Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Positiv fornyelse i kulturpolitikken

Forfatter: Ole Helby
Af Ole Helby

 

Med den nye socialdemokratiske regering følger også en ny tilgang til kulturpolitikken. I forlængelse af sin tiltræden som kulturminister har Joy Mogensen slået til lyd for, at fokus skal flyttes fra de store institutioner til de nære kulturtilbud i kommunerne. Man må forstå det sådan, at kulturpolitikken i højere grad skal sætte fokus på det lokale kulturliv i kommunerne såsom musikskoler, biblioteker, aftenskoler, lokale museer og teatre. Hvis hensigten er at gøre kulturelle aktiviteter og tilbud tilgængelige for alle borgere, også dem med de korteste uddannelser og de laveste indtægter, giver det god mening, at kulturministeren vil ”vende bøtten” og rette fokus mod trinbrættet ind i kulturlivet. Mange års erfaring har vist, at de lokale kulturaktører ikke kan stå alene med formidlingen af kulturtilbuddene. Hvis man vil nå frem til, at alle er klar over, at kulturtilbuddene rent faktisk er et tilbud til alle borgere, er det nødvendigt med en national indsats, hvor kulturministeriet engagerer sig og udvikler en strategi for, hvordan man i et samarbejde med kommunerne når ud til alle samfundslag med fortællingen om, at kulturen ikke kun er noget, der angår en lukket elitær samfundsklasse. Der ligger tillige en markant pointe i, at også de regionale og store statslige kulturinstitutioner i sidste ende vil vinde på en kulturpolitik, som tager udgangspunkt i en folkelig forankring.

I et interview i dagbladet Politiken fremhævede Joy Mogensen musikskolerne. Kulturministeren udtrykte, at hun gerne vil sætte det som et nationalt mål, at alle børn får muligheden for at spille et instrument. En fremragende udmelding fra en visionær politiker, der evner at melde klart ud. Dansk Musikpædagogisk Forening er selvklart helt enig i Joy Mogensens vision, som er en konkretisering af ønsket om, at musikskolerne skal være for alle børn og unge. ”Musikskolen for alle” er en politisk vision, som alle politiske partier bør støtte op om.

Den nye regering sender således klare og tydelige signaler om en grundlæggende positiv fornyelse i kulturpolitikken. Derimod har regeringen med sit første finanslovsudspil ikke løftet forventningerne om, at omprioriteringsbidraget på kulturområdet ville blive sløjfet over hele linjen. Det er også svært at få øje på de midler, der skal øremærkes til udviklingen af det lokale kulturliv i kommunerne. Her er det vigtigt hele tiden at holde sig for øje, at kultur også er en del af velfærdssamfundet. Heldigvis er regeringens støttepartier meget opmærksomme på, at omprioriteringsbidraget skal helt væk på kulturområdet samtidig med, at der skal tilføres yderligere midler til kulturområdet. Også Venstre og Dansk Folkeparti har peget på, at pengene skal findes, hvis visionerne skal blive til virkelighed. Vi vil opfordre DF og V til selv at byde ind, så vi kan få løftet blandt andet musikskolerne, som ofte er blevet fremhævet som en mærkesag. Nu er muligheden for at støtte op om en visionær kulturminister med en solid folkelig forankring til stede.

 

 

 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/