Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Tjek din lønseddel - hvordan?

Forfatter: Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent
Af Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent

Én af de fast tilbagevendende opgaver i DMpF er at tjekke medlemmers lønsedler. Det sker oftere, end man egentlig ville forvente, at vi finder fejl i udbetalingerne – små såvel som større. Det er ærgerligt for alle parter, hvis lønnen ikke er korrekt, så det vil vi gerne forsøge at afhjælpe.

Da det samtidigt er vores oplevelse, at mange finder lønsedler vanskelige at overskue, har vi udviklet et skema til lønseddeltjek. Skemaet ændres i takt med generelle lønstigninger osv., så du skal finde det skema, hvor datointervallet passer med den lønseddel, du vil tjekke. Der findes både et skema til musikskolelærere og kulturskolelærere med andre fag end musik, som er ansat efter de samme regler, og et til musik- og kulturskoleledere/-mellemledere.

De oplysninger, du skal bruge for at anvende skemaerne, er:

 •         *Din ansættelseskommune
 •         *Din ansættelsesgrad
 •         *Dit løntrin (det trin, du lander på, når alle trin er lagt sammen).

 

Hvis du vil være sikker på at få det hele med, skal du desuden bruge:

 

 •         Evt. kronetillæg, som reduceres i forhold til din ansættelsesgrad (dvs. mere udbetalt, jo større ansættelsesgrad)
 •         Evt. kronetillæg, som ikke reduceres i forhold til din ansættelsesgrad (dvs. at alle får det samme tillæg, deltids- såvel som fuldtidsansatte)
 •         Evt. antal timer, som udløser ulempegodtgørelse (musik- og kulturskolelærere)
 •         Evt. antal timers udbetalt mer- eller overarbejde. Hvis mer-/overarbejdet er opstået i forbindelse med en øvetur/koncertrejse eller en tjenesterejse (musik- og kulturskolelærere) kan du bruge de eksisterende skemaer på hjemmesiden til at beregne tid og tillæg – og sammenligne med det, du får udbetalt.
 •         Evt. kørte km. i arbejdstiden (beregning af befordringsgodtgørelse)
 •         For musikskoleledere: En afklaring af, om det ”gamle” grundlønstillæg på 3600 kr. i grundniveau stadig er en del af din løn.

Når oplysningerne er tastet ind, får du

 •         Din faste løn inkl. trin og evt. kronetillæg
 •         Tillæg til grundlønnen (musik- og kulturskolelærere og visse ledere)
 •         Værdien af

o   Ulempegodtgørelse for arbejde om aftenen mv. (musik- og kulturskolelærere)

o   Merarbejde/overarbejde

o   Pensionsindbetaling

o   Egetbidraget til ATP

o   Befordringsgodtgørelse til lav og høj takst

o   Timeløn ved merarbejde

o   Værdien af ulempegodtgørelsen pr. arbejdstime (musik- og kulturskolelærere)

 •         MGK-tillægget (MGK-ledere)

Hvis du ikke umiddelbart kan finde de oplysninger, du skal bruge, kan du sende os en lønseddel sikkert via hjemmesiden – så finder vi dem sammen.

Også i forbindelse med lønforhandlinger, både ved nyansættelse og ved de årlige forhandlinger, kan ledere og TR’er bruge skemaerne til at beregne udgiften ved fremlagte forslag og til efterfølgende til at tjekke, at det er den aftalte løn, som bliver udbetalt.  

Vi håber, at skemaerne vil blive brugt flittigt, så vi kan sikre, at alle får den løn, de er berettigede til.

Hvis de resultater, du når frem til, ikke svarer til din lønseddel, opfordrer vi dig til at henvende dig til din TR, leder eller DMpF, så vi kan få afklaret, hvori forskellen består.

*Obligatoriske oplysninger

 

 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/