Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Digital platform vil forbinde musikskoler, folkeskoler og de professionelle orkestre

Forfatter: David Efraim Poulsen
Af David Efraim Poulsen, medieredaktør

Den engelske musikundervisningsplatform med det cubansk klingende navn Charanga er på charmeoffensiv i Danmark. DEOO-Charanga tilbyder lige nu gratis brugeradgang til alle musik- og folkeskoler. Målet er at nå ud til alle danske børn og unge ved at styrke samarbejde og tilgængelighed omkring musikundervisning og levende musik.

Brancheorganisationen DEOO - Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner - udruller lige nu en dansk udgave af den engelske undervisningsplatform Charanga i Danmark. DEOO er sat i verden for at fremme de danske orkestres interesser og bidrage til musikkulturens diversitet helt generelt. DEOO Charanga ønsker at øge tilgængeligheden af levende musik for både lyttere og udøvere, særligt målrettet børn og unge. Det fortæller DEOO’s sekretariatsleder Asbjørn Keiding og DEOO’s bestyrelsesformand Eyvind Vesselbo. 

undefined

Eyvinnd Vesselbo og Asbjørn Keiding

BLÅ BOG: Asbjørn Keiding er uddannet pianist ved DKDM, forhenværende musikskoleleder og nuværende sekretariatsleder for DEOO. Eyvind Vesselbo er tidligere MF og social- og kulturordfører for Venstre og nu bestyrelsesformand for DEOO.

FAKTA: DEOO Charanga er en gratis digital undervisningsplatform for musikundervisning. Formålet er at fremme samarbejdet mellem folkeskolens musikundervisning i klasserne, musik- og kulturskolens instrumentalundervisning og de professionelle orkestres skolekoncerter. Platformen er bygget op som en cloud-baseret web-portal, der giver underviser og elever adgang til lydfiler, nodemateriale, tutorials og et spilunivers. DEOO Charanga, som beskrives i denne artikel, er en dansk udgave af den oprindelig engelske digitale platform Charanga. MECLA er et internationalt samarbejde omkring musikundervisning. Her undersøges best-practice i Tjekkiet, Danmark og Storbritannien for at udvikle MECLA-undervisningsmaterialet på DEOO Charangaplatformen.

 

DEOO håber, at den digital platform taler ind i børn- og ungekulturen og fremmer samarbejdet mellem folkeskole, musikskole og professionelle orkestre. ”Vi vil give børn og unge mulighed for at møde musik af høj kvalitet igennem instrumentundervisning og koncerter, som stimulerer deres interesse, selvtillid og allervigtigst deres trivsel”, lyder det fra en engageret Asbjørn Keiding, da fagbladet MUSIKSKOLEN møder hovedpersonerne bag DEOO-Charanga.​

Hvad er DEOO-Charanga?

Vi mener, at Charanga gør det muligt for alle undervisere at gennemføre musikundervisning af høj kvalitet. Målet er at give musiklæreren en ekstra kollega i klassen, en digitale værktøjskasse og en mulighed for at samarbejde med professionelle orkestre og ensembler.

Hvem finansierer DEOO-Charanga, og hvordan ser den økonomiske fremtid ud?

Lige nu er det A. P. Møller-fonden som betaler for driften de næste to år. Opstarten er baseret på midler fra EU’s program for internationalt uddannelsesarbejde, Erasmus+.. Samtidig er der blevet investeret masser af arbejdstid fra andre aktører, hvor særligt Egedal Musikskole og Copenhagen Phil har bidraget. DEOO ser sig selv som inspirator og igangsætter og ikke som en organisation, der skal drive Charanga. Derfor inviteres andre aktører ind med henblik på at overtage driften og den videre udvikling af den digitale platform. Lige nu arbejdes der fx med at etablere en ny projektperiode under Erasmus+.

undefined

Hvorfor har DEOO valgt at fremme Charanga i Danmark? 

Den store drøm med DEOO Charanga er, at alle de mange dygtige mennesker, der arbejder med musik og børn i undervisningsregi, får en fælles, digital platform til at inspirere, motivere og aktivere børn i at få et nærmere kendskab til musik - og til det at spille et musikinstrument. Alle bør have chancen for tage kvalificeret stilling til musikken, ikke bare som tilhører, men som udøver, og ikke nødvendigvis for at blive professionelle musikere, men fordi musik kan gøre en store forskel for den enkeltes livsglæde. Det er især vigtigt for os at få involveret mange af de børn og unge, som ikke normalt møder levende musik eller instrumentalundervisning i dagligdagen.

Hvordan arbejder DEOO på at tilpasse platformens undervisningsindhold til dansk sprog, musikkultur og undervisningstradition?

Under Erasmus+ har en stor del af arbejdet handlet om at tilpasse portalen til det danske undervisningssystem, både for folkeskoler og musikskoler. Vi er stadig i en proces, hvor der gradvist kommer mere dansk materiale ind på platformen. Vi vil også gøre det muligt for musiklærere at dele deres undervisningsmateriale digitalt med hinanden. Lige nu er vi dog begrænsede af rettighedstemaer, som vi arbejder på at løse. Vores hovedfokus er udvikling af undervisningsmaterialer til orkestersammenspil, og det kan ses på portalen under fanen Skolekoncerter og MECLA. Under fanen MECLA findes materiale udviklet i ERASMUS+ mellem Danmark, Tjekkiet og England. Vi er lige nu ved at designe et nyt ERASMUS+-samarbejde med fokus på ”co-creation” og ”distance learning”, hvor børn og unge skaber musik i samarbejde. En webinardel med bla. tutorials er ligeledes under udvikling.

DEOO skriver på sin hjemmeside, at den digitale platform Charanga kan styrke samarbejdet om musikundervisningen i Danmark. Beskriv konkret hvordan I ser det ske?

I MECLA-samarbejdet har vi haft det fokus, at materialet der ligger på Charanga skal kunne bruges i både folke- og musikskoler og give eleverne mulighed for at deltage i sammenspil fx med bigbands, ensembler eller symfoniorkestre. Helt konkret kan en musiklærer i folkeskolen vælge, at klassen skal spille sammen med det lokale symfoniorkester. Folkeskolelæreren henter så nodematerialet på platformen og kontakter den lokale musikskole, hvor eleverne kan lære at spille musikken. Herefter kontaktes symfoniorkesteret som modtager partiturmusikken, der også ligger på Charange.

undefined

Man kan sige, at det er et step by step tværfagligt og tværinstitutionelt samarbejde. På den måde gør vi i DEOO et forsøg på at bygge bro mellem folkeskole, musikskole og det professionelle musikmiljø.

Hvad er det ved undervisningstilgangen og materialeindholdet på Charanga-platformen, der gør, at DEOO ser den som særlig relevant for musikskoler?

Det er især under fanen Instrumenter, at musikskolelærerne kan finde relevant materiale. Man skal tænke i holdundervisning og anvende Charanga som et supplement. Det handler særligt om den vigtige start i instrumentalundervisningen, hvor alle børn skal føle sig velkomne og opleve, at de kan følge med. Charanga kan selvfølgelig udfordre IT-kompetencerne, men når det er overvundet, kan læreren selv lægge øvevideoer og materiale op i skyen og dele dem med eleverne. På den måde er man ikke længere afhængige af alle de kommercielle platforme som fx Youtube, som handler om meget andet end musik og musikundervisning.

Hvordan ser DEOO, at Charanga kan være med til at styrke dansk musikkultur?

For os handler det om at få sat fokus på både bigbands, orkestre og ensembler. Når Charanga kommer op at køre på fuld styrke, skaber det en ny dimension, som er med til at gøre musikken genremæssigt mangfoldig og mere tilgængelig. Musikken bliver således konkret og brugbar for flere børn og unge. Det er derfor også vigtigt at få så mange folke- og musikskoler med i projektet som muligt.

Hvad skal i jeres optik motivere brugere til at vælge Charanga frem for de mange alternative digitale løsninger?

Charanga platformen handler udelukkende om musikfaget og om at styrke læreren i arbejdet med at undervise i musik. Digitale medier som Charanga appellerer til børn og unge og motiverer dem til at beskæftige sig med musikfaget. Eleverne kan fx efter endt musikundervisning øve sig derhjemme via Charanga til den næste undervisningsgang. For lærerne er der mange gode aktiviteter og materialer til at supplere hold- og klasseundervisningen.

Kan man forestille sig, at Charanga-platformen kan markedsføre og synliggøre musikskolerne?

DEOO’s markedsføring går på orkestrene og Charanga, men vi arbejder på at lave en ny Erasmusansøgning, og her vil der opstå nye muligheder. Med de rigtige aktører er det slet ikke umuligt at forestille sig Charanga som et udstillingsvindue også for musikskoler.

Mangel på IT-arbejdsredskaber og færdigheder kan hindre anvendelse af digitale læremidler

En rundringning viser, at flere musikskolelærere allerede tidligere har gjort sig erfaringer med Charanga og nu oplever, at der er sket en forbedring med DEOO’s mellemkomst. Oplevelsen er, at platformen har mange spændende muligheder, men også et udviklingspotentiale i forhold til dansk sprog, undervisningstradition og musikkultur. Flere lærerne gør opmærksom på, at helt gængse instrumenter som klaver, elguitar, elbas eller sang p.t. ikke eksisterer under fanen Instrumenter på portalens forside. Flere musikskolelærere fremhæver platformens materialebase til holdundervisning og sammenspil som et godt supplement til musikskolernes undervisning på instrumentalhold og i skolesamarbejdet. Her kan platformen inspirere og måske på sigt lette musikskolelærerens arbejdsbyrde og samarbejde med folkeskoler, da det til tider er svært at få arbejdstiden til at række til både egen øvning, materialeudvikling og alle de mange andre opgaver, nutidens musikskolelærere skal løse.

undefined

Under fanen MECLA er platformen forbedret med sammenhængende undervisningsforløb, hvor man kan lytte til musikken, der er tilhørende opvarmningsøvelser og printbare noder i forskellige sværhedsgrader incl. billeder af greb, og endelig kan man afslutte et givet musikforløb med en fælleskoncert med bigband eller symfoniorkester. Under fanen Kreative apps på Charangas hjemmeside findes aktiviteten Music Explorer. Her kan eleverne undersøge musikkens univers på en lærerrig og motiverende måde, oplever flere lærere. DEOO’s ønske om at integrere platformen i musikskolearbejdet via en Charangaknap i Speedadmin skaber helt nye mulighed for vidensdeling mellem musiklærere, hvilket er kærkomment.

undefined

Lige nu eksisterer der ingen fælles, gratis digital platform, som alle musikskolelærere i Danmark kan tilgå. Trods en stigende anvendelse af digitale lærermidler på musik- og kulturskoler er det langt fra alle elever og lærere, som er fortrolige med alle de nye digitale muligheder. Undersøgelsen Digitale undervisningsaktiviteter på Musik- og Kulturskoler 2020 peger på en alvorlig hindring for anvendelse af digitale læremidler. Undersøgelsen viser nemlig, at kun ca. halvdelen af de ansatte ved musik- og kulturskoler får stillet IT-arbejdsredskaber til rådighed. Det samme gør sig gældende for licenser og software. Det bliver således spændende at se, hvilken udbredelse Charanga kan få trods DEOO’s gode intentioner og platformens spændende digitale muligheder.  

Læs også:

IT-FIX 9 - Decide Now

 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/