Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Opgaveoversigten

Forfatter: David Efraim Poulsen
Af David Efraim Poulsen, medieredaktør

- det nye ansigt på arbejdstiden

 

Sammenhængen mellem undervisningstimer og ansættelsesgrad er væk. I stedet beskrives arbejds­indholdet i en oversigt med opgaver, som skal løses. Det betyder, at musikskolernes undervisere og ledere nu årligt skal i dialog om hvilke arbejdsopgaver, der skal løses. Fagbladet MUSIKSKOLEN har lavet en rundspørge og taget pulsen på, hvordan det gik med Opgave-oversigtssamtalerne i 2016. Vi giver også forberedelsestips til den kommende samtale.

 

Opgave-oversigtssamtalen

Opgave-oversigtssamtalen (her OOS) er et nyt administrativt værktøj, som er kommet med OK15. Formålet med OOS er, at du og din leder sammen afklarer hvilke arbejdsopgaver, du skal løse i den kommende sæson. For de fleste musikskoleundervisere og ledere er det noget nyt at skulle i dialog om arbejdsopgaverne hvert forår.

Hvordan gik den første OOS?

Undervisere fra 22 forskellige musikskoler har svaret på en spørgeundersøgelse omkring deres første OOS. Det står klart, efter at have læst de mange besvarelser, at OOS generelt er blevet afholdt. Samtidige fremgår det af hovedparten af besvarelserne, at der har været en god dialog mellem ledere og undervisere. Flere giver samtidig udtryk for, at deres ledere under samtalen har lagt vægt på, at dette første år med OK15 er et ”øve-år”.

Der er enkelte musikskoler, hvor det halter lidt. Ét sted er der fx ikke blevet afholdt OOS. Et andet sted var samtalerne planlagt på en sådan måde, at underviserne ikke oplevede at få svar på alle deres spørgsmål. Enkelte steder har man valgt at slå MUS- og OOS-samtalen sam­men. Denne strategi er ikke nødvendigvis hensigtsmæs­sig, da indhold og formål i de to samtaler er ret forskel­lige.

Halvdelen af de adspurgte undervisere mener, at de efter OOS har fået et udmærket overblik over deres arbejds­opgaver for den kommende sæson. Den anden halvdel synes derimod ikke, at de kan gennemskue, om arbejds­opgaver og arbejdstid hænger sammen. Flere fra denne sidste gruppe påpeger dog, at de ved skemalægningen fik et væsentligt bedre overblik.

Konklusion på spørgeundersøgelsen

Besvarelserne er generelt positive i forhold til, hvordan dialogen mellem ledelse og underviser har fungeret. Det tyder på, at musikskolens ledere og lærere på de adspurgte skoler generelt har haft en konstruktiv og praktisk tilgang til OOS. Hovedparten af de undervisere, som har svaret på spørgeundersøgelsen, giver ligeledes udtryk for, at de har fået indflydelse på, hvor og hvornår forberedelse og øvning kan udføres. Det oplever de som en stor fleksibilitet og en klar tillidserklæring fra ledelsen.

Der er dog enkelte bekymrende tendenser. Nogle un­dervisere giver nemlig udtryk for, at de oplever et øget arbejdspres i dagligdagen. Enkelte er ved OOS blevet præsenteret for et regneark med et antal timer til hver enkelt opgave. Det er imidlertid vigtigt at være opmærk­som på, at et sådant ark ikke i sig selv udgør en opmå­ling af arbejdstiden. Det er i sidste ende den registrerede og præsterede arbejdstid, der sammenholdt med opga­veløsningen viser, om tildelingen af opgaver passede til arbejdstiden.

Hvad gør du, når der ikke er balance i opgaveporteføljen?

Oplever du, at du ikke kan skabe balance mellem din arbejdstid og de opgaver, du skal løse, kan du bede din leder om en om en samtale, hvor problemerne adresseres, og der findes en løsning. Mange steder er dette sat i system med planlagte opfølgningssamtaler et stykke ind i undervisningsåret. Inden samtalen er det en god ide at skabe dig et overblik over de uhåndterbare opgaver, så du konkret kan beskrive din problemstilling.

Med den nye arbejdstidsaftale er der kommet en øget grad af fleksibilitet imellem dine arbejdsopgaver. Du er ikke længere ansat til at undervise et bestemt antal elever i forhold til din ansættelsesgrad. Det giver nye muligheder i forhold til at justere på alle dine arbejdsopgaver; også undervisningen inden for den samlede arbejdstid.

Under Opfølgningssamtalen kan det være hensigtsmæssigt at afklare, om der er tale om en periodisk eller generel ubalance. Ved den periodiske ubalance kan man aftale at flytte specifikke arbejdsopgaver til tidspunkter, hvor belastningen er mindre. Ved den generelle ubalance må der foretages en konkret vurdering af omfanget eller indholdet i opgaveporteføljen.

 

Eks. på akutte tiltag:

Omfordeling af arbejdsopgaverne inden for din eksisterende arbejdstid

• Opgaver som fx koncerter og møder justeres

• Dele af undervisningen overtages midlertidigt eller permanent af andre

• Funktioner som fx koordinator, faggruppeformand eller administrative opgaver afgives

• Ved udmeldelse af elever overvejes det, om der skal tages nye elever ind

• Kompositions- og arrangementsopgaver varetages af andre eller udsættes

• Allerede planlagte undervisningsforløb eller projekter overtages af andre eller udskydes

 

Eks. på forebyggende tiltag:

• Tilbud om Opfølgningssamtale ved OOS

• Indføjelse af årlig drøftelse af ”Sammenhæng mellem ressourcer og krav” i MED- eller Samarbejdsudvalgets

årshjul

• Tilbud om målrettede kompetenceløft fx via efteruddannelse

• Oprettelse af mentorordning

• Oprettelse af dialogfora til musikpædagogisk vidensdeling og erfaringsudveksling

• Udarbejdelse af retningslinjer for stresshåndtering

 

Forbered din Opgave-oversigtssamtale

OOS er stadig nyt for mange på musikskolerne, og derfor kan det være en god ide at forberede sig ekstra godt.

 

Før samtalen

• Bed om at få tilsendt opgaveoversigten før samtalen

• Nedskriv dine ønsker eller udfordringer i forhold til dine arbejdsopgaver

• Brug evt. det forrige arbejdsår som pejlemærke

• Overvej, om du er mere belastet i nogle perioder end andre

• Vurder, om dine arbejdsopgaver og dine kompetencer hænger sammen

• Overvej, om du har brug for efter- eller videreuddannelse

• Er du usikker på samtalens indhold og forløb, kan du aftale med din leder at medbringe en bisidder

 

Under samtalen

• Gå ind til samtalen med en positiv forventning og en imødekommende tilgang

• Brug konkrete eksempler fra din dagligdag til at underbygge dine pointer

• Bed evt. om en oversigt over arbejdsopgaverne ved samtalens afslutning

• Aftal evt. et tidspunkt for en Opfølgningssamtale

 

Læs også om Arbejdsredskaber her: medarbejdernes-arbejdsredskaber

Læs også om Medarbejder-udviklingssamtalen (MUS) her: laerer-faa-mere-ud-af-din-mus 

 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/