tage med medarbejderne, fordi det i sidste ende er mit ansvar, at pengene også fagligt bruges bedst muligt, og at arbejdet er tilrettelagt på den mest hensigtsmæssige måde. Jeg skal ikke vide, hvordan man spiller på en fagot eller en violin, men jeg har dagligt stor glæde af at have prøvet ”at stå der selv”. Med en vanskelig elev – et par krævende forældre – eller med et helt hold børn, som krævede al min opmærksomhed hvert sekund for, at undervisningen lykkes. Jeg ved, hvad forberedelse af en undervisning er, og hvad den betyder. Og jeg kan fagligt argumentere for forskellen på at undervise en hel klasse i et instrument og undervise elever solo eller på helt små hold – og hvorfor det er vigtigt, at vi ikke bare erstatter det ene med det andet, men måske netop gør begge dele. Derfor er min musikfaglighed vigtig i mit arbejde som chef i en musikskole.

Læs også:

Pædagogisk ledelse giver spillerum for musikpædagogisk udvikling

https://www.facebook.com/dmpf.dk/