Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Historisk landsmøde i DMpF

Forfatter: David Efraim Poulsen
Af David Efraim Poulsen, medieredaktør

Efter 126 år, først som Musikpædagogisk Forening og sidenhen Dansk Musikpædagogisk Forening (DMpF), blev der på landsmødet 2024 fremsat forslag om nyt navn til foreningen.

”Jeg elsker den brogede verden trods al dens nød og strid…,” klinger Hans Vilhelm Kaalunds velkendte tekst på DMpF’s landsmøde lørdag den 20. april i Skanderborg. Som DMpF har sangen eksisteret i over 100 år og er stadig lige relevant med sit både realistiske og optimistiske livssyn.

Coda og optakt i samme åndedrag

Sangstemmerne fra de fremmødte er langt fra de første og heller ikke de sidste i fagforeningens livshistorie. Medlemmerne har forsamlet sig siden foreningens fødsel i 1898 med landsmødet som coda for én valgperiode og samtidig optakten til en ny. En fagpolitisk livscyklus, hvor foreningens politikere begynder, genoptager eller afslutter et vigtigt fagligt arbejde for musikken og foreningen.

Troels Lund Nielsen afslutter i dag sit over 20-årige virke som fagpolitiker: ”Vi har den fordel i DMpF, at vi er enormt fleksible. Vi er hurtige til at omstille os, når betingelserne i samfundet ændrer sig. Og det vil sige, at vi kan rette kursen ind efter de ændrede vilkår. Det betyder også, at de ressourcer, vi har, bliver fokuseret, så de kommer medlemmerne mest muligt til gavn.” Fagpolitiker Mette Vendelbo genopstiller for foreningens lærerudvalg og træder ind i bestyrelsen. ”Som musiker og musikunderviser kan jeg bidrage med viden om de vilkår, som musikskolelærere arbejder under ude i praksis. Samtidig får jeg en uvurderlig indsigt i andre musikskoler og fagkollegers hverdag over hele landet”, fortæller hun. 

Nana Ellebæk Bjerg, klaver- og rytmikunderviser, har i sit fagpolitiske virke fokus på musiklærernes trivsel i hverdagen. Hun er genvalgt til bestyrelsen og fortsætter i forretningsudvalget. ”Det har en betydning for mig at have indflydelse og være med i maskinrummet, hvor beslutningerne træffes omkring det arbejdsliv, jeg har ude på en musik- og kulturskole.” Det er tillidsrepræsentant Steffen Blume fra Gladsaxe Musik- og Billedskole, som er nyvalgt formand for TRU og 1. suppleant i bestyrelsen, også opmærksom på: ”Jeg ser en vigtig opgave for fagforeningen, som handler om at finde balance og tydelighed mellem, hvornår man er på arbejde, og hvornår man har fri.”

Livet som overenskomstbærende fagforening            

”Kamp må der til, skal livet gro, ej kamp blot for dagligt brød, men kamp for frihed i liv og tro - thi evig stilstand er død!” fortsætter sangen fra de engagerede musikfolk på DMpF’s landsmøde. Faglig integritet er central her i lokalet, og kombinerer man dette med sin erfaring fra virkeligheden og et fagpolitisk overblik, ved man, at godt håndværk kræver rimelige løn- og ansættelsesvilkår. Derfor handler genvalgt formand for DMpF, Simon Junkers Tangs, beretning også om, hvordan man som overenskomstbærende fagforening løbende kæmper den faglige kamp for medlemmerne. Senest under forårets overenskomstforhandlinger (OK 24) vandt DMpF en vigtig sejr med et markant forhandlingsresultat med store forbedringer for områdets undervisere og ledere.

Landsmødet 2024 i Skanderborg vil blive husket, da bestyrelsen i DMpF har fremsat et historisk forslag om navneskift fra DMpF til: Fagforeningen Musiker og Musikunderviser med forkortelsen MM. Dette forslag hilser violinist og musikskoleunderviser Mette Vendelbo velkommen. ”Vi er uddannede musikere, og det er jo en del af vores identitet. Og selv om jeg i dag primært underviser, har jeg også musikervirksomhed ved siden af,” fortæller den genvalgte fagpolitiker. Bestyrelsen konkluderer i sit opdrag, at betegnelsen musiker og musikunderviser både rummer det enkelte medlems musikpædagogiske undervisningsfærdigheder og den instrumentale og kunstneriske faglighed som udøvende musiker. Også trombonist Steffen Blume hilser det nye navn velkommen. ”Mange af os musikundervisere har et virke som musikere, som vi dyrker meget. Samtidig peger det nye navn mere tydeligt på, at vi er en fagforening.”

Nye medlemsgrupper bydes velkommen

Med bestyrelsens forslag til vedtægtsændring bydes kulturskolelærere og MGK-studerende velkommen ind i foreningen. ”I takt med, at et stigende antal musikskoler udbyder andre kunstneriske fag end musik, repræsenterer denne gruppe undervisere også en voksende del af DMpF’s medlemmer,” læser landsmødedirigent Inger Bjerrum Bentzon op fra bestyrelsens motivation til ændringsforslaget. Derfor skal kulturskolelærere høre under samme gruppe som de musikskolelærere, som de i bred forstand deler arbejdsforhold med.

MGK-studerende skal tilbydes gratis medlemskab

Lige nu er det gratis for konservatoriestuderende at være medlem af fagforeningen. ”Allerede i løbet af MGK-studiet begynder dannelsen af en identitet som musiker og musikunderviser, som i mange tilfælde fører til et livslangt professionelt engagement. Derfor giver det god mening, at MGK-elever får en tilknytning til foreningen på samme vilkår,” lyder det fra landsmødedirigenten.

Sammen når vi et højere niveau

Fagforeningens 125-års fødselsdag i 2023 var en milepæl i et langt fagpolitiske liv – født ud af datidens behov for et fagligt ståsted. Selv om det er over et århundrede siden, og fagforeningen har opnået mange sejre for medlemmerne og musikområdet, fx tilblivelsen af en musikskoleoverenskomst i 1983, er der kommet nye udfordringer til. ” Vi meget opmærksomme at modvirke bl.a. platformes udhuling af løn- og arbejdsvilkår og udnyttelse af faguddannedes arbejdskraft, et fokus vi også har dækket i fagbladet,” lyder det fra formand Simon Junker Tang. Andre temaer som work-life-balance, udvikling af musik- og kulturskoler, folkeskolesamarbejde m.fl. finder også vej ind i lands- og gruppemødedrøftelserne. Violinlærer i Lejre Musik- og Billedskole Mette Vendelbo har fokus på vigtigheden af, at man som fagpolitiker tager medlemmernes erfaringer med sig og bruge dem aktivt i foreningens politiske arbejde. ”Når vi går sammen, alle os på hele området på landsplan, så kan vi løfte nogle ting op på et højere niveau, end når vi bare står alene ude på gulvet i hver vores enkelte musikskole,” siger hun.

Op til medlemmerne

I Skanderborg er Landsmødet 2024 ved at være slut, og de mange gen- og nyvalgte politikere står på spring til en ny valgperiode med spændende fagpolitisk arbejde. I DMpF’s lederforening tror næstformand og musikskoleleder Jesper Gude på, at politisk arbejde rækker længere end den enkelte valgperiode. ”Det er ikke nok, at vi sætter gang i gode ting. Det er også vigtigt, at der er folk, som bliver ved med at arbejde.” Det er i tråd med et af bestyrelsens ændringsforslag, som lægger op til at landsmødefrekvensen øges fra de nuværende to år til tre. Det vil, ifølge bestyrelsen, give mere tid og ro til foreningens fagpolitiske arbejde. Landsmødets fire vedtægtsændringsforslag, som skal tilpasse foreningens arbejde til fremtiden, er foreløbigt vedtaget enstemmigt eller med stort flertal ved afstemning på landsmødet. Nu skal afgående fagpolitikere hædres, og så er det op til urafstemningen blandt medlemmerne på landsplan, om de fire forslag endeligt vedtages.

Optimisme og realisme

Afgående fagpolitiker, musikskole- og MGK-lærer Troels Lund Nielsen, er stolt over i 20 år at have bidraget til foreningens politiske arbejde. ”DMpF har haft stor succes med visionen Musikskolen for alle, som er blevet debatteret bredt på området og har fået landspolitisk bevågenhed,” konkluderer han. Som fællessangens livssyn præges DMpF’s arbejde også af både optimisme og realisme. Her er det musiske ildsjæle, som ufortrødent arbejder på at omsætte visioner til realpolitiske mål til gavn for musikfaget og medlemmerne.

”Og derfor elsker jeg verden, trods al dens nød og strid;
for mig er jorden skøn endnu, som i skabelsens ungdomstid!”

BLÅ BOG

Simon Junker Tang

Formand for DMpF. Uddannet Nordjysk Musikkonservatorium (i dag: DJM)

Troels Lund Nielsen:

Afgående fagpolitiker. Uddannet fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (DKDM)

Mette Vendelbo:

Genvalgt fagpolitiker til lærerudvalget og bestyrelsen. Uddannet fra DKDM, HFM Hanns Eisler i Berlin og DJM.

Steffen Blume:

Nyvalgt formand for TRU og 1. suppleant i bestyrelsen. Uddannet fra DJM og DKDM.

Nana Ellebæk Bjerg:

Genvalgt til  bestyrelsen og medlem af forretningsudvalget. Uddannet fra Nordjysk Musikkonservatorium.

Jesper Gude

Næstformand i Lederforeningens bestyrelse. Uddannet fra DKDM

Læs også:

Markante vedtægtsændringer på landsmødet

 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/