Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

DMpF holder LANDSMØDE d. 21. april

Forfatter: Ole Helby
Af Ole Helby

I henhold til DMpF´s vedtægt afholder foreningen landsmøde hvert andet år i april måned. I DMpF er det politiske liv og større beslutninger præget af forenin­gens flade organisationsstruktur, hvor alle aktive med­lemmer har mulighed for at komme til orde og være med til at træffe de endelige beslutninger i forhold til foreningens drift og fagpolitiske fokusområder.

Den flade struktur gør sig også gældende, når foreningens politiske poster skal besættes, idet alle aktive medlem­mer har mulighed for at stille op til bestyrelsen, arbejds­udvalg og formandsposten. Der afholdes således valg hvert andet år.

Landsmødet er foreningens øverste myndighed. På landsmødet vedtages rammerne for foreningens virk­somhed for de kommende to år. Desuden er der mulig­hed for at spørge ind til og drøfte foreningsaktiviteter og fokusområder i den forgangne periode. Bestyrelsen og forretningsudvalget skal således arbejde inden for de rammer, som landsmødet udstikker.

Det er kun i forbindelse med et landsmøde og ved efter­følgende urafstemning blandt alle aktive medlemmer, at foreningens vedtægt kan ændres. Vedtægten regulerer medlemsstrukturen og beskriver medlemmernes rettig­heder og pligter. Bestyrelsens, forretningsudvalgets og arbejdsudvalgenes arbejdsopgaver og bemyndigelse er ligeledes beskrevet i vedtægten. Herudover er en række detailforhold, blandt andet vedrørende kontingentop­krævning, regnskabsaflæggelse og foreningens drift, beskrevet i vedtægten.

Op til landsmødet den 21. april har bestyrelsen fremsat to vedtægtsændringsforslag, som landsmødets deltagere skal drøfte og efterfølgende tage stilling til. Begge forslag drejer sig om konsekvensjusteringer i forhold til udviklin­gen i det omgivende samfund. Det ene forslag fremsæt­tes for at sikre, at foreningen kan følge den generelle udvikling af muligheder i den teknologiske udvikling, når forslag skal sendes til afstemning blandt medlemmerne. Forslaget er i høj grad begrundet i den hurtige udvikling med en stærkt forringet postomdeling, der potentielt vil umuliggøre afstemninger gennem brevpost. Det andet forslag handler om nye regler om kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder, som har betydet, at AC har bedt samtlige medlemsorganisationer om at indføre en ens­lydende passus i deres vedtægter, som muliggør, at AC forsat kan varetage medlemsorganisationernes interesser i forhold til kollektive ophavsrettigheder.

Du kan læse mere om bestyrelsens forslag til vedtægts­ændringer i de bilag, som følger med indkaldelsen til landsmøde og gruppemøder. Hvis du ikke allerede har modtaget indkaldelsen, følger den en af de nærmeste dage. Vi glæder os til at se dig i Skanderborg den 21. april!

https://www.facebook.com/dmpf.dk/