Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Musikteori

Forfatter: Gitte Chen
Af Gitte Chen, regionsreporter

Fra Music Mind Games til Legende Musikteori.

 

Hvordan gør man, når man vil integrere Music Mind Games i sin undervisning?

Music Mind Games er ved flere lejligheder blevet beskrevet i Modus/MUSIKSKOLEN. Det er vores barn, men barnet har med årene, på utallige opfordringer, udviklet sig til også at indeholde bevægelse og sang.

                                                                                                                                      

                                                                                                                                 Foto: Ulla Jensen

I løbet af de mere end 10 år, vi har undervist og givet kurser i Music Mind Games rundt i landet, har vi mødt dette relevante spørgsmål. Det giver god mening i den hverdag, man som musikunderviser står i – hvad en­ten det er i Musik/Kulturskoleregi eller i skoleregi – for musikteorien skal selvfølgelig spille sammen med den udøvende og skabende del af musikundervisningen.

Vi har derfor videreudviklet konceptet på baggrund af vores uddannelse inden for Music Mind Games, men i lige så høj grad på baggrund af vores konservatorieud­dannelser og øvrige undervisningserfaring. Desuden har vi arbejdet videre med de spørgsmål, tips, idéer m.m., som vi i årenes løb har fået i mødet med kursister, kol­leger og elever.

 

Legende Musikteori

Vi har fundet det meget naturligt at videreudvikle Music Mind Games-metoden på en måde, så der tages hensyn til de strømninger, der viser sig i den danske pædagogik.

Gennem årene med Music Mind Games Danmark har kursister og kolleger efterspurgt bevægelseslege, sange og ikke mindst konkrete praksisforløb. Elementer der er medvirkende til, at overførslen til undervisningen bliver nemmere og mere direkte.

Ved nu at inddrage de varierende læringsformer kvit­terer vi for efterspørgslen, idet vi også i vores egen daglige undervisning kan se og mærke det meningsfulde i at inddrage musikteorispil og -lege i den komplekse musikundervisning. Det handler om at kunne zappe i energiniveauet - fra det stillesiddende til det fysisk aktive, fra fællessangen til stillelegen, fra ” at være på” foran gruppen til følelegen med kammeraten, fra soloøvelsen til samarbejdslegen.

De forskellige tiltag har vi samlet i konceptet Legende Musikteori som netop inddrager bevægelse, musik, overdragelse til instrumenter i skoleregi, nye kortspil og konkrete praksisforløb – alt sammen med fokus på den legende tilgang.

 

Dissonans i samarbejdet

I årene som Music Mind Games Teacher Trainers er det blevet mere og mere åbenlyst for os, at Music Mind Games-metoden ikke er fleksibel i forhold til den under­visningskultur, vi har i Danmark. Vi har arbejdet med at tilpasse og videreudvikle vore kurser for at skabe nogle gunstige undervisningsforhold for eleverne. Disse tiltag stemte desværre ikke overens med Music Mind Games-udviklerens filosofi, og da vi fravalgte at underskrive en kontrakt, som bremsede os i at udvikle og tilpasse meto­den til dansk kultur, stoppede vores partnerskab. Natur­ligvis ærgerligt for samarbejdet, idet vi delte en særlig indsigt i metoden. Samtidigt var det absolut nødvendigt for os at vi kunne værne om den metodefrihed, vi har i Danmark som undervisere. Til gengæld glæder vi os over sparringen med amerikane­ren Elizabeth Cunha, som samtidig med os 3 blev certifi­ceret Music Mind Games Unit 1 Teacher Trainers i 2010 og Unit 2 Teacher Trainers i 2015. Elizabeth blev kasseret som Teacher Trainer få måneder efter certificeringen, og derfor var det helt naturligt at bevare et værdifuldt og berigende samarbejde til trods for den geografiske afstand.

 

Når musikteori spiller

Vi tror på, at børns indlæringsevne og koncentrations­evne styrkes, når de bruger kroppen og er i bevægelse.

Legene kan bruges som brainbreaks og træning (forøget puls) til kroppen, men vores primære mål med legene er at give eleverne mulighed for at lære med hele kroppen - ikke kun med hjernen. Udover bevægelsen spiller trivsel og tryghed en stor rolle i undervisningen. Vi kan gen­nem bevægelsesaktiviteter og sam(men)spil styrke musisk faglighed og social kompetence.

 

Vi lægger vægt på at have spil og lege både med og uden materialer og er opmærksomme på, hvor vigtigt det er at udfordre eleverne med én ting ad gangen, når det omhandler implementering af ny musikteoretisk viden.

Udover de ovennævnte tiltag, der både henvender sig til soloundervisningen og holdundervisningen, har vi krydret Legende Musikteori med de vigtigste spil fra Music Mind Games-metoden.

 

Vision for Legende Musikteori:

Vi ønsker, at alle børn i Danmark i løbet af deres sko­legang og musikundervisning stifter bekendtskab med Legende Musikteori. Dette vil medvirke til, at det musik­faglige niveau i Danmark højnes.

Vi beskriver her et par forløb, hvor vores version af Le­gende Musikteori har været anvendt med succes:

 

Bevægelsesleg:

Der er drøn på SSB-holdet, når de spæner frem og tilbage i musiklokalet. Der er gang i legen, som hedder Stafet med Nodelinjer og Mellemrum, hvor børnene i 2 hold skal bestemme, om noden ligger netop på nodelinje eller i mellemrum på de Nodesystemkort, der ligger på gulvet. Og så gælder det om at være hurtig til at placere kortet det rigtige sted og løbe tilbage og give ”high five” til den næste. Der heppes og klappes og til sidst råbes: ”Fine”, da holdene er færdige. Der har virkelig været fuld aktivitet, mens børnene har haft fokus på nodelinjer og mellemrum.

 

Praksisforløb:

I 1. klasse er de 4 indianerstammer i gang med rytmelæs­ning til sangen ”Lille Fis”. De har i undervisningsforløbet lært Blue-Jello-gloser og -håndtegn til forskellige rytmer, de har danset og sunget indianersange, og de har været på Rytmejagt på Rytmebingoplader og i noden til sangen ”Lille Fis”.

Nu er der så gang i aktiviteten med selv at danne et rytmemønster. Eleverne bruger de Rytmelængdekort, som har rytmer med fjerdedelsværdi. Så snart de har lagt kortene, går de i gang med at øve rytmerne på trom­mer, claves, tambourin og maracas. Til sidst synger alle indianerstammerne ”Lille Fis” til de skabte rytmer.

Dette eksempel på et undervisningsforløb med Legende Musikteori har indeholdt mange forskellige musikdiscipli­ner, bl.a. musikalsk skaben.

 

Legende Musikteori indeholder:

- Musikteoretiske sange

- Musikteoretiske bevægelseslege

- Kortspil med musikteoretiske elementer

- Samarbejdsøvelser med musikteori

- Udvalgte spil fra Music Mind Games-metoden

- Praksisforløb

- Kursusbøger på dansk ■

 

Om udviklerne af Legende Musikteori:

Gitte Chren er uddannet AM´er fra Nordjysk Musikkonservatorium med rytmisk klaver som specialfag. Ansat hos Kulturskolen Vesthim­merland. Afslutter juni 2018 en Pædagogisk Diplom (PD). Tilknyttet BMMK som kunstner og har udgivet MMbyG Sangbogen. Medudgiver af Aalborg Kommunes Læseplan i Music Mind Games fra 2013.

Inge Brink Nielsen er uddannet AM´er fra Nordjysk Musikkonservatorium med rytmisk sang som specialfag. Ansat på Klostermarks-skolen og Aalborg Kulturskole. Har desuden børne- og voksenkor. Medudgiver af Aalborg Kommunes Læseplan i Music Mind Games fra 2013.

Carsten Viuf er uddannet er ved Det Jyske Musikkonservatorium. I 2013 afsluttede han Suzuki-læreruddannelsen. Til hverdag arbejder Carsten ved Aalborg Kulturskole som Suzuki-violinlærer og musikteoretisk konsulent.

Alle tre er certificerede Music Mind Games Teacher Trainers Unit 1 og Unit 2 og har afholdt kurser siden 2010.

 

Nye tiltag:

På den digitale front er der nye initiativer i form af Facebook, hjemmeside og YouTube-kanal.

Facebook:

Indtil videre er det Facebook-siden ”Legende Musikteori”, som har størst betydning. Det har altid været vigtigt for Inge, Carsten og Gitte at øse ud af undervisningsidéer og erfaringer. Derfor er Facebook-siden efterhånden et bom­bardement af musiknørdede opslag til alle, der elsker at undervise i musik.

Hjemmeside:

På www.legendemusikteori.dk kan man selvfølgelig læse om de forskellige kursusmuligheder, som vi tilbyder – både som underviser og som institution. Endvidere er der mulighed for at finde undervisningsvideoer, og hen ad vejen bygges der på med gratis ma­terialer til fri download. På hjemmesiden tilby­des også et nyhedsbrev, hvor man en gang om måneden får undervisningsidéer, nye spil og tips til hverdagen som musiklærer. YouTube-kanal: Legende Musikteori har sin helt egen YouTube-kanal, som ligeledes har masser af undervis­ningsvideoer med forskellige musikteoretiske lege og spil, hvis man søger inspiration. Nye, danske bøger: Kursusbøgerne, der tidligere var på engelsk, er nu på dansk og indeholder beskrivelse af de forskellige aktiviteter, som foregår på kurserne. Derudover barsler Legende Musikteori snart med en bog, der har Musikalfabetet som tema. Alfabetbogen indeholder et væld af forskellige lege, der sætter gang i blodgennemstrøm­ningen, samt kortspil og sange, der udfordrer hjerneaktiviteten med intervalkendskab og læseretninger (vandret og lodret). Bogen er inddelt i forskellige afsnit, som hen­vender sig til Børnehaven, Indskolingen/Mellem­trinnet og Talentklasser. Den er den første i en række bøger med fokus på hvert sit musikteoretisk emne. Kurser: Med udgangspunkt i de nye tiltag er der udvik­let flere nye kurser med forskelligt fokus. Kur­serne spænder fra 1 til 4 dage. På kurserne er Legende Musikteori implementeret på forskellig vis, så vi kommer omkring alle de nye elemen­ter. Kursisterne får relevante undervisningsidéer (lege og spil) med hjem i rygsækken, og mange af kurserne er blandet med praksisforløb - med udgangspunkt i konkrete sange og musik­eksempler- så det er nemt at overføre til egen undervisning.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/