Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Er du til solo- eller holdundervisning?

Som mange andre fritidstilbud oplever musikskolerne, at børne- og ungekulturen forandrer sig mere og med større hastighed end tidligere. Derfor eksperimenterer musikskolerne med nye undervisningsformer, metoder og undervisningsmaterialer for bedre at kunne ramme målgruppen.

undefined

Af Marie Hansen og Anne Fontenay

I musikskolerne Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Rudersdal og Gentofte har der har over de seneste år været en stigende interesse for holdundervisning. Derfor etablerede de i fællesskab et efteruddannelseskursus i holdundervisning til deres lærere. De fire musikskoler indgår allerede i et samarbejde, kaldet 4-K. Fra hver musikskole deltog fire lærere i holdundervisningskurset. I fællesskab med den engelske klarinettist, lærer, komponist og forfatter Paul Harris skulle vi kursister nu udforske holdundervisningens helt særlige univers.

undefinedundefined

Paul Harris

Musikskoler og holdundervisning 

På musikskolerne i 4-K-samarbejdet eksperimenteres der med holdundervisning på mange måder, bl.a. med klasseundervisning, små hold på 3 elever og klaverlaboratorier, men musikskolelærernes konservatorieuddannelser har ikke eller kun i begrænset omfang klædt dem på til at håndtere holdundervisning. Vi underviser selv hold og ville derfor gerne klædes bedre på til disse opgaver.  

For at høre mere om, hvorfor musikskolerne i 4-K -samarbejdet har valgt at udbyde et kursus i holdundervisning, spurgte vi leder af Rudersdal Musikskole, Henrik Lilleholdt Smidt:

”Som de fleste andre steder i landet er vi i 4-K optaget af at ramme flere elever og nå ud til en bredere gruppe børn og unge. Vi mener, at én af måderne til at opnå dette er at udvikle nye undervisningsformater. Undervisning af flere elever på mindre hold er en af dem.

undefined

Det vil være muligt at få flere elever i gang, og denne form for undervisning kan tiltale nye målgrupper, som gerne vil gå til musik sammen med andre. Jeg oplever, at flere lærere er nysgerrige i forhold til, hvad instrumentalundervisning på mindre hold kan. Det kræver andre kompetencer end soloundervisningen. Disse kompetencer vil vi som ledere gerne understøtte en udvikling af. Samtidig er kurset et skridt i retning af at udvikle vores egne efteruddannelsesforløb i 4K-regi. Vi ønsker, at lærerne møder hinanden på tværs af musikskolerne, da der er megen viden at hente i erfaringsudveksling og kendskab til hinandens tilgange til undervisning”, siger musikskoleleder Henrik Lilleholdt Smidt

undefined

Hvad er holdundervisning helt præcist?

Det viste sig hurtigt, at vi kursusdeltagere havde helt forskellige opfattelser af, hvad holdundervisning er. Vi måtte derfor i fællesskab begynde med at få afklaret, hvad vi forstod ved begrebet “holdundervisning”. Dette var nødvendigt for ikke at tale forbi hinanden. Vi blev enige om, at holdundervisning fx ikke var sammenspil, da sammenspil ofte er et supplement til soloundervisningen. Vi valgte også at holde os fra storholdsundervisning (fx hele skoleklasser), da vi musikskolelærere, som deltog i kurset, oftest står med hold på 3-8 elever ad gangen. Desuden var kursustiden begrænset, og det ville derfor blive for bredt at skulle nå at dække hele dette store emne. Holdundervisning, for dette kursus, blev derfor defineret som: Undervisning af flere elever på én gang og ikke store hold i folkeskolen, herunder ikke undervisning af hele klasser.

undefined

Simultaneous Learning

Simultaneous Learning is a positive and essentially non-judgemental form of teaching that allows all pupils to progress whatever their learning speed. Rather than reacting to pupils’ mistakes and misunderstandings, Simultaneous Learning sets up each activity pro-actively. 

Paul Harris

Kurset var opbygget således, at Paul Harris var tilstede og holdt oplæg hver anden gang. Den efterfølgende gang drøftede vi kursusdeltagere oplægget fra hans hånd. Harris hjertebarn er det, han kalder ”Simultaneous Learning”, og det gennemsyrer også hans egen undervisning. Han har mange gode og forskellige bud på, hvordan man med sine elever gennemgår elevernes stykker og samtidig får dækket teori, hørelære, teknik og meget andet. På kurset talte han blandt andet om, hvordan han havde udviklet et “boblekort” billede. Det er et kort, som læreren selv kan bruge i forbindelse med selve undervisningen. Dette “boblekort” var ikke oversat til dansk da kurset startede, men i løbet af ganske få dage havde han en dansk oversættelse klar, som man kan downloade fra hans hjemmeside.

Boblekort til hjemmeøvning

The right thing is taught at the right time for the right reasons. Each activity in a lesson leading on sequentially and methodically from the last. It’s a form of teaching that ensures every ingredient in the music being taught is fully understood and all the various musical aspects (for example: rhythm, intonation, character, key and technique) are clearly connected. 

Paul Harris

Paul Harris har også udviklet et ”boblekort” til elevens lektier. Dette kort træder i stedet for en traditionel lektiebog, hvor læreren skriver, hvad eleverne skal øve på til næste gang. Boblekortet indeholder et stort antal bobler, hvor hver boble definerer et emne. Det kan være kropsholdning, rytmer eller improvisation.På et “boblekort” kan man gennemgå et stykke musik, hvor man i midten skriver hvilket stykke man arbejder med. Ud fra den boble arbejder man videre med de forskellige bobler på arket. I timen taler man om emnet og eleven kan så arbejde videre med det hjemme. På denne måde er eleverne med til at bestemme, hvordan vi skal arbejde med det pågældende stykke. 

Holdundervisning, hvordan og hvornår?

Good group teaching can be very beneficial to pupils if the teacher makes the most of the group situation - rather than teaching each individual as an individual within the group! Group members are continually asked to explain what they’re doing leading to peer teaching which is very powerful. They can share their understandings and concerns in a very open and positive way. 

Paul Harris

Et af Harris konkrete forslag til holdundervisning var at udnytte elevernes stærke sider. Udnyt at en elev er stærk på det auditive område, til at være frontløber her. Udnyt hvis en elev er en stærk nodelæser. Lad elever forklare ting for hinanden. For det første er alle involveret hele tiden, i stedet for at blive sat på pause. For det andet kan eleverne nogle gange bedre forklare hinanden nye ting. Ud over konkrete forslag til, hvordan man griber holdundervisningen an, kom vi også ind på mere overordnede tanker: Er holdundervisning godt? Hvad er det optimale antal af elever i holdundervisningen? Pauls personlige mening var at hold med 3 elever fungerer bedst. 2 er for tæt på soloundervisning og 4 bliver for mange. Hvis eleverne udelukkende modtager holdundervisning, hvor langt i deres udvikling kan man så udelukkende undervise på hold? Hvis man laver klasseundervisning og en stor andel af eleverne tilvælger at spille i musikskolen bagefter, har musikskolen så økonomi til at alle kan få en plads?

Modige lærere underviste foran os andre

Det udviklede sig hurtigt sådan, at vi fik lyst til at kigge på mere konkrete eksempler på holdundervisning. Derfor havde vi to kursusgange, hvor modige musikskolelærere underviste hold foran os andre. Og netop dette var vildt inspirerende. Hvor tit har man mulighed for at se sine kollegaer undervise? Alt det, der er så svært at sætte ord på, er meget nemmere at se og forstå i en livesituation. Alle de små tips og tricks, som erfarne lærere har ærmerne fulde af: kropssproget, et blik, en frase. Edith Code og Shannon Ann Hawes, violinlærere fra Gladsaxe Musikskole, viste, hvordan de arbejder med deres strygerhold. Alle elever havde et ansvar. Hver elev valgte et stykke, som de skulle spille. Eleven, som havde valgt, fik ansvaret for en specifik opgave, f.eks. at bestemme hvor i stykket, der skulle indsættes en cæsur, samt få alle til at udføre det - samtidigt. Til undervisningen brugte de appen Decide Now. Et lykkehjul, hvor man kan notere de emner, man vil arbejde med i timen. Hver elev får lov at dreje på hjulet. Hvis emnet lytte kommer frem, kommer eleverne selv med input til, hvordan de kan arbejde med at lytte. Det giver eleverne en stor medbestemmelse og et ansvar, og det var tydeligt at eleverne voksede af det. Denne ene demonstrationstime har inspireret os selv til at starte et accordeon/fløjtesamarbejde, hvor vi vil prøve at lave sammenspil på forskellige niveauer. Vi har også fået nye ideer til, hvordan vi kan motivere elevernes hjemmeøvning ved at bruge appen Decide Now. 

Er engelsk musikskoleundervisning brugbar i Danmark?

Paul Harris viste os også forskellige videofilm med undervisningssituationer produceret i England. Han præsenterede forskellige små videoklip, hvorefter vi kursister sammen gennemgik vores observationer, og hvad vi mente var god og knap så god undervisning. Det frembragte en del diskussioner om, hvor meningsfuldt det var at se på undervisning, som ikke fungerede optimalt, i forhold til at se alle de gode eksempler. En anden diskussion tog afsæt i Pauls Harris egne tanker: Er det givtigt at se undervisning, som er taget ud af konteksten, er det retvisende? Vi fik derfor overtalt Paul Harris til at sætte en undervisningssession op, hvor vi skulle se ham undervise. Desværre blev han syg, så vi har stadig denne session til gode. I løbet af kurset stødte vi på nogle udfordringer. For eksempel: Forskellen på engelske og danske børn. Det er altid godt med erfaringer fra udlandet, det kan inspirere og hjælpe os til at finde nye retninger. Men de konkrete problemstillinger, som vi havde, kunne ikke altid løses ad den vej. For selv om England og Danmark kun har et bælte af vand imellem sig, så er der for det første stor forskel på den autoritet, som læreren har i de to lande. For det andet har vi i Danmark et musikskolesystem, hvor eleverne hovedsagelig kommer til musikundervisning sent om eftermiddagen, hvor de måske ikke er så læringsparate som tidligere på dagen. Paul Harris kom også med den for mange provokerende udtalelse; at det altid var musiklærerens skyld, hvis eleverne ikke havde lært det, de skulle. Vi kursister på holdet var dog enige om, at det ikke altid kun var lærerens skyld. Af gode grunde var disse dilemmaer svære for Paul Harris at løse for os, da hans tilgang og store erfaring tager afsæt i engelske skolebørn og engelske vilkår. 

Mangel på dansk forskning hæmmer pædagogikfagets udvikling og innovation 

Der er stor mangel på instrumental og musikpædagogisk forskning her til lands, og det hæmmer udvikling og innovation af musikpædagogikken; vi skal forske meget mere i Danmark. Der findes ganske vist megen international forskning, som til en vis grad kan være gavnlig og interessant, men på samme måde som på andre områder, f.eks. Pisa på folkeskoleområdet, hvor man sammenligner skoler på tværs af lande og kulturer, er der store forskelle, så resultaterne peger i vidt forskellige retninger. Derfor er vi nødt til at se på, hvad der fungerer her i landet med de forudsætninger og den kultur, vi har. Børne- og ungekulturen udvikler sig med rivende fart i disse år, hvad der yderligere forstærker behovet for dansk forskning: Vi skal selv være med til at finde løsninger på udfordringen at udbrede musikken til så mange børn som muligt og udvikle musikpædagogikken.

Holdundervisning kan udfordre skemalægning og fordybelsen

Holdundervisning er godt for mange ting: Børn der lærer sammen med hjælp og støtte fra hinanden, det sociale aspekt som kan hjælpe med at fastholde eleverne. Men nogle gange bliver holdene sammensat for diffust og måske mere under hensyntagen til logistik end noget andet. Undervejs udvikler børnene sig måske også alt for forskelligt til, at det er fornuftigt at holde dem sammen på holdet. Skema og elevsammensætning kan spænde ben for at kunne skabe nye og bedre sammensatte hold. Desuden kan man savne solotiden med den enkelte elev og roen og tiden til forberedelse målrettet mod netop denne ene elevs problemstillinger og styrker. For os er det ikke et spørgsmål om enten-eller, når vi snakker holdundervisning vs. soloundervisning. For os er det et både-og. Det ene styrker det andet. Og for os musikskolelærere handler det altid om at styrke vores elever på bedste vis. Som med så mange andre tiltag er det bedst at fundere dem på et fagligt-pædagogisk fundament og ikke udelukkende som følge af effektiviseringer og besparelser. 

Kursus i holdundervisning gav netværk og skabte et pædagogisk tillidsrum

Vi kursister var fra starten enige om, at vi ville skabe et rum af tillid, hvor vi kunne diskutere holdundervisningen. Derfor har vi nu fået etableret et netværk af musikskolelærere på tværs af musikskolerne i 4K-regi. Selv om det umiddelbart var svært at finde svar via den engelske tilgang, har kurset nu resulteret i et meget værdifuldt og givende samarbejde. En nabomusikskole kan fx have en hel anden tradition, som kan være spændende at opleve, og måske kan den ligefrem give god inspiration til at videreudvikle ens egen undervisning og ens egen musikskoles traditioner.

Læs også "Holdundervisning og sammenspil"

https://www.facebook.com/dmpf.dk/