Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Landsmøde 2020 i Aarhus

Forfatter: Ole Helby
Af Ole Helby

Lørdag den 25. april afholder DMpF landsmøde i Aarhus. Landsmødet, der afholdes hvert andet år i april, er foreningens øverste myndighed. Alle DMpF’s medlemmer kan deltage, og alle aktive medlemmer har stemmeret. På landsmødet vedtages rammerne for foreningens virksomhed for de kommende to år.

Den formelle del af landsmødet omhandler den vedtægtsfastsatte dagsorden, hvor formandens beretning, regnskaber og budgetter, kontingentfastsættelse og meddelelse om valg af formand og bestyrelse behandles. Mere uformelt bringes aktuelle temaer til debat. Landsmødet er præget af, at de fremmødte har mulighed for at spørge ind til foreningsaktiviteter i den forgangne periode og være med til at drøfte den fremadrettede udvikling af foreningens politiske arbejde. DMpF er i det hele taget præget af en flad, demokratisk struktur, hvor alle aktive medlemmer har mulighed for at stille forslag, komme til orde og stille op til bestyrelsen, arbejdsudvalgene og formandsposten.

Mellem landsmøderne er det bestyrelsen og forretningsudvalget, der i samarbejde med arbejdsudvalgene varetager det politiske arbejde i DMpF. I denne periode har et vedtægtsudvalg analyseret samspillet mellem bestyrelsen og udvalgene med henblik på at vurdere, om arbejdet løftes yderligere ved at strukturere det anderledes. På baggrund af vedtægtsudvalgets arbejde har DMpF’s bestyrelse foreløbig konkluderet, at udvalgene fortsat skal kunne sætte deres egne dagsordener inden for udvalgenes arbejdsområder, men at foreningens politiske arbejde kan styrkes yderligere, hvis bestyrelsen i højere grad lægger en samlet strategi for de opgaver, som udvalgene skal behandle og handle på. På landsmødet den 25. april vil bestyrelsens foreløbige konklusioner være udgangspunkt for en temadrøftelse, som skal danne baggrund for bestyrelsens endelige beslutning om, hvordan samspillet mellem bestyrelsen og arbejdsudvalgene skal være i den kommende periode.

Landsmødets anden temadrøftelse kommer til at handle om foreningens politiske arbejde efter folketingsvalget i 2019. Den nye regering og ikke mindst kulturminister Joy Mogensen er kommet med positive udmeldinger i forhold til musikskolerne og de lokale kulturaktiviteter i kommunerne. Det ser vi naturligvis meget positivt på, idet vi dog foreløbig har konkrete initiativer til gode. Kulturministerens politiske udmeldinger ligger helt i tråd med DMpF’s vision om ”Musikskolen for alle”, som vi har arbejdet intensivt for siden landsmødet i 2018. På landsmødet i Aarhus bliver der givet en orientering om den aktuelle status for foreningens politiske arbejde som oplæg til en temadrøftelse om mulighederne for at få det nye den nye regering og det nye folketing til at forbedre musikskolernes rammer og dermed styrke deres udvikling.

Alle DMpF’s medlemmer vil i løbet af marts måned modtage særskilt indkaldelse til landsmøde og gruppemøde.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/