Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

”Alle børn skal lære at spille i musikskolen_”

Forfatter: Ole Helby
Af Ole Helby

Med musikskolenforalle.dk fremlagde Dansk Musikpædagogisk Forening for snart et år siden en ny vision for musikskolerne i Danmark. Kort fortalt: Musikskolen skal være for alle børn og unge.

Ambitionsniveauet skal op. Politisk skal musikskolerne prioriteres både lokalt og nationalt. Vi lancerede vores vision under sloganet ”Alle børn skal lære at spille i musikskolen”. Modtagelsen var meget positiv hele vejen rundt i musiklivet. Centrale kulturpolitikere og kulturministeren udtrykte i interviewform hver på deres måde sympati for visionen om, at alle børn skal have mulighed for at lære at spille i musikskolen. Samtidig var de med fremlæggelsen af deres tanker og ideer med til at styrke og nuancere værdigrundlaget for vores vision.

På baggrund af den positive modtagelse vil DMpF med fornyet styrke arbejde videre med visionen om, at musik­skolen skal være for alle børn. Strategien er at udbrede forståelsen for, at det ikke er nok, at musikskoletilbuddet formelt eksisterer som et tilbud til alle børn i alle kom­muner. Vi skal frem til, at tilbuddet reelt bliver et tilbud til alle børn, uanset hvor i landet de bor, og uanset deres sociale baggrund. Visionen har sit udgangspunkt i, at musikundervisningen er berigende for børnenes udvikling og helt essentielt giver børnene en glæde ved musik og musikudøvelse, som de tager med sig på deres videre færd i livet.

Gode intentioner skal som bekendt følges op af handling, hvis de skal give resultater:

Det er oplagt, at forståelsen for, at musikskolen er for alle børn, skal ud i alle kroge i alle kommuner. Der er tale om et hængeparti, når det kommer til at eliminere den uvidenhed og usikkerhed om indholdet i musikskolernes tilbud, som fortsat hersker i brede samfundslag. KL bør i et samarbejde med landets kommunalbestyrelser tage den nødvendige oplys­ningsopgave på sig med en landsdækkende fortæl­ling om de kommunale- og de kommunalt støttede selvejende musikskoler.

Det er oplagt, at det kræver en ny helhedstænkning, når musikskolerne mødes af forventninger om nye undervisningsformer, udvikling af et gensidigt forplig­tende samarbejde med folkeskolen og ønsket om at nå ud til alle børn med deres tilbud. Musikskolerne har uden tvivl viljen og potentialet til at løfte opgaverne. Det kræver imidlertid, at der på nationalt plan træffes sammenhængende beslutninger, som indbefatter

1) opgradering af musikskolernes statsrefusion

2) uddannelsespolitiske tiltag

3) en opstramning og præcisering af vilkårene for det gensidigt forpligtende samarbejde mellem musikskole og folkeskole.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/