Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Opgørelse af arbejdstid ved til- eller fratræden undervejs i skoleåret (forkortet normperiode)

Forfatter: Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent
Af Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent

Opgørelse af arbejdstid ved til- eller fratræden undervejs i skoleåret (forkortet normperiode)

I den nye arbejdstidsaftale pr. 1/8 2021 er det præciseret i § 6, stk. 2, hvordan man beregner arbejdstiden ved tiltrædelse eller fratrædelse på andre tidspunkter end ved overgangen fra det ene skoleår til det andet, hvorved normperioden bliver kortere end 1 år. Hvis ansættelsesgraden ændres i opad- eller nedadgående retning i løbet af skoleåret, f.eks. hvis man bliver varslet ned i ansættelsesgrad, må årsnormen beregnes ud fra to forkortede normperioder. 

Beregning af arbejdstiden i en forkortet normperiode

Timetallet i den forkortede normperiode beregnes ved at opgøre antallet af kalenderdage i perioden, fratrække weekenddage og søgnehelligdage og gange med 7,4 timer. Derefter tilpasses timetallet den aktuelle ansættelsesbrøk. Ferie, som afholdes i perioden, tæller med i det samlede timetal.  

Eksempel 1:

En musikskolelærer tiltræder en stilling med ansættelsesgrad 30/37 pr. 1. januar 2022. Timetallet skal beregnes for perioden d. 1/1-31/7 2022, begge dage inkl.

Dage

Dage

Timer

Antal kalenderdage 

212

1568,8

Antal lørdage, søndage og søgnehelligdage

68

503,2

Timer i den forkortede normperiode før fradrag af afholdt ferie, fuld tid

 

1065,6

Timer i den forkortede normperiode før fradrag af afholdt ferie, 30/37

 

864,0

Hvis der afholdes 4 ugers ferie i perioden, fratrækkes der yderligere 4*30=120 timer, før arbejdstiden planlægges og afvikles. Den reelle, præsterede arbejdstid bliver således 744 timer.

Eksempel 2:

En lærer med ansættelsesgrad 25/37 fratræder sin stilling pr. 30/11 2021. I forbindelse med fratræden skal timetallet beregnes og opgøres for perioden d. 1/8 til d. 30/11 2021, begge dage inkl.

I ansættelsen på 25/37 lander timetallet i perioden på 435 timer, før evt. afholdt ferie fratrækkes. Hvis læreren har afviklet flere end 435 timer (inkl. ferie) i perioden, udbetales de som merarbejde ved ansættelsesforholdets ophør. Hvis der er afviklet færre timer, foretages der ikke noget løntræk.

Eksempel 3:

En lærer nedvarsles fra 23/37 til 18/37 med virkning fra d. 1/1 2022. Normen beregnes og afvikles som to separate normperioder.

Perioden d. 1/8 til d. 31/12 2021

I ansættelsen på 23/37 lander timetallet i perioden på 506 timer, før evt. afholdt ferie fratrækkes. Hvis der er afviklet flere end 506 timer inkl. afholdt ferie ved udgangen af den forkortede normperiode, udbetales de overskydende timer som merarbejde ved den forkortede normperiodes afslutning. Hvis der er afviklet færre end 506 timer, bortfalder resten ved den forkortede normperiodes afslutning. Der kan med andre ord hverken overføres over- eller underskydende timer imellem de to forkortede normperioder i forbindelse med nedvarsling.

Perioden fra d. 1/1 2022 til d. 31/7 2022:

I ansættelsen på 23/37 lander timetallet i perioden på 518,4 timer, før evt. afholdt ferie fratrækkes.

Hvis der er afviklet flere end 518,4 timer inkl. afholdt ferie ved periodens afslutning, kan de enten udbetales eller overføres til afspadsering i den efterfølgende normperiode. Hvis der er afviklet færre, bortfalder de ved normperiodens udløb.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/