Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Om seniordage, løndannelse og barsel

?: Jeg har nået den alder, hvor jeg har ret til seniordage. På min arbejdsplads bliver dagene forlods fratrukket min årsnorm, inden arbejdet tilrettelægges. Er det korrekt?

!: Nej. Dagene afholdes som hele eller halve dage, og det kan på arbejdspladsen aftales, hvordan seniordage beregnes, bl.a. ift. skiftende arbejdstider, men du kan ikke pålægges at afholde dem ved et fradrag i din årsnorm.


?: Hvordan fastsættes min løn som musikskolelærer?

!: Den fastsættes på to forskellige måder: Kollektivt og individuelt.

Kollektivt: I overenskomsten er der fastsat en grundløn, som er den mindst mulige aflønning af musikskolelærere: pt. trin 28 + et årligt grundlønstillæg på ca. 1457 kr. Grundlønnen dækker de funktioner, man kan varetage som nyansat/nyuddannet/uerfaren. Efter 6 års ansættelse efter overenskomsten – på den samme eller på forskellige musikskoler – kan du ikke lønnes under trin 34 + grundlønstillægget, efter 10 år trin 40 + grundlønstillægget.

Individuelt: Din løn forhandles mellem leder og TR, så vidt muligt inden du påbegynder arbejdet, og helst inden du tager stilling til, om du vil tiltræde stillingen og evt. siger op et andet sted. I forhandlingen aftales det, hvilken løn du skal tilbydes, ud fra dine kompetencer og erfaring, stillingens funktioner, den lokale lønpolitik og lønfordelingen hos de øvrige lærere.

Derefter foregår lønfastsættelsen ved de årlige lønforhandlinger mellem leder og TR, hvor der forhandles for alle lærere på skolen – både indenfor de første 10 år og i resten af ansættelsen. Ikke alle vil får tildelt lønforbedringer hver gang, men der bør være en rimelig og sammenhængende udvikling i lønnen. I forbindelse med de årlige lønforhandlinger kan du komme med begrundede forslag til lønforbedringer, som kan indgå i forhandlingen mellem din leder og TR.

Find den aktuelle løntabel HER.


Jeg venter barn i januar 2022 og går på barselsorlov 8 uger tidligere. Jeg forventer at være på barsel i hele 2022: Hvad sker der med omsorgsdagene for 2022 – for det nye barn og for dets søskende?

!: Hvis du pga. barsels- eller forældreorlov ikke har mulighed for at afholde omsorgsdage, skydes dagene til det efterfølgende år, så omsorgsdagene for 2022, hvor du er på orlov hele året, overføres til 2023 for alle dine børn. Husk dog at afholde omsorgsdagene for 2021 for de store søskende, inden du går på barsel.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/