Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Firehundrede millioner til kulturbærende institutioner, men kulturministeren har glemt sine musikskoler

Forfatter: David Efraim Poulsen
Af David Efraim Poulsen, medieredaktør

Kulturminister Mette Bock vil have kulturen ud til hele Danmark. En smuk tanke som gør musikskolerne til indlysende medspillere som lokale kulturkraftcentre for musikken i alle landets 98 kommuner.

Ligeledes ønsker Mette Bock at styrke børn og unges kulturelle dannelse. Igen spiller musikskolernes fritidstilbud en afgørende rolle. Musikskolerne møder vores yngste borgere fra det første leveår og op til 24-års alderen og danner således en rød tråd gennem børne, unge og voksenlivet. Hvilken uddan­nelse kan matche dette? Ministeren har afsat 72,9 mio. til projekt: ”Kend dit land”, hvor skolebørn tager rundt i bus og oplever Danmarks na­tur og nationale symboler. Men hvorfor er musikskolerne ikke inkluderet i dette projekt?

Det at spille musik øger sprogfærdigheder, sociale kompetencer, kreativitet og kon­centrationsevne, og hertil kommer musikkens egenart som kunstnerisk udtryksform og som et af de fag, der træner begge hjernehalvdele. Vi ser, at musikundervisningen i folkeskolerne udsultes, og samtidig skæres musikskolernes kommunale tilskud år for år. Det er derfor på tide at op­prioritere faget. Intet land ønsker vel at blive et musikalsk u-land uden en stærk og levende musikkultur.

Ministeren ønsker at styrke talentudviklingen inden for de kunstneriske uddannelser. Igen står musikskolerne parate til at varetage talentindsatsen via talentlinjer og MGK-cen­tre. Dette arbejde er ligeledes blevet nedprioriteret økonomisk i en årrække trods det faktum, at det er en væsentlig forudsætning for, at der eksisterer danske studerende på vores musikkonservatorier.

Ministeren nævner også forskningsområdet. Igen et meget relevant fokuspunkt, hvor vi på det musikpædagogiske område halter langt bagefter de andre europæiske lande. På de danske musikkonservatorier mangler der evidensba­seret musikpædagogisk forskning indenfor det instrumen­tale og vokale område. Skal der rettes op på dette, fordrer det, at der fra politisk hold afsættes øremærkede midler.

Det er uomtvisteligt, at musikundervisningen i musikskoler og på MGK er fundamentet under en levedygtig musikkul­tur i Danmark. De er musikkulturens fødestue og således grundlag for hele den fødekæde, som er så afgørende for, at vi også i fremtiden har danske professionelle musikere, amatørmusikere og musikforbrugere. Ingen andre basistil­bud end musikskoler og MGK-centre kan mestre samme høje kompetenceniveau inden for musikpædagogik og instrumentale færdigheder.

Problemet for musikkulturen er, at musikskolernes økonomi er blevet skåret helt ind til benet over en lang årrække. Det betyder, at kvaliteten og diversiteten i tilbuddene er kommet under pres. DMpF’s vision er, at alle børn skal kunne gå i musikskolen i deres skoleliv, uanset økonomiske vilkår og faglige forudsæt­ninger. Hvis musikskolen skal være for alle, er der brug for politisk handling bag de fine formuleringer.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/