Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Tilrettelæggelse af musikskolelæreres konkrete arbejdstid

Forfatter: Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent
Af Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent

Af arbejdstidsaftalens § 1, stk. 3 fremgår, at arbejdstiden normalt tilrettelægges på hverdage, mandag til fredag, i dagtimerne, og at den daglige arbejdstid så vidt muligt skal være samlet.

På hverdage, i dagtimerne

På musikskoleområdet kan det volde besvær at få place­ret al arbejdstiden i dagtimerne, da eleverne fortsat i høj grad må placere musikskoleundervisningen efter skoletid. Dog kan man se et antal af steder rundt i landet, hvor samarbejdet med folkeskolen udvikles på en måde, f.eks. med tandlægemodellen, så musikskoleelevernes under­visning kan starter indenfor almindelig skoletid. Når det står beskrevet, at arbejdstiden normalt skal ligge på hverdage i dagtimerne, må man konkludere, at kun arbejde, som af indlysende grunde ikke KAN ligge her, udføres på andre tidspunkter. Mulighederne for at pla­cere arbejdstiden på hverdage og i dagtimerne skal såle­des afsøges, før arbejdstid placeres på andre tidspunkter.

Den daglige arbejdstid skal så vidt muligt være samlet

Musikskolelæreres arbejdsopgaver er i varierende grad fordelt på mange fag, arbejdspladser og samarbejdskrav med andre aktører, som dikterer tid og sted. Det er der­for nødvendigt at være særligt opmærksom på at stille lokaler, arbejdsredskaber, materialer osv. til rådighed for lærere, som eksempelvis har slip mellem undervisningsti­mer, møder, koncerter og andre tidsfastlagte aktiviteter, så arbejdstiden kan anvendes effektivt, fra man starter arbejdet først på dagen, til man for sidste gang kan for­lade arbejdspladsen og holde fri.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/