Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Ny overenskomst er et kapløb mod bunden

Forfatter: Simon Junker Tang
Af Simon Junker Tang, formand

Arbejdsmarkedet i Danmark er under forandring. Arbejdskraftens fri bevægelighed inden for EU, udbredt automatisering og digitalisering, outsourcing af opgaver til lavindkomstlande, nomadisk arbejdskraft, globaliserede varestrømme kombineret med løbende arbejdsudbudsreformer om bla. højere pensionsalder, ringere efterløn, kortere dagpengeperiode med højere genoptjeningskrav og en generel udhuling af dagpengenes og sociale ydelsers værdi tegner et billede af udfordringerne.

Som en del af udviklingen har den digitale platformsøkonomi siden 00’erne bredt sig til hele verden. Herhjemme kender vi bedst Ubers mislykkede forsøg på at indtage hyrevognsmarkedet, mens Wolt og andre budtjenester har indtaget cykelstierne i de store byer. Andre platforme tilbyder fx rengøring og havearbejde.

Mere kvalificeret arbejdskraft tilbyder deres ydelser som oversættere, programmører og designere hos fx Fiverr og kan levere fra et hvilket som helst sted på kloden. Også på instrumentalundervisningsområdet i Danmark findes der tilbud, bl.a. platformen musikundervisning.dk.

Fælles for platformene er deres manglende vilje til at påtage sig et arbejdsgiveransvar.

Hos musikundervisning.dk giver det sig bl.a. udtryk i at underviserne

  •        stiller egne lokaler og instrumenter gratis til rådighed
  •        ikke har reel sikkerhed i ansættelsen eller for ansættelsesgraden   
  •        ikke kender deres arbejdstid længere end 24 timer frem, da eleven uden omkostninger kan aflyse inden da
  •        ikke har løn under sygdom og barsel
  •        ikke har en arbejdsmarkedspension

Sammenholdes dette med en minimumstakst på 250 kr. for 60 minutters undervisning, bliver det mere end svært at nå op på en samlet årsindkomst på 200.000 kr.

Andre steder i den vestlige verden kan de dårligst betalte fuldtidsjobs ikke forsørge et voksent menneske. Hvis løn og ansættelsesvilkårene hos musikundervisning.dk bliver normen risikerer musikere og musikundervisere i Danmark at komme i samme situation.

I DMpF mener vi ikke, at det er en farbar vej, snarere et kapløb mod bunden for hele området.

Vi vil i stedet arbejde for, at den professionelle musikundervisning på musikskolerne udbygges med de muligheder, dét indebærer for sammenspil, kor, orkestre og samarbejde på tværs til glæde for det lokale musikmiljø, med kompetente veluddannede undervisere, udviklende læringsfællesskaber og ordentlige rammer for de ansatte.

Platformstjenesterne opererer i en gråzone uden en regulering, der sikrer arbejdstagernes basale rettigheder. Det må en samlet fagbevægelse kræve, både på europæisk og nationalt niveau.

Dansk Musiker Forbund har desværre valgt at gå den modsatte vej ved at indgå en overenskomst med musikundervisning.dk, der blåstempler tilblivelsen af et prekariat blandt musikere og musikundervisere.

Læs også:

Musiklærere blev presset til platformsarbejde

Usikre jobs i vækst på musikområdet

 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/