Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Nye kommunale barselsregler

Forfatter: Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent
Af Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent

Efter, at folketinget i foråret vedtog en ny barselslov, har parterne på det kommunale område udmøntet lovgivningen i et administrationsgrundlag, som supplerer den eksisterende barselsaftale med nogle ændringer, som vil få betydning for forældre til børn, som er født d. 2. august 2022 eller senere.

Som udgangspunkt fordeler den nye barselslov retten til dagpenge efter barnets fødsel ligeligt mellem forældrene, således at hver af dem har ret til 24 ugers barselsdagpenge indenfor barnets første leveår. Der er dog mulighed for at overføre en del af ugerne mellem forældrene. Det vil formentlig særligt blive aktuelt i tilfælde, hvor man vælger, at moren, ud over de perioder med løn, som er øremærket til hende, holder de 6 uger med løn, som kan deles mellem forældrene; i så fald må der overføres 2 ugers dagpengeret fra far/medmor til mor.

En del af fristerne for varsling overfor arbejdsgiveren er også ændret i de nye regler – i visse tilfælde til et kortere varsel, så vi anbefaler, at man henvender sig til DMpF for en første orientering senest 3 måneder inden forventet fødsel, så man kan bevare alle muligheder og nå at varsle planerne i tide.

 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/