Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Samarbejde kan løfte musikfaget

Forfatter: Simon Junker Tang
Af Simon Junker Tang, formand

Endnu et folkeskoleudspil ser dagens lys: Frihed og fordybelse - et kvalitetsprogram på folkeskoleområdet. Regeringens udspil vil opprioritere de praktisk-musiske fag. I Danmark anvendes 13 procent af skoletiden på disse fag, mens Norge og Sverige ligger på henholdsvis 20 og 27 procent jf. Reformkommissionen.

Udspillet præciserer, at de håndværksmæssige og æstetiske fag er ét ud af tre af folkeskolens fagområder, og at sammenhængen mellem teori og praksis skal øges. ”Det er lige så vigtigt for den almene dannelse, at man kan spejle et æg, slå søm i et bræt og tage to greb på en guitar […],” har Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye udtalt.

Det praksisorienterede er en særlig vigtig pointe, når eleverne skal lære at spille og synge. Det hilser DMpF meget velkommen.

Konkret vil regeringen fjerne tre fjerdedele af skolens læringsmål, øge antallet af timer i praktisk-musiske fag og nedbringe de lange skoledage. Ingen tvivl om at børn og unges trivsel og fritidsliv har lidt under de lange skoledage.

undefined

Kilde: Musikuddannelse i Region Midtjylland: Rapport fra forundersøgelse 2021. Første 6 kolonner ligger under det anbefalede antal timer i musik svarende til 40 procent. De resterende, 60 procent, er den del, der lever op til det anbefalede antal timer.

Det er evident, at praksisfaget musik længe er blevet nedprioriteret. En undersøgelse fra 2019 viser, at 40 procent af landets folkeskoler ligger under det anbefalede antal musiklektioner, og Censorpanelet har i årevis beklaget et faldende ansøgertal og niveau i linjefagsmusik på læreruddannelserne.

Udspillet vil give lærerne større faglig frihed og eleverne en bedre sammenhængen mellem teori og praksis. ”Respekten for fagligheden og den professionelle dømmekraft skal styrkes,” står der i udspillet. I ønsket om at styrke de praktisk-musiske fag vil regeringen bidrage økonomisk til forbedring af faglokalerne. En vigtig forudsætning for, at musikfaget kan tilgodese elevernes behov for at skabe og spille musik. Men et løft af musikfaget, så alle børn og unge gives adgang til at lære at spille et musikinstrument, handler om meget mere end penge til faglokaler. Der mangler faguddannede musiklærere, og flere og bedre musiktimer. Desuden trænger samarbejdet med Musik- og Kulturskoler til et eftersyn. Den gensidige forpligtelse til samarbejde mellem folke- og musikskoler kan fejre 10-års jubilæum. En god anledning for DMpF til at henlede både regeringens og folketingets opmærksomhed på de mange uudnyttede potentialer i netop dette for musikfaget vigtige samarbejde.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/