Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

OK18

Forfatter: Ole Helby
Af Ole Helby

Med udvekslingen af krav mellem de kommunale arbejdsgivere (KL) og de kommunalt ansatte lønmod­tageres fagforeninger, som fandt sted den 12. decem­ber 2017, blev forhandlingerne om en fornyelse af de kommunale overenskomster pr. 1. april 2018 skudt i gang.

Med udvekslingen af krav mellem de kommunale arbejdsgivere (KL) og de kommunalt ansatte lønmod­tageres fagforeninger, som fandt sted den 12. decem­ber 2017, blev forhandlingerne om en fornyelse af de kommunale overenskomster pr. 1. april 2018 skudt i gang.

Allerede længe inden kravsudvekslingen fandt sted, var arbejdsgiverrepræsentanter ude med riven, idet man særligt på statens område begyndte at stille spørgs­målstegn ved retten til frokostpauser som en del af den overenskomstfastsatte arbejdstid. Efterfølgende blev det om muligt endnu mere useriøst, da innovationsminister Sofie Løhde meldte bredt ud, at de offentligt ansatte får for meget i løn. Det er klart, at den slags løse påstande er med til at opbygge en konfliktstemning. Resultatet har da også været, at konfliktberedskabet er blevet pudset af i et større omfang, end vi har set ved optakten til tidligere overenskomstforhandlinger. Det betyder ikke, at man på nuværende tidspunkt kan sige noget om, hvorvidt der reelt er en risiko for, at det hele ender med et sammenbrud og en efterfølgende konflikt på det of­fentlige område. Faktum er dog, at de offentlige arbejds­givere på det toneangivende statslige område har udvist en hidtil uhørt aggressiv adfærd i optakten til forhandlin­gerne om OK18. Det forekommer hverken hensigtsmæs­sigt eller klædeligt.

I vores egne forhandlinger på musikskoleområdet er der ikke lagt op til det store drama. KL´s krav til over­enskomsten for musikskolelærere, overenskomsten for musikskoleledere og aftalen for tjenestemandsansatte musikskoleledere er til at overse. KL har således holdt sig til at fremsætte fem enslydende krav. Det femte krav er til gengæld et forbeholdskrav, der gør det muligt for KL at fremsætte forslag inden for emneområder, hvor vi i Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musik­skoleområdet (FMM) har fremsat forslag. Vores krav er er mere traditionelt opdelt i krav til overenskomsten for musikskolelærere og krav til overenskomsten for musik­skoleledere, som også omfatter mellemledere og tjene­stemandsansatte musikskoleledere. Begge kravslister er i stort omfang dannet på baggrund af forslag fra med­lemmerne, hvilket har medvirket til at nuancere kravene, som også er vokset i antal i forhold til tidligere. Der bliver således tale om omfattende drøftelser og forhandlinger. På den anden side skal man ikke tage fejl af, at for­handlingerne i sidste ende kommer til at koncentrere sig om ganske få krav. Hvilke krav, der ender med at nyde fremme, afhænger for det første af den økonomiske ramme, som fastlægges ved de generelle forhandlinger mellem Forhandlingsfællesskabet og KL, for det andet af, hvilke emner vi som parter kan blive enige om at fremme.

Forhandlingerne om OK18 skal være færdige senest den 28. februar 2018. På musikskoleområdet skal overens­komstforliget herefter til urafstemning blandt DMpF´s medlemmer af hhv. gruppen af musikskolelærere og af Lederforeningen i DMpF, før den endelige godkendelse i givet fald kan finde sted.

Du kan orientere dig nærmere om OK18 på DMpF´s hjemmeside.

Godt nytår!

https://www.facebook.com/dmpf.dk/