Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Formanden takker af - en samtale med Ole Helby

Forfatter: Dan Johnsen
Af Dan Johnsen, regionsreporter

”Med hjerteblod som brændstof”

Efter 30 år som formand for Dansk Musikpædagogisk Forening har Ole Helby valgt ikke at genopstille. I den anledning har fagbladet MUSIKSKOLEN haft en samtale med foreningens mangeårige formand om fortid, nutid og fremtid.

Helt overordnet: Hvorfor har du valgt at stoppe dit arbejde som DMpF-formand lige netop nu?

Af flere grunde føles tidspunktet helt rigtigt: På det personlige plan har jeg et ønske om at indlede og udfylde en ny, arbejdsfri tilværelse som pensionist, mens jeg fortsat er fuld af energi og ved godt helbred.

På det professionelle plan som formand for DMpF har jeg altid befundet mig som en fisk i vandet i forhold til de opgaver, jeg har varetaget – ikke mindst når det kommer til mulighederne for at tage initiativer og på den måde være med til at påvirke udviklingen på musikskolerne og forbedre vilkårene for vores medlemmer.

Det har været meget medrivende og meningsfuldt for mig.

Man kan sikkert forestille sig, at arbejdet ind imellem byder på hektiske perioder, eksempelvis overenskomstforhandlinger uden ret megen nattesøvn, eller politiske initiativer, man meget hurtigt skal forholde sig til.

I en fagforening falder opgaverne ikke sjældent oveni hinanden. Det har været et bekræftende arbejdsliv for sådan én som mig, men jeg vil på den anden side gerne stoppe, mens jeg fortsat føler mig sikker på at kunne leve op til ansvaret.

Derfor ser jeg også frem til DMpF´s landsmøde d. 30 april, hvor opgaven overdrages til DMpF´s nyvalgte formand, Simon Junker Tang.

DMpF holder afskedsreception for Ole Helby fredag d. 29. april 2022 kl. 14-16 på Hotel Richmond, Vester Farimagsgade 33, København. Alle medlemmer og samarbejdspartnere er meget velkomne, men forhåndstilmelding på dmpf@dmpf.dk er nødvendig.

Har du fået alle dine mål opfyldt?

Jeg glæder mig naturligvis over, at der i min tid som formand er opnået mange forbedringer og efterhånden mere ordnede forhold for landets musikpædagoger. Målene har flyttet sig undervejs i takt med samfundsudviklingen og den specifikke udvikling på vores område.

Det er meget vigtigt, at musikundervisere får den nødvendige status og en aflønning, der er passende for den vigtige opgave, det er at undervise i musik. Her er vi langt fra i mål. Lønnen for musik- og kulturskolelærere og -ledere afspejler ikke uddannelsesniveauet på området, så selv om vi har opnået meget, er der fortsat meget at kæmpe for.

Min og DMpF´s vision om, at alle børn skal have mulighed for at beskæftige sig med musik og selv lære at spille og synge, er en vision, som kommende generationer må fortsætte med at arbejde på.  Derfor er DMpF´s kampagne med overskriften ”Alle børn skal lære at spille i musikskolen” så central: Den afspejler egentligt det, som har været hovedsigtet med mit politiske arbejde i forhold til musikskolernes placering i samfundet.

Dengang, du i 1992 for første gang blev valgt som formand for DMpF, var der kampvalg. Ved alle efterfølgende valghandlinger er du blevet genvalgt uden modkandidat. Har du efterhånden opfattet det som en selvfølge at fortsætte år efter år?

Jeg har bestræbt mig på at være ydmyg overfor opgaven, så ved hvert eneste valg har jeg været opmærksom på den lille tvivl, man kan føle - om nogen ønsker at stille spørgsmålstegn ved den måde, man udfører sit arbejde på; om der vil være en opposition til ens handlemåde. Jeg har aldrig bare lænet mig tilbage og taget et genvalg for givet. Man kunne jo aldrig vide..

Hvad var din oprindelige bevæggrund for at gå ind i fagpolitisk arbejde?

Det hænger sammen med mit udgangspunkt som musikskoIelærer, hvor jeg ikke mente, at vi var rigtigt indplaceret; en oplevelse af, at vi var sat i nogle lønrammer, som ikke var retfærdige.

Desuden har jeg altid ment, at det skulle være en helt naturlig mulighed for alle børn at lære at spille og synge for herigennem at opleve glæden ved musik og samtidig udvikle sig som mennesker.

undefined

DMpF's 100 års jubilæum 1998

Hvordan har DMpF forandret sig i din formandstid?

Da jeg tiltrådte i 1992, var DMpF kommet ganske langt i transformationen fra at være en ”standsforening” for privatpraktiserende musikpædagoger til at blive en egentlig fagforening for kommunalt ansatte musikskolelærere og -ledere med overenskomst. Sekretariatet var dog ikke helt kommet på plads i forhold til den nye virkelighed. Derfor brugte jeg i starten af min formandstid megen tid på organiseringen af sekretariatet, da det jo er foreningens kerne, hvor medlemmerne får rådgivning og sagsbehandling. Sideløbende fokuserede jeg på at udvikle det organisationspolitiske arbejde, så det kom til at afspejle udfordringerne på det arbejdsmarked, hvor den altovervejende del af vores medlemmer er ansat.

Hovedparten af medlemmerne er i dag musikskolelærere/musikere og ledere, men blandt foreningens musik-og kulturskolelærere er der nu også undervisere i blandt andet billedkunst, drama og ballet, ligesom vi forsat rummer privatpraktiserende og musikundervisere ansat ved anden musikundervisning, herunder konservatorier, seminarier, aftenskole, høj- og efterskoler og lignende institutioner.

undefined

Landsmøde 1997

Hvilken betydning har DMpF´s bestyrelse og udvalg for foreningens arbejde?

Jeg vil gerne, nu hvor jeg snart takker af, benytte lejligheden til at fremhæve alle de personer, der igennem tiderne har modtaget valg til de mange tillidsposter som næstformænd, medlemmer af bestyrelser, forretningsudvalg og foreningens arbejdsudvalg. Uden dem og deres frivillige indsats og sparring havde det aldrig været muligt at professionalisere DMpF politisk.

Ud over de sekretariatsansatte, der sammen med formanden står for den daglige drift, sagsbehandling og alt det praktiske, er der brug for nogle dygtige udvalgsmedlemmer, der ved, hvad der foregår ”ude i marken”, og kontinuerligt bakker op omkring og giver mod- og medspil til foreningens politik.

Vi er jo en landsdækkende fagforening, så det vil ofte kræve en ekstra indsats for de valgte udvalgsmedlemmer at deltage i de forskellige møder rundt omkring i landet.

En forening uden sådanne politiske organer vil lynhurtigt gå til grunde, fordi ledelsen ikke kan blive korrigeret af de valgte repræsentanter – ligesom de er utroligt vigtige til at yde opbakning, når der er behov for det.

Det er vigtigt for mig at udtrykke en stor tak til de frivillige; de kan simpelthen ikke undværes!

Sidst, men ikke mindst, er det mig også magtpåliggende at takke alle vores trofaste medlemmer: Det er dem, som gør det muligt på vores lille område at have en fagforening, der kan skabe resultater for fællesskabet og bruge vores fælles styrke til at hjælpe medlemmerne individuelt, når det kræves.

undefined

Landsmøde 2010

Et af de gennemgående temaer i dine 30 år som fagforeningsleder har været de faste, tilbagevendende overenskomstforhandlinger. Du har siddet på den vigtige post som formand for Fællesudvalget for Musikundervisere (FMM) og som forhandlingsleder i forhold til kommunerne?

Man skal særligt lægge mærke til, at det, med ihærdigt arbejde og vedholdenhed, mange år efter den første overenskomst, hvor det var frivilligt for kommunerne at tilslutte sig, lykkedes at få overenskomsten til at være obligatorisk; gældende for alle landets kommuner.

Det gælder om at blive ved med at forklare musikskoleområdets betydning og vigtighed.

Da overenskomsten blev indgået i 1983, indeholdt den ingen pensionsordning, men sidenhen er den stille og roligt blevet videreudviklet til sin nuværende form med aftaler om ansættelse, arbejdstid, lønformer og -garantier, løn under sygdom, ulempegodtgørelser, omsorgs- og seniordage, opsigelsesvarsler, fastansættelse som månedslønnede af dem, der tidligere var timelærere og meget andet.

Som formand for DMpF har jeg haft mulighed for at være med til at sætte mit præg på tingene, selvom man skal huske på, at det er en fordel for en lille fagforening at være tilsluttet nogle store forhandlingsfællesskaber og sammenslutninger.

Vi skal i den forbindelse ikke glemme, at foreningen nu sidder med i bestyrelsen for Danmarks – uden sammenligning – største A-kasse, AKA.

I din tid som formand har du interesseret dig meget for musikkonservatorierne og de musikpædagogiske uddannelser?

De musikpædagogiske uddannelser og den manglende musikpædagogiske grundforskning omkring instrumentalpædagogik har gennem alle årene ligget mig – og stort set alle andre i vores branche – meget på sinde.

Jeg har altid ment, at konservatorierne er stedet for musikpædagogiske uddannelser, og derfor ikke været enig, når nogen har foreslået, at man i stedet kunne oprette musikpædagogiske seminarier.

Det er mit håb, at politikere og konservatorier vil påtage sig ansvaret for det faktum, at en meget stor del af de konservatorieuddannede efter endt studium bliver ansat som musikskolelærere, og vil skabe muligheder for den nødvendige musikpædagogiske grundforskning, så de studerende kan blive undervist på baggrund af valide forskningsresultater.

Man må selvfølgelig anerkende de musikpædagogiske tiltag, konservatorierne af og til foretager sig – det er bare slet ikke nok.

Dit politiske arbejde har også relateret sig til regering og folketing?

I de senere år har vi arbejdet for, at der burde ske en revision af Bekendtgørelse om musikskoler for at få forbedret musikskolernes forhold. Hidtil har man kun igangsat enkelte, kortvarige forsøg og projekter á la ”Grib Engagementet”.

Det, som musikskoleområdet har brug for, er konkrete, varige og langsigtede rammer for at kunne videreudvikle området og opsamle de erfaringer, man har gjort sig – både omkring økonomien og eksempelvis det gensidigt forpligtende samarbejde med folkeskolen. Dette samarbejde må nødvendigvis beskrives i en mere bindende form, ellers vil Musik- og Kulturskolen stå som ”den lille part”, der står med hatten i hånden og risikerer at blive den første i rækken, når der skal spares.

Har du nogle kommentarer til skiftende regeringers kulturpolitik?

Vi er altid blevet mødt med stor venlighed fra skiftende kulturministre og -ordførere, men udover positive tilkendegivelser har det, særligt de sidste 10-15 år, været svært at få landspolitikerne til at yde en konkret støtte til vores område.

På et tidspunkt får det afgørende betydning, om politikerne vil afsætte flere økonomiske midler til musik- og kulturskolerne. Ellers bliver det svært at brede tilbuddet ud til alle børn og unge.

Samtidigt med formandskabet har du også fundet tid til at være sagsbehandler ude på musikskolerne?

For at balancen i arbejdsopgaverne i en lille fagforening skal holdes, er det nødvendigt, at en fuldtidsformand påtager sig sagsbehandlingsopgaver.

Det giver en god tilgængelighed og kendskab til, hvad der rører sig ude på musikskolerne, samt gode muligheder for service og sparring.

undefined

Marts 2022, foto: Tommy Frost

Du har sagt, at ”brændstoffet er hjerteblod”?

Jeg tror, at den egentlige grund til, at jeg har været formand i 30 år, er, at jeg har brændt for det!

Det har altid interesseret mig at tænke i strategiske baner. Der sker hele tiden noget nyt; udover de mål og visioner, foreningen har haft lige siden 1898, forandres samfundet hele tiden.

Hvert år drejer hjulet på en ny og spændende måde – moderniseringen og den digitale udvikling har for eksempel givet os helt nye metoder til fagforeningsarbejdet. Det foranderlige passer mig godt!

En anden ting er, at kontaktfladen har været meget omfattende gennem årene. Når først man bliver en del af organisationsverdenen, er der næsten ingen grænser for netværket. Det har været meget lærerigt og givet mig vigtige kontakter, men i løbet af et par år lærte jeg også, at det er nødvendigt at prioritere benhårdt i forhold til deltagelse i møder, konferencer, samråd og lignende. På de indre linjer har jeg gennem tiden haft kontakt til et meget stort antal medlemmer og mødt rigtig mange rundt omkring i hele landet. Sammenhængene har været meget forskellige, men det har altid været med til at inspirere mig og give mig mere energi til at arbejde videre.

I din formandstid har du sideløbende været ansvarshavende redaktør for foreningens fagblad. Vil du sige noget om fagbladets udvikling?

Det har været en fornøjelse at følge bladets udvikling, og det er stadig en vigtig brik i den overgangsfase, som nu er i gang. Tidligere blev bladet udelukkende trykt på papir og sendt med posten, men vi er nu nået frem til at udgive bladet på en samlet medieplatform, hvor ”MUSIKSKOLEN” i vore dage i lige så høj grad er et digitalt produkt, distribueret via mail, nyhedsbreve, hjemmesiden og de sociale medier.

Fagbladet har igennem sin lange levetid været det eneste talerør og garant for en systematisk musikpædagogisk debat.

Et personligt spørgsmål: Hvordan føles det at stoppe efter så mange formandsår?

Lige i dette øjeblik kan jeg da godt føle, at det kan være svært at stoppe med formandshvervet; det er jo i den grad blevet en del af min identitet, en livsstil.

Alligevel er jeg nået dertil, at jeg hviler fuldt og helt i min beslutning om at gå på pension.

Jeg vil gerne takke for den opbakning og tillid, som DMpF´s medlemmer har vist mig gennem mine 30 år som formand for Dansk Musikpædagogisk Forening.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/