Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Ulempegodtgørelsen – for arbejde på ubekvemme tidspunkter

Forfatter: Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent
Af Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent

Ulempegodtgørelsen gives for arbejde i tidsrummet kl. 17-06 eller på weekenddage og søgnehelligdage (hele døgnet), juleaften fra kl. 14 og grundlovsdag fra kl. 12.

Godtgørelsen gives for ALT arbejde (undervisning, oprydning, møder, koncerter osv.) i de nævnte tidsrum, dog ikke for de dele af arbejdsti­den, hvor det er aftalt, at læreren kan placere arbejdet efter eget ønske. Sker der uforudsete hændelser, som forsinker lærerens mulighed for at forlade arbejdsstedet efter kl. 17, medregnes tiden som arbejdstid, og der beregnes ulempe­godtgørelse.

Dette kræver, at der på skolen er et system, som kan opsamle og registrere lærernes arbejdstid på en måde, så det sikres, at al ulempegodtgørelse kan beregnes korrekt.

Hvad består ulempegodtgørelsen i?

Ulempegodtgørelsen beregnes som et tillæg på 25 % af netto-timelønnen.

Hvis lærer og leder er enige om det, kan ulempegodtgørelsen i stedet gives som afspadsering. Der gives i så fald 25 % af tiden som afspadsering – eller med andre ord: Der gives 15 min. afspadsering for hver times arbejde i tidsrum, som udløser ulempegodtgørelse.

Hvem bestemmer?

Både læreren og lederen kan fastholde, at ulempegodtgørel­sen udbetales, idet en aftale om afspadsering kræver enighed mellem lærer og leder. Retten til at få udbetalt sin ulempegodt­gørelse er individuel, så der kan ikke indgås kollektiv aftale om afspadsering af ulempegodtgørelse.

 

Se Arbejdstidsaftalens § 8

Se DMpF's video om ulempe­godtgørelse - udbetaling eller afspadsering

https://www.facebook.com/dmpf.dk/