Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Når du skifter job

Forfatter: Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent
Af Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent

Tiden omkring sommerferien er højsæson for jobskifte; stillinger bliver ledige og skal genbesættes, ligesom nye tiltag i musikskolerne kræver nye lærerprofiler.

I forbindelse med jobskifte som musikskolelærer eller -leder skal du huske følgende:

Når du skriver ansøgning:

Få det hele med – men kortfattet. Selve ansøgningen bør ikke fylde mere end én side, men kan suppleres af mere uddybende CV, anbefalinger, uddannelsespapirer, referencer, dokumentation for tidligere ansættelser osv. Bed om fortrolighed, hvis du endnu ikke har fortalt din nuværende arbejdsgiver, at du søger job. Brug gerne sekretariatet til sparring.

Når du bliver kaldt til samtale:

Sæt dig grundigt ind i forholdene på det nye ansættelsessted, så du kender dets profil og ønsker, inden du møder frem. En god og velforberedt samtale fra begge sider kan bedre afklare, dels om du er den rigtige kandidat til stillingen, dels om stillingen er den rigtige for dig. Brug derfor også samtalen til at uddybe evt. punkter, som du selv skal kende til for at vurdere, om du i givet fald vil ønske at tiltræde stillingen.

Når du får tilbudt jobbet, skal flg. som udgangspunkt afklares, inden du takker ja:

Der skal foretages en lønforhandling for dig. I den forbindelse er det vigtigt, at du fremsender dokumentation for tidligere ansættelser, både på og udenfor musikskoleområdet, så både indplacering efter garantiløn og konkret lønforhandling foregår på det korrekte grundlag. Du kan naturligvis også have brug for at kende den løn, du får tilbudt, inden du endeligt kan tiltræde tilbuddet om ansættelse. På musikskoleområdet er forhandlingsretten vedr. lokal løn til musikskolelærerene uddelegeret til den lokale tillidsrepræsentant, som du bør kontakte/blive kontaktet af, inden lønforhandlingen finder sted, ligesom det vil være naturligt at tage en snak med lederen om dine forventninger til lønnen. Du har dog ikke selv mulighed for at foretage selve lønforhandlingen. Søger du en lederstilling, beror forhandlingsretten for lokal løndannelse på sekretariatet, men du kan selv indlede med en samtale med den kommende arbejdsgiver, hvorefter lønnen skal forhandles/konfirmeres centralt. Vi kontakter dig, når vi modtager en lønforslag til en leder-/mellemlederstilling.

Du skal have et ansættelsesbrev med oplysning om:

  1. Parternes navne.
  2.  Arbejdsstedet. I mangel af et fast arbejdssted eller et sted, hvor arbejdet hovedsagelig udføres oplysning om, at arbejdstageren er beskæftiget på forskellige steder, samt om hovedsæde eller i givet fald arbejdsgiverens adresse 
  3.  Arbejdstagerens stillingsbetegnelse (titel, rang, stilling eller jobkategori). 
  4.  Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt.
  5.  Hvis arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet er midlertidigt eller tidsbegrænset: ansættelsesforholdets forventede varighed.
  6.  Ansættelseskvote. 
  7.  Bestemmelse om ferie, opsigelsesvarsler, løn, grundløn mv., udbetalingsterminer og arbejdstid eller en henvisning til gældende love, vedtægter, administrative bestemmelser, overenskomster eller aftale herom.

 

Opsigelse af nuværende stilling:

Undlad at sige den gamle stilling op, før du har skriftlig dokumentation for den nye ansættelse, herunder lønindplacering og ansættelsesbrev. På musikskoleområdet kan en ansat sige op med  én måneds varsel til udgangen af en måned. Du skal sige op skriftligt, men det hindrer jo ikke den gode samtale med din hidtidige leder/chef. Sørg altid for at gemme dokumentation for den opsagte ansættelse hvad angår varighed, ansættelsesgrad(er), jobindhold osv. og bed gerne om en udtalelse/anbefaling fra tidligere leder til brug for fremtidig jobsøgning. Gem også anbefalinger, ros fra kolleger, elever og forældre, avisartikler osv. til brug for evt. fremtidig jobsøgning.

Vær opmærksom på restferie fra det gamle ansættelsesforhold

Spørg sekretariatet, hvis du er i tvivl.

Brug gerne sekretariatet til sparring omkring alle aspekter af et jobskifte, så du får det hele afviklet korrekt og uden unødige vanskeligheder.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/