Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Bidrag til kulturpolitisk redegørelse

Forfatter: Simon Junker Tang
Af Simon Junker Tang, formand

Bidrag til kulturpolitisk redegørelse

DMpF efterlyser en kultur- og musikpolitisk handleplan, som løfter musikområdet, ved at forbedre børn og unges adgang til musikalsk (ud)dannelse. Et løft der vil give flere børn og unge mulighed for at skabe og udøve musik, deltage i musikalske fællesskaber, trives bedre og lære lettere. Et løft der vil bidrage med fortsat at sikre dygtige udøvere til det professionelle musikliv, såvel som understøtte en blomstrende amatørscene over hele Danmark.

Musikskolen for alle

I januar 2022 kunneDanmarks Statistik opgøre at kun 8,6 pct. af de 6 til 16-årige var elever på en musikskole. Det viser desværre, at der er lang vej til opfyldelsen af DMpF’s vision: Musikskolen for alle. En vision med et politiske ønske om at give musikfaget et nationalt løft efter en årrække, hvor fagets vilkår løbende var blevet forringet.

Senest har tidligere kulturminister Joy Mogensensøsat projektet Grib Engagementet, hvor det lå i opdraget at den afsluttende evaluering skulle pege fremad mod mere permanente ændringer og varige forbedringer. Som fagforening for både musikskolelærere og ledere finder vi det afgørende for anvendeligheden af en sådan evaluering, at den viser lydhørhed overfor alle interessenter, det være sig brugere, musik og kulturskolelærere og ledere mv.

Fem forslag til musik- og uddannelsespolitiske handlinger

DMpF opfordrer kulturministeren til at igangsætte en revision af Musikloven og Bekendtgørelse om musikskoler med henblik på at give flere børn og unges adgang til musikundervisning i musikskolen. Hvis det skal lykkes, må musikskolernes opgaver uddybes og beskrives klarer

Fem forslag til at nå dette mål:

  • Kommunerne forpligtes til at igangsætte tiltag, så mindst 10 pct. af målgruppen 0-25 år, herunder 15 pct. af de 6-16-årige, omfattes af et musikskoletilbud
  • Der indføres et økonomisk fripladsmulighed parallelt med den ordning, der allerede eksisterer på dagtilbudsområdet
  • Lavere loft over brugerbetaling: Kommunerne forpligtes til maksimalt at opkræve 25 pct. af driftsudgifterne i brugerbetaling, mod i dag 33 pct.
  • Rammen for statens refusion af lærer- og lederløn hæves fra 13 til de 25 pct. der allerede i dag er lovgrundlag for
  • Også i Folkeskoleloven defineres omfanget af det forpligtigende samarbejde med musikskolerne nærmere 

Skridt på vejen

Effekten af ovenstående kulturpolitiske skridt vil være at give børn og unge en mere lige adgang til musikundervisning, både geografisk og socioøkonomisk, i det lavere brugerbetaling og udvidet adgang til friplads vil fjerne de økonomiske barrierer for familier med lav indkomst. Samtidig vil det sikre at alle musikskoler skaber nye veje til at nå bredere og mere decentralt ud i deres kommune. Strategierne for at nå målet vil være mangfoldige, det kunne fx være et instrumentaltilbud til hele årgange i folkeskolen eller andre varige samarbejder med kommunens øvrige institutioner på børne- ungeområdet.

Læs også:

København har Danmarks mindste musikskole

 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/