Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

SKATTEN 2017

Forfatter: Simon Junker Tang
Af Simon Junker Tang, formand

GENERELT

Årsopgørelsen fra SKAT kan ses i skattemappen via www.skat.dk den 12. marts 2018. Fra denne dato er det således muligt at oplyse nye tal eller foretage ændringer for indkomståret 2017. Man bør i den forbindelse tjekke, om oplysningerne på årsopgørelsen er korrekte, da indberetningerne er baserede på oplysninger fra tredjeparter f.eks. arbejdsgivere og banker. Overskydende skat vil blive udbetalt til nemkonto fra den 10. april og frem. Selvstændigt erhvervsdrivende vil dog modtage et brev med indberettede oplysninger, hvorefter der er pligt til at afgive selvangivelse inden den 1. juli 2018. I det følgende gennemgås kun hovedreglerne for lønmodtagere, idet der således ses bort fra honorarmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende.

FRADRAGSMULIGHEDER

Som hovedregel er alle arbejdsindtægter (personlig indkomst) og ethvert formueafkast  (kapitalindkomst/aktieindkomst) skattepligtigt. Imidlertid er de nødvendige omkostninger, man afholder for at erhverve, sikre og vedligeholde sine indtægter, som udgangspunkt fradragsberettigede. En naturlig betingelse er dog bl.a., at de samlede udgifter, man trækker fra, står i et rimeligt forhold til indkomsten, og at der ved fradraget tages højde for, at en del af omkostningen kan have et privat islæt.

For de fleste af de udgifter, der beskrives nedenfor, vil der være et naturligt element af privat benyttelse. For hver udgiftsart er det en god ide selv at foretage en vurdering af den private andel. Ved selv at have taget stilling til den private andel – og dermed ikke fratrække denne – tager man en stor del af brodden af den diskussion, der ellers kunne opstå med SKAT. For lønmodtagere gælder endvidere det udgangspunkt, at nedenstående udgifter kun kan fratrækkes i rubrik 58 under øvrige lønmodtagerudgifter efter reduktion af den gældende bundgrænse på kr. 5.900.

Undervisningsmaterialer

Undervisningsmaterialer (herunder CD'er, noder, faglitteratur, tidsskrifter o.lign.) kan fradrages med den andel, der ikke er privat. I den forbindelse skal gøres opmærksom på, at udgifterne skal være nødvendige med henblik på at erhverve, sikre og vedligeholde sin indtægt.

Egne instrumenter og PC til erhvervsmæssigt brug

Er anskaffelsessummen kr. 12.900 eller derunder, kan hele beløbet fradrages i købsåret. Udgør anskaffelsessummen over kr. 12.900, kan det anskaffede højst afskrives med 25 %.

Nedenstående gives et eksempel, idet der er forudsat en saldo overført fra 2016 på kr. 15.000, solgt et aktiv (f.eks. et instrument) i 2017 for kr. 2.000 og købt et nyt aktiv i 2017 for kr. 20.000.

undefined

Fradraget udgør således i alt kr. 8.250. For at få fradrag for køb/afskrivning skal der desuden være en direkte og umiddelbar forbindelse mellem arbejdet og anskaffelsen af aktivet. Samtidig vil såvel instrumenter som PC ofte have en privat andel. Ved opgørelsen af en privat andel foretages afskrivning af det enkelte driftsmiddel med reduktion af den private andel. Den private andel beror på et konkret skøn. Husk, at skattevæsenet mener, at strygeinstrumenter holder prisen og derfor ikke kan afskrives. Buer og strenge er dog undtaget. Vedligeholdelsesudgifter (herunder stemning af flygel, klaver osv.) kan fradrages, men også her skal der tages hensyn til en eventuel privat andel.

Arbejdsværelse i hjemmet eller øvelokale

Har man i sin private bolig indrettet et værelse til undervisnings- eller øvelokale kan der være mulighed for at fratrække omkostningerne til indretning og drift. Det er dog bl.a. en helt klar forudsætning, at lokalet er uegnet til privat benyttelse. Ved fradrag for indretning vil der normalt kun gives fradrag, hvis det er helt udelukket, at indretningen har privat islæt, ligesom der kan være tvivl om, hvorvidt fradrag vil accepteres, såfremt indretningen forbedrer ejendommens generelle værdi. Udgifter ved drift af lokalerne opgøres, når man bor til leje som en andel af den samlede husleje, el og varme. Forholdet beregnes med samme brøk som lokalets areal i forhold til lejemålets samlede areal. Bor man i eget hus eller ejerlejlighed kan man efter samme forholdsregning fratrække el og varme. Herudover er der mulighed for at få et forholdsmæssigt nedslag i ejendomsskatten.

Befordring mellem bopæl og arbejdssted

Hovedreglen er baseret på en opgørelse af afstanden mellem hjem og arbejdssted. Afstanden opgøres som den normale transportvej ved bilkørsel, idet der dog ikke gives fradrag for de første 12 km hver vej. Fradraget beregnes som antal kilometer gange satsen (jf. nedenfor) gange det faktiske antal arbejdsdage.

Ligningsrådets satser for 2017:

undefined

Andre fradrag Opmærksomheden bør også henledes på andre fradragsmuligheder, der ikke har umiddelbar tilknytning til arbejdet. Eksempelvis håndværkerfradrag, fradrag for donationer til velgørende organisationer, børne- og underholdsbidrag, tab på aktier og investeringsforeningsbeviser, ejendomsværdiskat ved boligkøb/salg osv.

Fri telefon og fri internetforbindelse

En del musikskolelærere og -ledere udstyres med en mobiltelefon af arbejdsgiveren. I det omfang, telefonen kan tages med hjem og bruges privat, betales skat af kr. 2700 pr. år i skatteåret 2017. Der er særlige regler for vurdering af, om telefonen kan anvendes privat og derfor betragtes som fri telefon i skattemæssig forstand. Man må antage, at arbejdsgiverne ved tildeling af telefon til medarbejderne tager stilling til, om der er tale om fri telefon og oplyser medarbejderne om rammerne for anvendelse af telefo­nen. Man kan læse mere om reglerne for fri telefon på SKAT’s hjemmeside. Ved frit internet beskattes man ligeledes af kr. 2700 pr. år, dog under visse forudsætninger, som også kan ses på SKAT’s hjemmeside. Man beskattes dog kun af samlet kr. 2700 pr. år, selvom man både har fri telefon og frit internet. Det er arbejdsgiveren, som sørger for beskatnin­gen, hvorfor du ikke selv skal oplyse SKAT herom. Der kan endvidere henvises til SKATs hjemmeside, hvor man kan downloade diverse pjecer og vejledninger. Endelig kan DMpF’s sekretariat naturligvis kontaktes for yderligere rådgivning.

Læs i øvrigt også hvad Skat skriver om musikeres muligheder for fradrag af udgifter i forbindelse med dette erhverv

Om honorarmodtagere står bl.a.:

”Honorarer mv. tillægges efter praksis honorarmodtagerens personlige indkomst som et nettobeløb, dvs. efter fradrag af de udgifter, der er forbundet med honoraret.”

https://www.facebook.com/dmpf.dk/