Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

God guitarundervisning drejer sig mest om: Hvorfor?

Forfatter: Morten Nordal
Af Morten Nordal

I september måned 2021 færdiggjorde jeg mit pædagogiske udviklingsprojekt: “Akkord, Melodi, Improvisation”. Jeg begyndte med Hvordan, men endte med Hvorfor.

At opnå det harmoniske overblik

I september måned 2021 færdiggjorde jeg som underviser på Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) mit andet Pædagogiske Udviklingsprojekt (PUV): “Akkord, Melodi, Improvisation”. Som PUV-projektet skred frem, ændredes mit sigte med produktet. I begyndelsen lød formuleringen af mit mål med projektet: “At udvikle en mere harmonisk orienteret metodik for guitarister” - en teknisk orienteret samling af materiale, lignende “Chord chemistry” af Ted Green eller “Harmonic mechanisms for guitar” af George van Eps.

”Målet er at skabe en større forståelse af de harmoniske virkemidler"

I løbet af min tid som guitarlærer på MGK, div. talentlinjer og SDMK, har der været en stor efterspørgsel på materiale af den art fra eleverne. Heldigvis udviklede mit projekt sig til at blive mere undervisningsorienteret, bl.a. via en uvurderlig sparring med Jesper Nordal, som er musiklærer på Musikhøjskolen på Frederiksberg Musikskole og Musikskolen i Københavns Kommune. Nu blev det nye sigte med PUV-projektet: ”At opnå det harmoniske overblik”, både hvad angår akkorder og improvisation.

undefined

Uffe Steen Jensen

Guitaristerne Uffe Steen Jensen og Jørgen Ehlers

Som en del af vidensindsamlingen til PUV-projektet interviewede jeg guitaristerne Uffe Steen Jensen og Jørgen Ehlers. De er begge kendt for stort harmonisk overblik, og ingen af dem er så forankrede i en specifik genre, at et svar på, hvordan man opnår dette, ville lyde: “Sådan gør man bare indenfor traditionen…” De har begge i deres arbejdsliv forholdt sig pædagogisk til emnet i både bogudgivelser og særdeles velformuleret undervisning, som jeg selv har nydt godt af. Jeg spurgte dem: Hvordan har I lært at spille over og igennem akkorder, og hvordan har I øvet det? Her svarede både Uffe Steen Jensen og Jørgen Ehlers, at bevidstheden og den tekniske kunnen kom som følge af et behov for at kunne spille over kompliceret harmonik i konkrete sammenhænge.

undefined

Jørgen Ehlers

”En af mine gode kollegaer fortalte mig under en lang biltur, at han var nået til den erkendelse, at god undervisning i dag drejer sig mest om Hvorfor, og ikke så meget om Hvordan"

Det interessante i forhold til mit projekt var, i hvor høj grad fagligheden – det harmoniske overblik – kom ud fra et ønske om at eftergøre originaler, at lære ved at lytte af og siden selv stykke en “musikalsk virkelighed” sammen. Jeg interviewede også guitarist David Efraim Poulsen, medforfatter på undervisningsmaterialet Guitarbogen 1, 2 og 3, for at få en indsigt i klassisk guitarmetodik. Her er der en teknisk afklarethed, som bygger på flere hundrede års tradition, hvor improvisation og intuitivt spil også indgår som en del af begynderundervisningen.

undefined

Almindelige betragtninger om at spille guitar

En guitarist starter typisk med at lære at akkompagnere med simple akkorder, der ikke kræver stor harmonisk forståelse. Rytmen er det primære fokus, klang etc. kommer lige bagefter. Den klingende musik kommer hurtigt til at virke, og det går som regel stærkt med at udvikle repertoiret af akkorder, rytmemønstre, riffs, etc. Det er derfor helt naturligt, at guitaristen hurtigt starter med at improvisere og dermed træder ind i en mere teknisk betonet udvikling; her ligger den primære interesse i at spille solo, eller guitar-idiomatiske riffs.

To fokusområder bliver til ét

Mit sigte med PUV-projektet og det efterfølgende materiale er at kombinere akkord/skala med melodi/improvisation, så de to fokusområder bliver til ét. Altså at knytte melodi/solo til konkret spillede akkorder, at integrere begge kompetencer med særligt fokus på improvisation. Målet er en større forståelse af de harmoniske virkemidler baseret ligeligt på ørets genkendelse og en guitar-idiomatisk teoretisk bevidsthed. Indholdet i mit materiale bygger på konkrete eksempler, der med det samme kan omsættes til musik. Alt fagligt stof munder ud i konkrete lektioner, der inddrager “den nye faglighed” på begynderniveau - avanceret begynder - kompetent udøver og dygtig udøver, i det omfang det er realistisk at gennemføre. Her var sparringen med kolleger fra musikskoler etc. særdeles givende. Samtidig var det meget givende at se ideerne omsat til praksis - navnligt på begynder niveau/avanceret begynder - i forbindelse med “kanin-undervisningen” på SDMK. Her indvilligede Alexander Bergmann, Simon Mogensen og Dennis Iversen, som alle er guitarstuderende på SDMK Odense og Esbjerg, i at prøvekøre de dele af materialet, der var relevant i forhold til deres elever i pædagogikforløbet.

SDMK-studerende Alexander Bergmann om sine undervisningsforløb

Begynder: Jeg inddrog gradvist det at spille melodi, riff og/eller solo i hver guitarlektion. Det meste af undervisningen blev dog brugt på at lære at skifte imellem spanske akkorder. Sideløbende var der så et lille riff eller en melodistump fra sangen, som eleven skulle lære. Eleven kunne også få nogle udvalgte toner, der skulle bruges til at improvisere en solo.

Avanceret begynder: Metoden med at kombinere akkord, melodi og improvisation viste sig, at være god til at se forbindelsen mellem skalaens position og akkordens greb. Jeg tror også, at det var vigtigt at sætte det ind i en musikalsk sammenhænge, som “kaninen” kunne forholde sig til, nemlig blues. Her viste jeg en pentatonskala, men knyttede den samtidig til en akkord, så eleven kunne se tilhørsforholdet mellem de to. Tror der var noget, som gik op for ham der…

undefined

SDMK-studerende Simon Mogensen om sine undervisningsforløb

Begynder: I forløbet arbejdede vi med at akkompagnere egen sang og melodispil i “Leaving on a Jetplane”. Som det første lærte eleven akkorderne i sangen og at synge, mens hun spillede til. Herefter lærte jeg eleven en lille intromelodi til sangen, som ligger rigtig meget op af de specifikke akkordgreb, som hun spillede. At lære melodispil var ikke et decideret ønske, hun selv kom med, men sammenfatningen af akkorder og melodier gav hende en bedre forståelse af guitaren og de enkelte sange, vi gennemgik.

Avanceret begynder: Det gjorde forberedelserne til hver undervisningstime meget overskuelig. Hvis nogle af øvelserne ikke passede med forløbet, kunne de let tilpasses, så det ramte det, vi arbejdede med i timerne.  Jeg lavede f.eks. lidt om på nogle af de nedskrevne riffs og temaer, så vores fokus på tertser og sekster i rytmeguitar indgik.

undefined

SDMK-studerende Dennis Iversen om undervisningsforløb med en dygtig udøver

Jeg sprang lidt frem i materialet og brugte blandt andet afsnittet om sekster og tertser til at skabe et overblik over gribebrættet. Det blev omsat i praksis over de jazzstandarder, vi spillede, f.eks. "Out of Nowhere”, ”Alone Together”, ”Beautiful Love” m.fl. Måden, jeg gjorde det på, var først at sætte eleven ind i systemet/øvelsen og derefter overføre det til de akkorder, der var i standarden. Materialet fungerer i øvrigt udmærket til online "papegøje" undervisning: Først viste jeg ham, hvad han skulle gøre, dette imiterede han. Mit indtryk er, at materialet virker i det omfang, eleven kan forstå, hvad øvelsen går ud på, efter en forklaring. Det var muligt i denne sammenhæng, da eleven havde et højt fagligt niveau. 

undefined

Morten Nordal

FAKTA

PUV-projektet "Akkord, Melodi, Improvisation" præsenterer en metode, der forener akkorder og skalaer med melodi og improvisation med henblik på at knytte melodi- og solospil til konkret spillede akkorder og voicings.

Materialet er henvendt til guitarlærere, der ønsker nye tekniske indfaldsvinkler og inspiration til at fordybe sig yderligere i området.

"Akkord, Melodi og Improvisation" er progressivt opbygget ud fra en fleksibel niveaumæssig inddeling i følgende 5 niveauer:

Begynder

Avanceret begynder

Kompetent udøver

Dygtig udøver

Ekspert

Til de fleste af materialets eksempler og øvelser følger videodemonstrationer.

Afsluttende refleksioner over mit PUV-projekt

Først og fremmest er det vigtigste i al undervisning, at eleven kan forstå Hvorfor et emne behandles og Hvad det skal føre til. Motivationen til at øve sig, og lære nyt skal komme indefra. En af mine gode kollegaer fortalte mig under en lang biltur, at han var nået til den erkendelse, at god undervisning i dag drejer sig mest om Hvorfor, og ikke så meget om Hvordan. En anden kollega sagde: “Selvlært er vel lært, så har man ejerskab over det lærte”. Den store udfordring med mit PUV-projekt var at skabe en fyldestgørende motivation til et selvstudie af bogens kapitler, så “hvorfor” og “selvlært” kom i fokus. Jeg har forsøgt at lade friheden råde i forhold til anvendelsen af mine tekniske anvisninger: I materialet findes en del nedskrevne improvisationer, som skal inspirere til at spille noget, der er let at få til at lyde godt og nemt at videreudvikle på. Hvis materialet ikke virker efter hensigten, er arbejdet med improvisationerne ikke så tidskrævende. De konkrete øvelser i kapitlerne skal ikke være store projekter, der skal øves i 12 tonearter, etc., men konstruktive udfordringer og motiverende idéer, som skaber kreative rum, man kan være i, lige så længe man vil.

Læs Morten Nordals PUV-projekt ”Akkord, Melodi, Improvisation” 

Læs også artiklerne:

Pædagogisk udviklingsarbejde gav fem vinkler på sammenspilsundervisning

Fra idé til virkelighed

https://www.facebook.com/dmpf.dk/