Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Kulturpolitik skal ikke være symbolpolitik

Forfatter: Ole Helby
Af Ole Helby

Den nye regering skal med en ny kulturminister i spidsen føre en markant og målrettet kulturpolitik, som bygger på konkrete forslag og prioriteringer. Symbolpolitik har alt for længe præget kulturpolitikken i Danmark. Kunst og kultur er blevet nedgraderet til at være inventar i en symbolpolitisk debat uden realpolitisk betydning. Musikskolerne er et godt eksempel. De tre seneste kulturministre har alle udtrykt deres støtte til musikskolerne i form af mange positive tilkendegivelser. Realiteten har dog været et konsekvent fravær af realpolitisk opfølgning. Eneste undtagelse har desværre været med modsatrettet fortegn, da kulturminister Mette Bock i den seneste musikhandlingsplan valgte at fratage musikskolerne deres talentpulje. Den beslutning virkede i øvrigt helt uforståelig og giver slet ikke mening i forhold til mange års politiske udmeldinger om betydningen af at styrke talentplejen på musikskolerne.

Forklaringen på, at den seneste række af kulturministre og de fleste kulturordførere har fremstået vage og handlingslammede, skal givetvis findes i det faktum, at skiftende regeringer siden folketingsvalget i 2011 har lagt det offentlige område i en økonomisk spændetrøje, som i høj grad også har omfattet kulturministeriet og indirekte de kommunale kulturbudgetter. På den baggrund er det bemærkelsesværdigt, at et stort flertal af de politiske partier i forbindelse valgkampen op til folketingsvalget den 5. juni varslede en vilje til at afsætte meget store beløb til mere og bedre velfærd for befolkningen. Hermed står vi formentlig over for et paradigmeskifte i dansk politik, hvor vi igen kommer ind i en periode, hvor der føres fordelingspolitik. En ny politisk virkelighed, vi i givet fald skal være meget opmærksomme på.  

Kultur er også en del af velfærdssamfundet. Et liv uden kunst og kultur er et fattigt liv! Kunst og kultur giver det enkelte menneske et rigere liv med en større åndelig spændvidde præget af indsigt og dybde. Kulturen er med til at skabe og udvikle samfundet og danne det enkelte individ. Kulturelt demokrati, hvor det prioriteres, at alle børn og voksne får mulighed for at benytte kunst- og kulturtilbud, er en væsentlig søjle i velfærdssamfundet på lige fod med vuggestuer, børnehaver, folkeskoler, gymnasier, sundhedsvæsen og ældrepleje. Kulturtilbuddene er desuden en betydende faktor i udviklingen af de personlige og kreative kompetencer, som er nødvendige, hvis vi fortsat skal kunne klare os i den globale konkurrence.

Den nye regering må anerkende kunst og kultur som en ligeværdig del af velfærdssamfundet. Den nye kulturminister og alle de kulturpolitiske ordførere skal som deres første og vigtigste opgave sikre, at den genopbygning af den offentlige velfærd, som er stillet i udsigt under valgkampen, også kommer til at omfatte kulturbudgetterne på det statslige og det kommunale område.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/