Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Corona-hjælpepakker

Forfatter: Simon Junker Tang
Af Simon Junker Tang, næstformand

Opdateret 17. juni 2020

Nedlukningen af Danmark har forårsaget store økonomiske tab hos mange, også en del af DMpF’s medlemmer. Det gælder blandt andet medlemmer, der arbejder som timelønnede uden opsigelsesvarsel, fx under folkeoplysningslovens rammer, har koncert- eller foredragsvirksomhed, er privatundervisere, privat ansatte hjemsendt uden løn eller studerende, der ikke kan varetage deres studiejobs.

Vi vil her prøve at belyse de mest relevante ordninger.

Kravene for at komme i betragtning er, trods lempelser, ret høje, så for de fleste medlemmer vil muligheden for at melde sig helt eller delvist ledig - og dermed kunne modtage dagpenge - være den eneste mulighed for kompensation.

Generelt gælder det, at man kun kan søge dækning for det samme tab ét sted, men at man godt kan bruge forskellige ordninger til at dække forskellige tab.

Studerende

Som studerende har du bl.a. mulighed for at optage ekstra SU-lån.

Freelanceordningen, Kompensationsordning til selvstændige og freelancere

Ordningen er gældende fra 9. marts 2020 t.o.m. 8. august 2020.
Ordningen kan søges nu og t.o.m. 31. august 2020

I det nedenstående er der fokus på freelancere uden CVR-nummer.

Her gives der kompensation til selvstændige og freelancere med et omsætnings- eller B-indkomsttab på minimum 30 pct. Kompensation udgør op til 90 pct. af omsætnings- henholdsvis B-indkomsttabet, dog maksimum 23.000.

Det er et krav at freelanceren har en gennemsnitlig B-indkomst på 10.000 kr. om måneden i kalenderåret 2019. Er du startet som freelancer efter kalenderårets begyndelse gælder andre regler.

For at beregne den forventede kompensation, skal du angive din B-indkomst for en periode på 3 måneder, den såkaldte referenceperiode, der viser den normale indkomst og dermed kan anvendes som sammenligningsgrundlag for det forventede omsætningstab.

undefined

Kombinatørordningen, kompensationsordning til freelancere mv. med både A- og B-indkomst

Da freelanceordningen ikke tog højde for, at rigtig mange i dag har meget sammensatte arbejdsliv, der kan bestå af både A- og B-indkomst og selvstændig virksomhed, de såkaldte kombinatører, valgte folketinget efterfølgende at komme med yderligere en kompensationsordning:

Ordningen er gældende fra 9. marts 2020 t.o.m. 8. august 2020.
Ordningen kan søges nu og t.o.m. 31. august 2020.

Der gives en kompensation på op til 90 pct. til selvstændige og freelancere med et omsætnings-, A- eller B-indkomsttab på minimum 30 pct.

Til ordningen er knyttet en række krav, nedenstående liste er ikke udtømmende.

A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mindst i alt 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned i det seneste år.

Mindst 5.000 kr. pr. måned som B-indkomst, og højst 20.000 kr. må være A-indkomst.

Beskæftigelsesgraden knyttet til A-indkomsten højst må udgøre 55 pct.

og B-indkomsten kommer fra aktiviteter, som vedrører arbejdsindsats. Der vil blive udarbejdet en positivliste over omfattede aktiviteter.

Modtagere må ikke være berettigede til dagpenge eller supplerende dagpenge eller modtage offentlige ydelser som fx kontanthjælp.

 undefined

Kunststøtteordningen

Ordningen er gældende fra 9. marts t.o.m. 8. juli 2020, ansøgningsfrist 8. juli 2020.

Ordningen kan ansøges af kunstnere, der fra deres kunstneriske virke har en samlet A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mindst 8.333 kr. om måneden. Partierne drøfter status for aftalen medio maj. Det forudsættes at man ikke har ret til andre offentlige ydelser, herunder fx dagpenge. Dog er efterløn, folkepension og supplerende dagpenge undtaget.

Bemærk at man skal vælge enten at søge ”Freelanceordningen”, ”Kombinatørordningen” eller ”Kunststøtteordningen”

Driver man en privat virksomhed er der også mulighed for at søge støtte til dækning af virksomhedens faste omkostninger.

Dagpenge

For at modtage dagpenge skal man være medlem af en A-kasse, og have optjent retten til dagpenge. Dagpenge udbetalt mellem 1. marts 2020 og 31. august 2020 tæller ikke med i forbruget af din dagpengeret, heller ikke af de 30 ugers ret til supplerende dagpenge man har i den 2-årige dagpengeperiode. Du må højest arbejde 145,53 timer om måneden, hvis du skal modtage supplerende dagpenge.

Mange kommuner er blevet meget tilbageholdende med at udstede den frigørelsesattest der er nødvendig for at modtage supplerende dagpenge, men vi appellerer til at de imødekommer en anmodning i denne helt specielle situation.

De normale krav om at man skal stå til rådighed, gå til samtaler og søge jobs er suspenderet i perioden. Du kan først modtage dagpenge fra den dag du har meldt dig ledig på jobnet.dk! Kontakt din A-kasse for yderligere hjælp og information.

undefined

Aftale om udfasning af hjælpepakker, 15. juni 2020

Hvis du har spørgsmål eller brug yderligere vejledning er du velkommen til at kontakte DMpF.

Da ordningerne stadig tilrettes, vil artiklen blive opdateret løbende.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/