Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

I BørneUniverset får rytmerne alle med

Forfatter: Joan Otte Andersen
Af Joan Otte Andersen

I det nordjyske projekt LegeKunstGødning har børnehaven BørneUniverset haft særligt fokus på mere kunst i hverdagen. Som en del af forløbet har institutionen haft otte besøg af en kulturskolelærer fra Mariagerfjord Kulturskole. Målet med LegeKunstGødning er at skabe mulighed for, at børnene sammen med deres ”hverdagsvoksne” og eksterne kunstnere eller kulturskolelærere skaber legende, inddragende og forunderlige forløb hjemme i deres egen institution. I projektet overtager børnehavepædagogerne gradvis styringen, så de efter de otte besøg har opnået erfaring med at stå forrest og nu selv er klar til at skabe kunstaktiviteter i hverdagen. Inden opstart er børnehaven selv med til at definere forløbets indhold. LegeKunstGødning er opstået som et nordjysk samarbejde, der tager udgangspunkt i de bedste erfaringer fra det regionale projekt KUNSTGØDNING og det landsdækkende projekt Legekunst.

undefined

Musikskolelærer Nana Ellebæk Bjerg fra Mariagerfjord Kulturskole

Et af de nye elementer er samarbejdet med de nordjyske kulturskoler. Disse er inddraget i arbejdet særligt for at bidrage med en kunstnerisk og pædagogisk vinkel i det pædagogiske arbejde med børnene. Det er musikskolelærer Nana Ellebæk Bjerg fra Mariagerfjord Kulturskole, der har haft sin ugentlige gang i børnehaven BørneUniverset i Hobro:”I LegeKunstGødning-forløbet har jeg været på besøg otte gange á 3 timer. Jeg har igangsat både løse aktiviteter, hvor børn der har lyst kan komme og synge med mig, og også mere strukturerede aktiviteter, i første omgang to aldersopdelte hold på tværs af stuerne. Senere har jeg besøgt på de faste stuer, så det ligner den almindelige dagligdag. Vi synger, danser og spiller på instrumenter og bruger sange, som ramme for aktiviteter, der sætter gang i fantasien”. For Thomas Damsgaard, pædagogisk leder af BørneUniverset, er det tydeligt, at det har været et inspirerende og givende forløb:  ”Mange af børnene har fået mere rytme i kroppen og bevæger sig mere, og instrumenterne fastholder børnene på en anden måde end sang og sanglege. De får enormt meget ud af rytmerne, også de børn, der ikke kan dansk - de kan stadig være en del af det, og det er vigtigt.

Samarbejdet giver pædagogerne mod på mere

Det er ikke kun børnene, der har haft stort udbytte af at være en del af LegeKunstGødning, fortæller Tanja Damborg, der som pædagog assistent i BørneUniverset har været med under hele forløbet. ”For mange af pædagogerne her i børnehaven er det her en ny måde at bruge musikken på. De fleste af os er vant til at synge og lege sanglege, men her i forløbet har vi fået bragt instrumenter og rytmer ind sammen med sangen. Vi har lært, hvordan vi kan bruge instrumenterne i hverdagen og har fået øjnene op for, hvordan de små musikstunder også kan indeholde læring.

undefined

Tanja Damborg, pædagog assistent, og Thomas Damsgaard, pædagogisk leder

Børnene lærer at vente på tur, de øver sig i at tælle, lærer farver og vi kan også se, hvordan deres mod vokser. Helt konkret står vi nu med et fyldt idékatalog med aktiviteter, vi ved, hvordan vi skal gribe an, og vi forstår meget bedre, hvad musikken kan gøre for børnene, og hvad vi selv kan gøre. Jeg tænker da, at vi f.eks. sagtens kan tage musikken med os udenfor. Et par grene og en spand, så er vi i gang”. 

undefined

Pædagogernes oplevelse i BørneUniverset er, at musik falder børnene naturligt. Det er nemt for dem at være med i og sammen om, og børnene bevæger sig helt naturligt til rytmerne. Og så har pædagogerne fundet ud af, at selvom børnene ikke spiller eller synger med, når de laver musik, så kan de sagtens føle sig som en del af musikfællesskabet og også tage musikken til dem. ”Vi har en pige på en af stuerne, som hverken har sunget eller spillet med de gange, Nana har været der, men efter et par uger kom moren og fortalte os, at pigen synger sangene derhjemme, fordi hun har lært dem i børnehaven.  Så det kan sagtens være lige så stort udbytte at observere. Vi skal huske, at der skal være plads til det hele” – siger Tanja Damborg.

Børn skal ses og høres i musikken

Kulturskolens underviser Nana Ellebæk Bjerg har hver gang taget udgangspunkt i, hvad børnene lige præcis den dag gerne ville lege eller spille, og har vist hvordan man kan tilpasse musikken alt efter om det er en stor gruppe eller lille gruppe, og hvilke børn, der kan rumme hvad. Selvom hun kun er i børnehaven tre timer om ugen, gør hun meget ud af at skabe en relation til hver enkelt barn:  ”Jeg forsøger at skabe en stund, hvor børnene oplever, at de bliver set. F.eks. blot ved at de skiftes til at vælge et instrument først eller bestemme sig for en sangleg.

undefined

I LegeKunstGødning er det vigtigt at følge børnenes spor, og lade dem være med til at forme samværet. Jeg arbejder med at skabe tryghed gennem genkendelighed og også give plads til medbestemmelse for at give fantasien plads. Det er fantastisk, når man starter med at smække fluer, og det pludselig er blevet til dinosaurer i stedet, og vi må dreje sang og bevægelse efter, hvad børnene mener der skal til for at skræmme dinosaurer væk med en fluesmækker”, fortæller kulturskolens underviser Nana Ellebæk Bjerg. Og ifølge pædagogisk assistent Tanja Damborg, glæder børnene sig til, at Nana kommer: ”Allerede efter de første par gange kunne vi se, at børnene var trygge ved Nana. Selvom der er et bredt repertoire i musiklegene, så er der alligevel genkendelighed, og børnene er blevet mere og mere tålmodige, fordi de godt ved, at de nok skal få lov. De bliver set og hørt individuelt, f.eks. når de skiftes til at vælge et instrument, eller skal bestemme ord til en sang. Der bliver ikke talt henover hovedet på dem”.

Det er hverdagen, der bestemmer

I LegeKunstGødning flytter styringen af kunstaktiviteter sig gradvis fra kunstner eller kulturskolelærer til pædagog. Ved de første fire besøg i børnehaven er den eksterne kulturskolelærer i front, mens pædagogerne hovedsaglig observerer og deltager i aktiviteten. Herefter bytter rollerne, så pædagogerne ved de næste fire besøg overtager styringen med understøttelse fra kulturskolelæreren. Efter disse to faser er der endnu fire aktivitetsgange, hvor børnehaven selv varetager aktiviteten uden eksternt besøg. Intentionen er, at børnehaven på dette tidspunkt er klædt på til selv at sætte kunstaktiviteter i gang.

undefined

I BørneUniverset har de dog ikke selv været så meget på banen ved de første otte besøg, som de havde håbet på, og som det egentlig er lagt op til i rammen for LegeKunstGødning, fortæller Tanja Damborg: ”I flere af ugerne har vi ikke haft personaleressourcer til at stå for afviklingen, bl.a. pga. sygdom og kursusaktivitet, så Nana har gennemgående haft den primære styring. Til gengæld har der så været mere tid til at få inspiration og til at lære af Nana, og det har vi også fået rigtig meget ud af”. Hertil supplerer Nana: ”Ét er, hvordan det ideelle forløb og den indgåede aftale mellem de involverede parter ser ud, inden projektet går i gang. Vi kender rammerne for projektet og har en forventning om, hvordan det skal forløbe. Noget andet er så hverdagen ude i institutionen. For som det er på de fleste arbejdspladser, så kan personalet være ramt af nedsat bemanding, eller der er sygdom blandt børnene, så gruppen er anderledes end sædvanlig. Jeg har haft fokus på, at den inspiration og læring jeg giver videre til BørneUniverset, den tager udgangspunkt i musikaktiviteter, som kan både opskaleres og nedskaleres alt efter antal pædagoger, børn og forskellige situationer. Det er vigtigt, at musikaktiviteterne bliver let tilgængelige og realistiske i hverdagen. Ellers er risikoen, at det løber ud i sandet ”.

Når musikken skal leve videre

For fremtidige samarbejdsprojekter er der enkelte opmærksomhedspunkter, der for Nana som kulturskolelærer, er vigtige at tage med i tilrettelæggelsen af et forløb: ”Det er vigtigt, der laves aftaler og strukturer i institutionen, der giver mulighed for at få musikken ind i det daglige efterfølgende. De vigtigste aftaler laves, når jeg er færdig med de otte besøg, da det er her det rigtigt skal leve. Derfor gør jeg en del ud af at fortælle, hvilke ressourcer jeg har set være til stede i institutionen, og så er det vigtigt, at de voksne ikke tænker, at de skal gøre det samme som mig. Min tilgang er, at jeg på kort tid skal opbygge en relation, der gør både børn og voksne fortrolige med mig og mit musikunivers. Det må efterfølgende gerne være i de små ting, at musikken får en plads og lever videre efter projektet er slut. Derfor er det også vigtigt at bruge de instrumenter og rekvisitter, der allerede er til stede i institutionen og få dem frem i lyset og gjort tilgængelige” – slutter Nana Ellebæk Bjerg.

undefined

I BørneUniverset er de otte kunstnerbesøg nu afsluttede, og musikken skal være en del af hverdagen. Både leder og pædagoger er opsatte på at fastholde de gode stunder med musik, og for især Tanja har det givet mod på mere: ”Efter Nanas besøg har jeg fået lyst til at lære at spille et instrument; måske ukulele. Jeg kan jo se nu, hvordan musikken og rytmer gør en forskel og får alle med.”

Fakta om LegeKunstGødning:

Kilde: www.bmmk.dk

LegeKunstGødning er et samarbejde mellem Børns Møde med Kunsten (BMMK), Kulturprinsen, pædagoguddannelsen på UCN, Kulturskoler i Nordjylland (KiN) og alle 11 nordjyske kommuner. 44 dagtilbud i de 11 nordjyske kommuner får besøg af en kunstner fra BMMK eller en kulturskolelærer. Forløbene tager udgangspunkt i aktionslæring og finder sted i perioden august 2021 til august 2023.

Vision:

LegeKunstGødning vil skabe mulighed for at:

 • flere nordjyske børn i 0-6 års alderen møder kunst og kultur i hverdagen
 • børnene sammen med deres ”hverdagsvoksne” og kunstnere skaber legende, inddragende og forunderlige forløb hjemme i deres institution
 • styrke samarbejdet på tværs af pædagoguddannelse, kommuner, kunstnere, kulturskoler, Kulturprinsen og BMMK
 • skabe vigtigt sparrings-, lærings- og refleksionsrum for pædagoger, studerende, kulturskolelærere og kunstnere
 • styrke dagtilbud og forvaltningernes kontakt til BMMK og deres lokale kulturskole
 • styrke arbejdet med den pædagogiske læreplan i dagtilbuddene

Mål:

 • at bringe kunst, kultur, leg og dannelse sammen i dagtilbud i alle 11 nordjyske kommuner
 • at sikre medejerskab og forankring
 • at øge nordjyske kommuners og dagtilbuds kendskab til den store viden og evidens, der ligger i LegeKunst, Kulturprinsen og BMMK
 • at berige arbejdet med den pædagogiske læreplan
 • at skabe øget samarbejde mellem kulturskolernes lærere og BMMKs kunstformidlere
 • at øge kendskabet til BMMK
 • at øge kulturskolernes position i kommunerne
 • at kvalificere kunstnere og kulturskolelæreres egen praksis
 • at skabe tilgængelighed for studerendes deltagelse i kunst- og kulturprojekter i praksis
 • at styrke netværk og samarbejde mellem deltagerne i projektet

Læs også:

Bassen og bandet gjorde Bjørk glad igen

Musik og kulturforløb skal bredes ud til alle børn

https://www.facebook.com/dmpf.dk/