Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Tjenesterejser

Forfatter: Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent
Af Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent

Efter indførelsen af arbejdstidsaftalen 2016 har musikskole­området fået klare bestemmelser om aflønning af tjeneste­rejser. Disse gennemgås i store træk i denne artikel.

Hvad er en tjenesterejse? Arbejdstidsaftalen skelner mellem ture med overnatning med elever (§ 4, stk. 1, nr. 6) og tjenesterejser (§ 4, stk. 1, nr. 7). Tjenesterejser kan altså beskrives som rejser, som foretages for tjenestestedet, og hvor der ikke er over­natning med elever. Tjenesterejser kan være med eller uden overnatning. De mange rejser til konservatoriernes konferencer i januar er gode eksempler, ligesom studie-ture i ind- eller udland, kurser, musikskoledage i Tivoli og pædagogiske dage/døgn udenfor musikskolen kan være hyppigt forekommende eksempler. Befordning mellem skiftende arbejdssteder er også et eksempel på tjeneste­rejser, men regler og problemstillinger om disse behandles ikke her. Hvor reglerne for rejser med overnatning med elever beskri­ver tidsberegningen for hele turen, både rejse og ophold, beskriver bestemmelsen om tjenesterejser udeluk­kende rejsetiden. Som ved almindelig arbejdstid er det lederen, som planlægger tjenesterejsen, og tjenesterejsen skal være godkendt af lederen.

Hvordan beregnes tiden? Af aftalens § 4, stk. 1, nr. 7 fremgår det, at ”rejsetid i for­bindelse med tjenesterejser medregnes, dog højst 13 timer pr. døgn.” Det vil sige, at tiden for alle tjenesterejser (kun rejsetid), som varer op til 13 timer pr. døgn, medregnes fuldt ud, og at rejser af længere varighed pr. døgn forkortes til 13 timers arbejdstid. Døgnet beregnes fra arbejdsdagens begyndelse – se Løn og Vilkår fra MUSIKSKOLEN nr. 2 2017 for definition heraf. Medgået tid til rejsens formål (kursus, pædagogisk dag, konference osv.) medregnes som almindelig arbejdstid. På tjenesterejser med overnatning medregnes egentlig fritid på stedet ikke som arbejdstid, hvorimod opholdstid i forbindelse med rejsen til og fra bestemmelses­stedet medregnes som rejsetid. Både rejsetid og øvrig arbejdstid i forbindelse med en tjene­sterejse er omfattet af bestemmelserne om ulempegodtgø­relse (kl. 17-6 mv.) og weekendgodtgørelse.

Hvor beregnes der fra og til? Ved fælles transport fra musikskolen beregnes rejsen, fra man får besked på at møde frem på musikskolen. Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at den daglige arbejdstid så vidt muligt skal planlægges samlet. Lederen må altså tilret­telægge rejsen, så rejsetid og arbejdstid på rejsens mål ligger i umiddelbar forlængelse af hinanden. Returen tilrettelægges og beregnes på samme måde, og rejsetiden slutter, når den ansatte kan forlade musikskolen. Hvis tjenesterejsen ikke starter og/eller slutter på musikskolen, beregnes der fra det konkrete start-/slutpunkt, typisk eget hjem. Der må i så fald beregnes for hver enkelt medarbejder, idet det vil være individuelt, hvordan man kommer frem til bestemmelsesstedet og hvor lang transporttiden er. Hvis det aftales, at medarbejderen kører i egen bil på tjenesterejsen, og hvis tjenesterejsen konkret erstatter kørsel i egen bil til og fra den almindelige arbejdsplads på den pågældende dag, kan der anlægges en såkaldt merudgiftsbetragtning, hvor befordringsgodtgørelse for det sædvanlige antal km. mellem hjem og arbejde kan fratrækkes. Det skal bemærkes, at man som ansat ikke har pligt til at stille egen bil til rådighed for tjenesterejser. Når lederen vælger, om rejsen skal beregnes fra det daglige arbejdssted/musikskolen eller fra hjemmet, skal der anlæg­ges en rimelighedsvurdering, hvor det tilstræbes, at den an­satte hverken tjener eller får merudgifter på tjenesterejsen.

Planlæg i god tid Da der, som det fremgår, er en del at tage stilling til i forbin­delse med tjenesterejser, anbefaler sekretariatet, at sådanne planlægges i god tid, så evt. usikkerhed om regler og aftaler kan afklares, inden rejsen finder sted.

Se også:

Løn og Vilkår fra MUSIKSKOLEN nr. 2 2017

Arbejdstidsaftalen

https://www.facebook.com/dmpf.dk/