Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Mette Bock træder i KARAKTER!

Forfatter: Ole Helby
Af Ole Helby

Leder fra MUSIKSKOLEN nr.1 2017 Det var en positiv oplevelse at møde vores nye kultur­minister i Aarhus i forbindelse med det Jyske Musikkonservatoriums nyligt afholdte konference om Musik og Læring. Helt befriende var det at opleve, hvordan Mette Bock i sit indlæg til konferencen demonstrerede stor for­ståelse for musikskolernes betydning og for den måde, de fungerer på i praksis.

 

  • Kulturministeren var tydeligvis enig i, at musikskolerne i så høj grad som muligt skal være for alle børn og unge i hele landet.
  • Mette Bock gav desuden udtryk for, at hun ikke ser nogen formelle barrierer for, at musikkonservatorierne inden for de eksisterende rammer kan indføre musik­pædagogisk forskning og i det hele taget udvikle deres uddannelser, så de matcher behovet på musikskolerne.

På disse punkter er der bestemt baggrund for en kon­struktiv og fremadrettet dialog med den nye kulturmini­ster.

I en mere overordnet kontekst står det klart, at Mette Bock har en bunden opgave på medieområdet, hvor regeringen ønsker DR slanket og TV2 privatiseret. Lige så klart står det desværre, at kulturministeren ikke har fået til opgave at foretage en tilbagerulning af de store og ødelæggende besparelser i det danske kulturliv, som Bertel Haarder gennemførte ved den tidligere Venstre-regerings tiltrædelse. På den front bliver der antageligt ikke noget at råbe hurra for i Mette Bocks periode som kulturminister.

Alligevel kan kulturministerens oprigtige, ligefremme og pragmatiske tilgang til at finde løsninger blive en gevinst. Ikke kun på musikskolernes afgrænsede område, men også i mere overordnede kulturpolitiske sammenhænge.

I de senere år har kunststøttesystemet under Statens Kunstfond været under pres. Helt grundlæggende er det et problem, at kunststøttesystemet er så usynligt og uigennemskueligt for den almindelige befolkning, som tilfældet er, hvilket er resultatet af en langstrakt centraliseringsproces. Hele området bør kulegraves og omstruktureres, så kunststøtten inden for de forskellige kunstarter bliver mere synlig og selvstændiggjort. Her­ved kan det store og dygtige arbejde, der udføres i de udvalg, der i dag er placeret under Statens Kunstfond, bedre synliggøres og drøftes i de kunstneriske miljøer, blandt de bevillingsgivende politikere og i den brede befolkning. Med henblik på at undgå enhver kritik i forhold til habilitet bør der under alle omstændigheder indføres en regel om, at medlemmerne af de udvalg, der beslutter, hvordan kunststøtten skal fordeles, ikke selv kan søge om støtte i deres funktionsperiode.

Kunststøttesystemet trænger til en kærlig hånd. Ikke til be­sparelser, men til en ny struktur og en ny rammesætning. Tidspunktet er optimalt, idet de nuværende udvalgs fire-årige funktionsperiode udløber d. 31. december 2017. ■

https://www.facebook.com/dmpf.dk/