Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Opgørelse af den præsterede arbejdstid

Forfatter: Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent
Af Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent

I forbindelse med indgåelse af overenskomstforliget 2021 forekommer der en række ændringer i arbejdstidsaftalen for musikskolelærere. Èn af dem ser således ud:

”I arbejdstiden medregnes også arbejdstimer, som ikke er tidsmæssigt placeret af ledelsen. Leder og lærer aftaler den praktiske håndtering af, hvordan eventuel selvtilrettelagt tid medregnes i arbejdstidens opgørelse, herunder ved dage med ret til fravær med løn jf. punkt 2.

Arbejdstimer, som er godkendt af ledelsen eller har været nødvendige af hensyn til en forsvarlig varetagelse af arbejdet, fx en akut opstået opgave i forbindelse med en elev, indgår i opgørelsen.”

Det har i årene siden arbejdstidsaftalens ikrafttræden i 2016 vist sig, at opgørelse af musikskolelæreres arbejdstid er grebet meget forskelligt an rundt i landet – i en del tilfælde, i enighed mellem ledere og lærere, uden fast tilrettelæggelse af de dele af arbejdstiden, som omhandler forberedelse, egen øvning osv. Dette lader sig stadig gøre med denne nye formulering, men der lægges dog op til, at opmærksomheden på, at alt musikskolelæreres nødvendige og relevante arbejde rent faktisk tælles med, skærpes. Fra sekretariatet støtter vi dette: På de skoler, hvor lærerne klarer opgaverne uden den store, fælles tilrettelæggelse og opgørelse af arbejdstiden, og hvor både elever, lærere og ledelse er tilfredse med resultater og arbejdsforhold, kan denne model fungere fint. På de skoler, hvor lærere og/eller ledere ønsker en mere præcis optælling af arbejdstiden, hører vi til gengæld ofte, at man savner egnede redskaber dertil.

Til brug det brug har DMpF udarbejdet en række skemaer, som den enkelte lærer, leder eller TR forholdsvis enkelt kan udfylde med henblik på opgørelse af den faktisk præsterede arbejdstid. Som lærer med en løsere tilrettelæggelse af arbejdstiden kan skemaerne bruges til selv at holde øje med, om den lønnede tid og indsatsen stemmer overens, så man får et bedre overblik over arbejdstiden og undgår ”gratis arbejde” for at klare sine opgaver.

Du kan finde disse skemaer på DMpF’s hjemmeside:

  • Opgørelse af den præsterede arbejdstid
  • Beregning af ulempegodtgørelse
  • Beregning af weekendgodtgørelse
  • Beregning af tid til tjenesterejser
  • Beregning af tid til øveture og koncertrejser

Til hvert enkelt skema er der desuden udarbejdet en lille instruktionsvideo, som du finder samme sted.

Skemaerne vil blive præsenteret mere grundigt i den kommende tid, og vi håber, at de vil blive et godt redskab til at sikre, at musikskolelæreres ansættelsesgrad og faktiske arbejdstid hænger sammen.

Spørgsmål rettes som altid til DMpF’s sekretariat.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/