Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Sygdom i ferien

Forfatter: Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent
Af Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent

 

For musikskolelærere og -ledere er det vigtigt at kende de regler, som gælder, hvis sygdom opstår, så man enten er syg ved feriens begyndelse eller bliver syg undervejs i ferien. Reglerne gælder både for musikskolelærere og -ledere.

Der skelnes mellem 0-dage, 5 ugers ferie og 6. ferieuge

På musikskoleområdet vil sommerferien ofte ligge i forlængelse af 0-dage. 0-dage er almindelige arbejdsdage med 0 timer og fungerer på samme måde som alle årets øvrige arbejdsdage. Sygemelding på 0-dage foregår således på almindelig vis og har ingen indvirkning på ferieafholdelse.

Der optjenes 5 ugers ferie (25 dage) pr. år. På musikskolerne ligger de 5 ugers ferie typisk som 4 uger i juli og enten uge 42, 7 eller 8. Netop i sommeren 2020 vil der dog pga. de nye ferieregler typisk være tale om 16 feriedage, og de sidste 4 dage af de 4 ugers fælles lukning vil være 0-dage. Spørg din leder eller TR, hvis du er i tvivl om, hvilke dage der er feriedage og hvilke 0-dage.

6. ferieuge (5 dage) placeres som udgangspunkt af medarbejderen selv.

Sygdom ved feriens begyndelse (gælder både de 5 ugers ferie og 6. ferieuge):

Hvis du bliver syg op til ferien eller senest ved arbejdstids begyndelse den dag, ferien starter (typisk mandag morgen), skal du straks melde dig syg overfor din arbejdsgiver. Din ferie vil da blive suspenderet, indtil du er rask igen, eller ferien er forbi, og du vil således have mulighed for at holde ferien på et senere tidspunkt. Ved din sygemelding skal du følge de almindelige procedurer, medmindre der er givet anden anvisning. I ferien vil det dog under alle omstændigheder være en god idé at give skriftlig besked.

Hvis du bliver syg i ferien (gælder de 5 ugers ferie, men ikke 6. ferieuge):

Hvis sygdom opstår undervejs i ferien, er det vigtigt, at du straks foretager dig flg.:

  1.        Meld dig syg overfor din arbejdsgiver.
  2.        Opsøg hurtigst muligt en læge og få udfærdiget en lægeerklæring, som du selv betaler.

Hvis du har optjent fuld ret til ferie, vil de første 5 feriedage med sygdom fortsat medregnes som ferie, hvorefter evt. feriedage derudover vil blive suspenderet og kan bruges ved en senere lejlighed. Har du optjent mindre end 25 feriedage, vil en forholdsmæssig del af de 5 dage blive medregnet som ferie.

Melder du dig ikke syg, og afleverer du ikke en lægeerklæring, vil alle feriedage fortsat tælle som feriedage, og du vil således ikke have mulighed for at holde resten af ferien på et senere tidspunkt.

Raskmelding

Du skal som altid melde dig rask, når du er det. Sker dette i ferien, vil du gå på ferie fra raskmeldingen, sker det efter feriens afslutning, vil du blot skulle genoptage arbejdet.

Restferie fra din sygemelding

Hvis du har fået suspenderet ferie pga. sygdom, fastsætter din ledere efter drøftelse med dig et tidsrum, hvor ferien kan afholdes. Du har i forbindelse med drøftelsen mulighed for at fremkomme med egne ønsker til feriens placering.  

Hvis du har optjent færre end 25 feriedage, vil din ret til erstatningsferie blive beregnet i forhold til din optjente ferieret.

Kontakt sekretariatet

Der er som altid mulighed for at kontakte DMpF’s sekretariat for vejledning.

 

 

 

 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/