Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Frem mod folketingsvalget 2019

Forfatter: Ole Helby
Af Ole Helby

Kulturpolitikken har ført en hensygnende tilværelse siden sidste folketingsvalg i juni 2015. Det er, som om folketingets politiske partier over en bred kam har mistet interessen for kulturpolitik. Perioden har været præget af utallige løse udspil, rapporteringer og kortsigtede initiativer. Fraværet af substans, visioner og opfølgning har desværre været kendetegnede for indholdet og det politiske arbejde. Et folketingsvalg er altid begyndelsen på et nyt politisk kapitel. Kulturpolitisk er der brug for at få sat en ny dagsorden.

Den offentlige støtte til kunst og kultur i Danmark skal ikke være en værdipolitisk tumleplads, der præges af politiske stemningsskift, som vinden blæser. Kulturpolitik­ken skal befries for kortsigtede løsninger og puljetyranni. Kulturpolitikken skal genoprettes med langsigtet plan­lægning, hvor der tænkes i helheder. Kulturpolitik skal ikke være lig med eventpolitik. Der skal skabes sammen­hæng mellem kulturpolitik og samfundsudviklingen.

I den kommende folketingsperiode skal kunsts og kulturs betydning for det enkelte individs udviklingsmuligheder og for sammenhængskraften være kernen i kulturpolitik­ken. Populismen og de ødelæggende besparelser skal afløses af politiske visioner fulgt op af investeringer.

For at løfte dagsordenen skal vi i de kunstfaglige orga­nisationer og blandt alle kunst- og kulturlivets aktører lægge os i selen og blive bedre til en proaktiv, klar og aktiv kulturpolitisk kommunikation. Her kan vi glæde os over, at Dansk Kunstnerråd allerede har vist vejen med en række samlende initiativer omkring kunst- og kulturpolitik.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/