Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

STORT JA til OK18-resultat

Forfatter: Ole Helby
Af Ole Helby

Afstemningerne om de indgåede overenskomstforlig på det offentlige områder blev præget af en meget stor medlemsopbakning til de opnåede resultater.

Urafstemningen i Dansk Musikpædagogisk Forening (DMpF) omfattede både resultatet af de generelle og de specielle forhandlin­ger. Afstemningsresultatet finder du i rammen nedenfor.

Efter et langt og til tider dramatisk forløb med en kon­fliktoptrapning, som ikke tidligere er set på det offentlige forhandlingsområde, nåede en stærk og samlet fagbe­vægelse i det kommunale forhandlingsfællesskab i hus med et resultat, der giver de ansatte i kommunerne en velfortjent reallønsforbedring i overenskomstperioden 2018 - 2021. Hertil kommer, at vi fik en rigtig fornuftig aftale i hus ved de specielle forhandlinger på musikskole­området, hvor vi blev imødekommet på en god og kon­struktiv måde af KL, som muliggjorde, at de begrænsede midler blev anvendt på den bedst mulige måde.

I det på mange måder historiske forhandlingsforløb om OK18 har medlemmernes opbakning og støtte været helt afgørende. Uden det fællesskab og sammenhold, som manifesterede sig efterhånden som forhandlingerne skred frem og overgik til forligsinstitutionens regi, havde det ikke været muligt at fastholde presset på de offent­lige arbejdsgivere. Det stod hurtigt klart, at det ikke kun var selve indholdet i forhandlingerne, der var på spil i medlemmernes forståelse af hele situationen omkring OK18. Allerede i slutningen af 2017 fik innovationsminister Sofie Løhde sindene i kog med en usaglig retorik, hvor hun meldte bredt ud, at de offentlige ansatte fik for meget i løn. Sammenholdt med det faktum, at de offentlige arbejdspladser har været præget af store besparelser og såkaldte effektiviseringer over mange år, følte mange, at nu kunne ”nok være nok”. Pludselig var det også en kamp om ”den danske model” og om den danske velfærdsmodel. Opbakningen var tillige stor i hele befolkningen og ikke kun blandt de offentligt ansatte.

I DMpF oplevede vi hele vejen igennem forløbet en fantastisk opbakning fra vores medlemmer. På trods af den svære situation med en truende lockout og alt hvad det ville medføre, støttede vores medlemmer op om foreningens strategi. På det ekstraordinære landsmøde den 17. april stod det klart, at medlemmerne var klar til konflikten, hvis arbejdsgiverne fastholdt den manglende forhandlingsvilje, som var det, der fik forhandlingerne til at bryde sammen i første omgang. Således blev det fore­slåede konfliktkontingent enstemmigt vedtaget. Efter­følgende bakkede alle medlemmer op om betalingen, der muliggjorde fuld lønkompensation til medlemmer af DMpF ansat på musikskolerne i Odense og Aarhus, som var udtaget til strejke. Nu hvor konflikten er endegyldigt afværget, vil det opkrævede konfliktkontingent blive tilbagebetalt, hvilket sker ved at nedsætte kontingentet for 3. kvartal med det samme beløb, som blev opkrævet ekstra i 2. kvartal.

DMpF og hele fagbevægelsen kom styrket ud af OK18, hvor vi også oplevede en pæn medlemstilgang. Flere fandt ud af, at det giver god mening at være organiseret i en fagforening. Det blev synligt, at sammenhold gør stærk. Det har været stort at opleve medlemmernes engagement og vilje til at holde fast i kampgejsten i en vanskelig periode, hvor vi kom meget tæt på en stor­konflikt, som i sidste ende heldigvis ikke blev udløst. Der er god grund til at ønske alle medlemmer en god og velfortjent sommerferie!

undefined

https://www.facebook.com/dmpf.dk/