Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

FASTHOLD FOKUS på musikskolerne

Forfatter: Ole Helby
Af Ole Helby

Musikskolerne har været på en lang udviklingsrejse de sidste 50 år. Undervejs har Dansk Musikpædagogisk Forening til stadighed arbejdet på at få skabt gode rammer for musikskolerne og påvirke den faglige udvikling i en positiv retning.

Heldigvis er der rigtig meget, som er lykkedes. Det er blevet obligatorisk med musikskoler i kommunerne. Alle musikskoler er blevet omfattet af overenskomsten. Musikskolerne har formået at udvikle det faglige indhold på en måde, så hele Danmark nu er omfattet af et musik-skoletilbud præget både af høj faglig kvalitet og stor mangfoldighed. Musikskolerne favner både bredden og eliten.

Med til historien hører de seneste års kommunale besparelser, som desværre også har ført til forringelser på musikskolerne. På trods af positive politiske signaler lokalt som nationalt har det vist sig, at musikskolerne langt fra er urørlige. Måske er der en tilbøjelighed til at glemme musikskolernes betydning i det store kommunale billede, når kommunerne fattes penge.

DMpF ønsker med visionen om ”Musikskolen for alle” at fastholde fokus på musikskolerne og deres udvikling: Mange flere børn og unge skal lære at spille i musikskolen.

En af forudsætningerne for, at det kan lykkes, er, at centrale politikere og chefer i kommunerne engagerer sig og tager ansvar for, at musikskolerne bliver for alle børn og unge.

Musikskolerne er dygtige til at gøre sig synlige og formidle musikskoletilbuddet inden for de givne rammer. Den lokale musikskole bør dog ikke stå alene om formidlingen af musikskoletilbuddet. Hvis det skal sikres, at alle børnefamilier er klar over, at musikskolen også er et tilbud til deres børn, er det nødvendigt at supplere musikskolernes egen formidlingsindsats med en overordnet indsats fra kommunens side. Det er vigtigt at fortælle borgerne, at alle børn kan lære at spille og udvikle sig som amatør­musikere med de muligheder og kompetencer, det fører med sig. I brede kredse hersker der desværre fortsat en myte om, at det kun er børn med et særligt musikalsk talent, der kan lære at spille et instrument og have glæde af det.

Med folkeskolereformen fik kommunerne udvidet mulig­hederne for at fastlægge mål og rammer for det gensidigt forpligtende samarbejde mellem folkeskole og musikskole. Hermed fik kommunalbestyrelsen et større råderum til at styrke musikundervisningen i kommunen, både hvad angår folkeskolens og musikskolens undervisningsformer og -mål. Nu mangler vi bare, at alle kommunalbestyrelser udnytter mulighederne for selv at bestemme, hvordan samarbejdet mellem folkeskole og musikskole skal formes.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/