Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Musikskolelæreres merarbejde og overarbejde

Forfatter: Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent
Af Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent

Hvad er over- og merarbejde?

Musikskolelæreres arbejdstid opgøres i en normperiode på 1 år. Over- eller merarbejde opstår, hvis der undervejs i normperioden viser sig behov for at få afviklet mere arbejde, end ansættelsesgraden foreskriver, enten fordi skolens behov gør, at lederen må pålægge den enkelte lærer merarbejde, eller hvis der akut opstår situationer, hvor det bliver nødvendigt for læreren at forlænge arbejdstiden ”af hensyn til en forsvarlig varetagelse af tjenesten”. Det kan f.eks. dreje sig om

  • Forlængelse af tiden, til man kan forlade arbejdspladsen: Uafhentede mindreårige elever, alarmer eller låse, som driller, forlænget tjenestekørsel sidst på arbejdsdagen (typisk i kommunebil) osv.
  • Møder, koncerter eller andre aktiviteter, som uden lærerens ansvar går ud over den planlagte arbejdstid, så læreren forhindres i at gå til tiden
  • Uheld/ulykker eller anden akut opstået situation, hvor læreren nødvendigvis må blive på arbejde, indtil situationen er afviklet

Hvis det er muligt, kan den slags håndteres ved omlægning af anden tjeneste, så læreren indenfor samme normperiode får tilsvarende fri på et andet tidspunkt eller ved anvendelse af endnu ikke anvendt tid. Er dette ikke muligt, vil der være tale om over- eller merarbejde.

Hvordan skelnes der?

Merarbejde er arbejdstid, som overstiger ansættelsesgraden. Overarbejde er merarbejde, som overstiger normen for en fuldtidsansættelse, uanset ansættelsesgraden. For fuldtidsansatte vil der således altid være tale om overarbejde, når ansættelsesgraden overskrides, for deltidsansatte vil der være merarbejde, indtil normen for fuld tid er nået - derefter overarbejde.

Hvordan håndteres det?

Over- og merarbejde opgøres ved normperiodens afslutning og kan håndteres på flg. måder efter lederens valg:

  • Det honoreres med timeløn (1/1924 af årslønnen inkl. funktions- og kvalifikationsløn på udbetalingstidspunktet), for overarbejdes vedkommende med et tillæg på 50 %.
  • Det afspadseres i den efterfølgende normperiode, enten på hele dage eller ved et fradrag i årsnormen fra normperiodens start. Også her tillægges 50 % til overarbejde.

En afgrænsning af muligheden for merarbejde

En meget væsentlig bestemmelse netop på musikskoleområdet er, at “der foretages ændring af den aftalte lønkvote, hvis der aftales fast merarbejde ud over en fuld kalendermåned”. Det vil sige, at aftalt arbejdstid af mere end en måneds varighed, som samlet set vil bevirke, at arbejdstiden for normperioden må forventes at blive overskredet ud fra de forhold, man kender, kræver en ansættelse på højere ansættelsesgrad. Der kan således ikke planlægges med merarbejde, hverken fra normperiodens start, eller hvis længerevarende merarbejde opstår undervejs.

Det skal bemærkes, at en lærer kan pålægges nødvendigt over- og merarbejde. Man kan til gengæld ikke pålægges en opnormering af ansættelsesgraden, hverken midlertidig eller permanent, hvorfor der i denne situation kræves enighed mellem lærer og leder.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/