Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Weekendgodtgørelse

Forfatter: Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent
Af Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent

I arbejdstidsaftalen for musikskolelærere (Protokollat 3 til overenskomsten) beskriver § 9, hvordan man beregner og lønner arbejde i weekends (lørdag kl. 00 til søndag kl. 24) og på søgnehelligdage. I forbindelse med netop weekendgodtgørelse skal man tænke lidt anderledes, end man er vant til: Dels består godtgørelsen både af den præsterede arbejdstid og et tillæg på 50 %, dels er der særlige regler for, hvordan der kan afspadseres, og endelig er der særlige regler for, hvordan arbejdstiden medregnes i den præsterede arbejdstid. Man skal dertil være opmærksom på, at der også udbetales ulempegodtgørelse på 25 % efter arbejdstidsaftalens § 8 i forbindelse med arbejde i disse tidsrum.

Weekendgodtgørelsen består både af selve arbejdstiden og et tillæg på 50 %, altså udgør godtgørelsen 150 % af den præsterede arbejdstid.

Weekendgodtgørelse kan afspadseres eller udbetales, og det er lederen, som vælger. Vælger lederen udbetaling, udbetales godtgørelsen (150 % af den præsterede arbejdstid) ved første mulige lønudbetaling, efter at arbejdet er udført og registreret. Lederen har således ikke mulighed for at vælge udbetaling på et senere tidspunkt. Ved udbetaling medregnes arbejdstiden/godtgørelsen ikke i opgørelsen af den præsterede arbejdstid efter § 4.

Vælger lederen derimod afspadsering, er der flere muligheder:

1. Der kan afspadseres i indeværende normperiode (normperiode 1) ved omlægning af tjenesten således, at læreren afspadserer på hele dage, hvor der i forvejen var planlagt arbejde. Dette kan ske både før og efter den weekend/søgnehelligdag, hvor weekendarbejdet finder sted.

2. Der kan afspadseres i den efterfølgende normperiode (normperiode 2). Dette kan ske på to forskellige måder: 

a. Der afspadseres på hele dage som ovenfor beskrevet.

b. Weekendgodtgørelsen (de 150 % af arbejdstiden i weekends mv.) fratrækkes timetallet inden planlægning af arbejdstiden i normperiode 2.

Både ved valg nr. 1 og 2 medregnes tiden i opgørelse af den præsterede arbejdstid iht. § 4 på tidspunktet for afspadseringen. Hvis lederen har valgt afspadsering i efterfølgende normperiode (normperiode 2), men omstændigheder dukker op, som gør, at det alligevel ikke lykkes at afvikle afspadseringen, udbetales weekendgodtgørelsen ved førstkommende lønudbetaling efter normperiode 2’s afslutning. I så fald medregnes weekendgodtgørelsen ikke i opgørelse af den præsterede arbejdstid. Der er således ikke mulighed for at trække weekendgodtgørelse fra en evt. ”buffer”/uanvendt arbejdstid ved normperiodens udløb, hverken i normperiode 1 eller 2.

Decentrale arbejdstidsaftaler

Der er mulighed for at indgå lokal aftale om andre måder at håndtere weekendarbejde på iht. Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler. De lokale tillidsrepræsentanter har ikke forhandlingsretten på dette område, hvorfor sekretariatet kan kontaktes med henblik på forhandling herom.

 

Eksempel:

En lærer starter arbejde lørdag kl. 9 og kan forlade arbejdspladsen kl. 17. Weekendgodtgørelsen udgør 8 timer * 150 % = 12 timer.

Mulighed 1: Lederen vælger at udbetale 12 timers løn (lærerens årsløn på fuld tid inkl. faste tillæg/1924*12) ved den førstkommende lønudbetaling efter, at weekendarbejdet er udført og registreret. Arbejdstiden medregnes ikke som præsteret arbejdstid efter § 4.

Mulighed 2: Lederen vælger at afspadsere i indeværende normperiode ved at omlægge tjenesten, så læreren afspadserer på hele dage med planlagt arbejde i samlet 12 timer. Arbejdstiden medregnes på afspadseringstidspunktet i opgørelse af præsteret arbejdstid efter § 4.

Mulighed 3: Lederen vælger at afspadsere i efterfølgende normperiode. Dette kan enten gøres ved afspadsering på samme måde som beskrevet i mulighed 2 eller ved at trække de 150 % af weekend-arbejdstiden fra det samlede arbejdstimetal i normperiode 2, inden arbejdstiden planlægges. Hvis omstændigheder i løbet af normperioden kommer i vejen, så det alligevel ikke lykkes at afspadsere i normperiode 2, udbetales godtgørelsen ved førstkommende lønudbetaling efter normperiode 2’s udløb.

 

I alle tilfælde beregnes der ulempegodtgørelse på 25 % af de 8 timers arbejde.

 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/