Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Lærer, få mere ud af din MUS

Forfatter: David Efraim Poulsen
Af David Efraim Poulsen, medieredaktør

Medarbejder-Udviklings-Samtalen også kaldet MUS, er en fast tilbagevendende begivenhed på de kommunale musikskoler. MUS vækker ikke entydig begejstring blandt musikskolens undervisere, men måske er det alligevel en god ide at tænke lidt over, hvad du kan gøre for at få mest muligt ud af samtalen.

 

Arbejdsopgaverne i centrum

MUS handler om udvikling af dine kompetencer i forhold til både dine egne og arbejdspladsens behov og ønsker. Det er derfor en god idé, hvis du fremsætter dine egne ønsker og behov i forhold til din arbejdssituation, ligesom din leder har mulighed for at gøre det samme ud fra arbejdspladsens behov. Det kan fx være i relation til de opgaver, du allerede løser, men det kan også handle om hvilke nye opgaver, du selv eller lederen i fremtiden ønsker, at du skal arbejde med. Du kan forberede dig til samtalen ved at stille dig selv følgende spørgsmål:

 • Hvad ønsker du at få ud af samtalen, altså dine mål?
 • Tror du, at dine ønsker stemmer overens med skolens mål?
 • Har du forstået og udfyldt det MUS-skema, arbejdspladsen evt. har udleveret?
 • Har du overvejet, om der findes relevant efter- og videreuddannelse for dig?

Under samtalen er det vigtigt at:

 • Du er klar over rammerne for samtalen, formål, indhold og forløb
 • Du fremlægger dine ideer og ønsker så konstruktivt som muligt
 • Du er konkret i dine ønsker og forslag
 • Du og din leder afslutter samtalen med en skriftlig MUS-handlingsplan

MUS - din mulighed for kompetenceudvikling

MUS er en udviklingsorienteret samtale, og derfor er det naturligt at drøfte et emne som kompetenceudvikling. Kompetencer tilegnes bl.a. gennem efter- og videreuddannelse, og det er et oplagt valg, hvis du ønsker at tilfører dig selv og musikskolen ny viden. Du kan videreudvikle de kompetencer, du allerede har, og derved blive dygtigere og få en større viden inden for dit arbejdsområde. Du kan også tilegne dig helt nye kompetencer og således blive i stand til på sigt at varetage nye arbejdsopgaver.

Du kan i den forbindelse overveje følgende spørgsmål:

 • Hvilke kompetencer har du brug for at udvikle eller videreudvikle?
 • Hvad kan dine nye kompetencer bidrage med i musikskolen?
 • Hvor kan du tilegne dig disse kompetencer?
 • Hvordan kan dine fag-kolleger evt. få gavn af dine nye kompetencer?

Andre muligheder for kompetenceudvikling kan også tænkes ind: Samarbejde kolleger imellem, mentorordninger og anden vejledning i forbindelse med nye fag eller arbejdsopgaver, behov for indkøb af materialer til ”selvstudie” af relevante emner, egen udvikling af faglige kompetencer eller materialer osv.

Udviklingspotentiale eller belastning?

Alle mennesker vil gerne gøre et godt indtryk i mødet med andre mennesker, og det gælder selvfølgelig også i mødet mellem leder og medarbejder. Vi lever i en præsentationskultur, hvor trenden er, at man skal være ekstrovert, gøre sig attraktiv og være opsøgende. De sociale medier er et godt eksempel herpå, men det smitter også af på jobbet. Her vil den moderne medarbejder gerne udvise motivation og udviklingspotentiale. Ved MUS kan det imidlertid resultere i, at du for at tegne et positivt billede af dig selv siger ja til opgaver, som du ikke er klædt på til at varetage. Det kan få negative konsekvenser for dit arbejdsliv, hvis du siger ja til opgaver, du reelt ikke magter. Dit udviklingspotentiale kan således på ingen tid forsvinde, hvis de opgaver, som skulle motivere og udvikle dig, bliver en belastning på grund af manglende forudsætninger.

MUS-fælden

Formålet med MUS-samtalen er at drøfte din udvikling i relation til dine arbejdsopgaver. Udfordringen for mange videns-medarbejdere i dag er, at personaleledelse i højere grad end tidligere har fokus på strategisk udvikling af medarbejdernes personlighed. Arbejdsgiveren har en naturlig interesse i at optimere dit engagement, så du brænder mest muligt for dit job. Dit fokus bør imidlertid være på, om dine evner og interesser stemmer overens med de arbejdsopgaver, du varetager. MUS-samtalen er din mulighed for at få justeret på dine kompetencer og arbejdsopgaver, så du får skabt den bedst mulige balance i dit arbejdsliv. Drøftelser omkring private eller personlige problemstillinger under samtalen kan have en uheldig ten­dens til at flytte fokus væk fra de centrale emner. Derfor bør du have fokus på dine konkrete arbejdsopgaver, løs­ningerne og eventuelt dine individuelle udviklingsønsker.

Man har i forbindelse med overgangen til den nye arbejdstidsaftale en del steder valgt at slå MUS sammen med dialogen om opgaveoversigten. Hvis man vælger denne løsning, skal man være særligt opmærksom på at dele de to emner ad, så det rent faktisk lykkes at foku­sere på din kompetenceudvikling i en del af samtalen. Ellers er der en stor risiko for, at man i stedet ender i almindelig, praktisk tilrettelæggelse, fagfordeling osv.

Udviklingsmuligheder fremmer trivsel

Ønsker du at tilegne dig nye kompetencer, eller er du bare kørt lidt fast i rutinerne, kan den rette efteruddan­nelse måske være med til at skabe ny motivation og energi i dit arbejdsliv. Flere undersøgelser viser nemlig, at uddannelse giver øget trivsel og arbejdsglæde. Efter- og videreuddannelse har således potentiale til at blive et centralt ledelsesredskab, der i de rette hænder kan sikrer musikskolerne opkvalificerede undervisere og øget trivsel. Derfor bør efter- og videreuddannelse indgå som et na­turligt element i din årlige MUS-samtale.

Læs også om Opgaveoversigtssamtalen (OOS) her: opgaveoversigten

Læs også om Arbejdsredskaber her: medarbejdernes-arbejdsredskaber 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/