Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Markante vedtægtsændringer på landsmødet

Forfatter: Simon Junker Tang
Af Simon Junker Tang, formand

Blandt deltagerne i DMpF’s landsmøde d. 20. april 2024 på Skanderborg Park Hotel vil punktet Forslag fra bestyrelsen med stor sandsynlighed være det, der tiltrækker sig størst opmærksomhed, idet en enig bestyrelse sætter fire vedtægtsændringsforslag til afstemning:

Foreningens navn ændres til Fagforeningen Musiker og Musikunderviser.

Bestyrelsen begrunder navneændringen med, at det er blevet vanskeligt at skelne mellem de to betegnelser musikpædagog og pædagog, hvor den sidste dækker andre fagligheder og arbejdsområder end DMpF’s medlemmers. Betegnelsen musiker og musikunderviser rummer det enkelte medlem, både som lærer med pædagogiske, instrumentale og kunstneriske fagligheder og som udøvende musiker. Desuden beskriver det nye navn, hvad vi er: En fagforening.

Landsmødefrekvensen ændres fra to til tre år.

Det er bestyrelsens vurdering, at en treårig periode vil styrke både bestyrelsens og arbejdsudvalgenes muligheder for at skabe langsigtede resultater. En treårig frekvens vil ligeledes frigøre både økonomi og arbejdstid til andre opgaver. Som konsekvens heraf flyttes kompetencen til kontingentfastsættelse fra landsmødet til bestyrelsen med virkning fra d. 1. juli 2026.

Gruppen af kulturskolelærere med andre fag end musik integreres i vedtægten.

I takt med, at et stigende antal musikskoler udbyder andre kunstneriske fag end musik, repræsenterer denne gruppe undervisere også en voksende del af DMpF’s medlemmer. Det er bestyrelsens holdning, at denne gruppe bør fremgå af vedtægten og høre under samme gruppe som de musikskolelærere, som de i bred forstand deler arbejdsforhold med.

MGK-elever optages kontingentfrit i DMpF.

I den nuværende vedtægt er medlemskab gratis for konservatoriestuderende, men allerede i løbet af MGK-tiden begynder den dannelse af identitet som musiker og musikunderviser, som i mange tilfælde fører til et livslangt professionelt engagement. Derfor giver det mening, at også MGK-elever får en tilknytning til foreningen.

Forslagene og bestyrelsens motivationer vil blive fremsendt i hele deres ordlyd sammen med landsmødeindkaldelsen. De af forslagene, som vedtages, vil blive sendt til urafstemning blandt foreningens aktive medlemmer inden for fire uger efter landsmødet.

På bestyrelsens vegne håber jeg, at forslagene vil blive vel modtaget.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/