Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Musikskolelæreres IT- og teleudstyr

Forfatter: Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent
Af Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent

Da musik- og kulturskolerne blev lukket ned for undervisning med fremmøde i marts måned pga. corona, udviste skolernes lærere – som så ofte før - meget høj ansvarlighed for arbejdet, dels ved straks at kaste sig ud i nye, elektronisk bårne undervisningsformer, dels ved at stille eget hjem og i nogen grad egne, private arbejdsredskaber til rådighed. Dette var afgørende for, at musik- og kulturskolerne kunne komme bedst muligt igennem en så stor og uventet krise, men samtidigt belyste det behovet for udstyr og synliggjorde, hvad skolerne allerede stiller til rådighed for lærerne, og hvad der mangler.

Udgangspunktet er, at man som lønmodtager har ret til at få stillet de nødvendige arbejdsredskaber til rådighed af arbejdspladsen. Mange lærere har hidtil alligevel valgt eller følt sig nødsaget til at stille egen mobiltelefon og -abonnement, computer, tablet, internetforbindelse, nodeprogrammer osv. til rådighed.

Ud over, at det naturligvis ikke er meningen, at man som lærer skal stå for udgifter til anskaffelse og vedligehold, er kravene til sikkerhed i persondatabehandling skærpet med de GDPR-regler, som er vedtaget som følge af EU’s persondataforordning, hvorfor ansvaret for udstyr og kommunikationsformer mv. må tages af arbejdsgiveren.

Dertil kommer muligheden for, at en del af fjernundervisningen er kommet for at blive; der foregår mange steder en analyse af, hvordan og hvornår det kan være formålstjenligt fortsat at have mulighed for at undervise på afstand, og da ingen ved, hvordan corona kommer til at præge samfundet i de kommende måneder og år, vil også risikoen for (lokal) nedlukning i en periode fortsat være til stede.

Alt i alt peger situationen på, at man på de musik- og kulturskoler, hvor der endnu ikke er anskaffet tilstrækkeligt IT- og teleudstyr til, at lærerne kan udføre deres mange opgaver, nu må fokusere på at løse problemet.

Det kan med fordel ske i 3 tempi:

1: Der foretages en fælles oplistning af, hvilke opgaver lærerne skal løse i deres arbejde. Det kan f.eks. være (ikke udtømmende)

  • Forberedelse og efterbehandling af undervisningen
  • Afkrydsning af elevlister og adgang til arbejdsskema, elevskema, opgaveoversigt osv.
  • Fremstilling af nodematerialer og andet skriftligt eller elektronisk undervisningsmateriale
  • Fremstilling af lydmateriale til undervisningen
  • Kommunikation med elever, forældre, ledelse, kolleger, kontor og eksterne samarbejdspartnere via telefon, SMS og/eller mail
  • At skrive, læse og godkende referater osv.
  • Evt. mulighed for fjernundervisning

2: Der foretages en analyse af, hvilket IT- og teleudstyr der kræves, for at arbejdet kan varetages uden brug af lærernes private udstyr og af, hvor udstyret skal befinde sig for at sikre en smidig og hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet uden unødigt spild af dyrebar arbejdstid: Hvad kan forefindes til fælles brug på skolen (også under hensyntagen til aktuelle coronaregler om afspritning osv.), og hvad må hver enkelt lærer have med sig rundt til undervisning, forberedelse, møder osv.?

3: Der prioriteres imellem anskaffelser (”need to have” eller ”nice to have”), og man finder løsninger på at tilvejebringe de nødvendige økonomiske midler.  

Man er som altid velkommen til at henvende sig til sekretariatet for vejledning.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/