Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Musik- og Kulturskolerne behøver et mere rummeligt undervisningsbegreb

Forfatter: Simon Junker Tang
Af Simon Junker Tang, formand

Som bredden af opgaver på musik- og kulturskoler er blevet større, er behovet for et mere rummeligt undervisningsbegreb blevet stadig mere påtrængende.

Tilbage i 1983 indgik musikskoleområdets parter den første overenskomst på området. Her var arbejdstiden defineret ud fra undervisningstiden. En fuldtidsansat underviste 750 klokketimer årligt, før diverse reduktioner for sammenspil, forskole og MGK-undervisning. Musikskolelærerens øvrige opgaver, som fx at tilrettelægge og forberede skemalagt undervisning, var defineret i den såkaldte gummiparagraf.

Med indgåelsen af arbejdstidsaftalen i 2015, der til forveksling lignede lovindgrebet i 2013 mod folkeskolelærerne, blev måden at opgøre arbejdstiden på grundlæggende ændret, uden at man aftalemæssigt forholdt sig til det meget centrale element: undervisningsbegrebet.

Til sammenligning skete ændringerne af folkeskolelærernes arbejdstid mere gradvist, startende med indgåelse af UØF[1]-arbejdstidsaftalen ved OK-1993.

Det betød bl.a. en direkte proportionalitet mellem undervisning og forberedelse - én undervisningstime udmøntede én forberedelsestime. Større revisioner så senere dagens lys bl.a. i 2000, hvor arbejdstiden på folkeskoleområdet blev opdelt i skoletid og individuel tid. Undervejs i den proces, ved OK-1999, blev det udvidede undervisningsbegreb indført defineret som: ”når læreren skaber og fremmer processer, der øger elevernes kompetencer”

Lægges et sådant begreb ned over en musikskolelærers opgaver, favner det udover den skemalagte undervisning bl.a. koncerter, projekter, prøver og samvær på koncertdage, rejser med elever, opsøgende, relationelt og synliggørende arbejde, supervision og coaching, elevsamtaler, vejledning og hjælp til instrumentkøb osv.

Et ensartet undervisningsbegreb vil medvirke til at skabe større transparens for den enkelte musikskolelærer og give et mere retvisende billede af opgavefordelingen på musik- og kulturskolerne.

Det lykkedes desværre ikke at vinde gehør for kravet ved OK-24, men på vores side af bordet er der bred enighed om at arbejde videre på at få opdateret undervisningsbegrebet, så det passer til musik- og kulturskolernes aktuelle virkelighed.

[1] UØF = Undervisning, Øvrig tid og Forberedelse.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/