Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Overenskomstforlig 2021

Forfatter: Ole Helby
Af Ole Helby

Overenskomstforliget på musikskoleområdet, som omfatter Overenskomst for musikskolelærere og Overenskomst for musikskoleledere samt Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere, blev indgået den 24. februar. Forinden var det generelle forlig, som omfatter hele det kommunale område, faldet på plads den 15. februar.

Ved optakten til overenskomstforhandlingerne gav den usikre samfundsøkonomiske situation, som sundhedskrisen medfører, anledning til bekymring i den samlede fagbevægelse. Spørgsmålet var jo, om det overhovedet kunne lade sig gøre at lave en valid vurdering af den økonomiske udvikling for den kommende overenskomstperiode. Mange frygtede, at situationen kunne ende med et forlig indenfor en meget smal økonomisk ramme.

På den baggrund er det ekstra glædeligt, at der med det indgåede overenskomstforlig er opnået et resultat, som sikrer og forbedrer reallønnen for alle kommunalt ansatte i overenskomstperioden 1. april 2021 - 31. marts 2024, idet forliget indebærer, at der over den treårige periode afsættes 5,29 % til generelle lønstigninger inkl. forventet udmøntning fra reguleringsordningen. Hermed fik det kommunale forhandlingsfællesskab, som også omfatter Dansk Musikpædagogisk Forening, indfriet sit hovedkrav.

Inden for forhandlingsfællesskabets rammer lykkedes det herudover at få nedsat musikskolelærernes pensionskarens fra 10 måneder til 5 måneder med virkning fra 1. april 2022.

Ved de specielle forhandlinger på musikskoleområdet, hvor vi forhandler direkte med KL, kom vi igennem med en række forbedringer, som hver især er gode og væsentlige uden at være prangende. Både musikskolelærerne- og lederne får pensionsforbedringer. Lederne lidt større end lærerne, men det skyldes alene, at vi valgte at bruge en del af de midler, vi havde til rådighed for musikskolelærerne, til en forøgelse af grundlønstillægget, hvilket på længere sigt giver os bedre muligheder for at nå frem til en omklassificering af musikskolelærernes lønforløb.

Ud over de økonomiske forbedringer har overenskomstforhandlingerne med KL også omfattet musikskolelærernes arbejdstidsaftale, hvor vi har ønsket en række ændringer med henblik på at få arbejdstidsaftalen til at fungere bedre. Det er lykkedes at blive enige om en række forbedringer med virkning fra 1. august 2021. Nogle ændringer er af mere teknisk karakter, som eksempelvis ændringer vedrørende opgørelse af arbejdstiden og en fast arbejdstid på 1924 timer pr. normperiode/skoleår. Andre ændringer er af mere nuancerende og præciserende karakter, som når det fastsættes, at opgaveoversigten skal udleveres til den ansatte senest 4 uger inden normperiodens begyndelse. Endelig har det mere karakter af en servicemeddelelse, når der nu er medtaget en paragraf om muligheden for at indgå lokalaftaler om arbejdstiden.

Alt i alt er der tale om et ganske fornuftigt forlig på musikskoleområdet ikke mindst set i lyset af den svære samfundskrise, vi befinder os i. Du kan læse meget mere om de mange små og store ændringer og få alle detaljerne med i DMpF´s uddybende orientering om overenskomstforligende, som tidligere er udsendt til foreningens medlemmer på musikskoleområdet. Det samlede materiale om OK21 finder du naturligvis på DMpF´s hjemmeside.

 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/