Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

MeToo-håndtering i kommunerne

Forfatter: Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent
Af Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent

KL og Forhandlingsfællesskabet udsendte i december 2020 en fælles skrivelse til kommunernes hovedudvalg. Her slås det fast, at parterne siden 2008 har haft en aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne (trivselsaftalen), hvoraf det fremgår, at der i alle kommuner skal aftales retningslinjer for, hvordan man identificerer, forebygger og håndterer vold, mobning og chikane i tilknytning til udførelse af arbejdet (også fra 3. person), og at dette også gælder seksuel chikane. Parterne opfordrer i skrivelsen til, at man i anledning af den aktuelle debat giver retningslinjerne et servicetjek og ikke mindst overvejer, om medarbejdere, som oplever problemet, har et trygt sted at henvende sig.

I DMpF tilslutter vi os helhjertet denne opfordring og håber, at emnet – hvis det ikke allerede er sket – sættes på dagsorden, også på musik- og kulturskolerne. På sekretariatet kan vi konstatere, at vi kun har ganske få henvendelser, som relaterer til seksuelle krænkelser eller uønsket seksuel opmærksomhed på musikskoleområdet. Hvorvidt det dækker det reelle billede, eller om der viser sig at være et mørketal, kan vi i sagens natur ikke vide – vi håber naturligvis det første. Ikke desto mindre er det i lyset af MeToo-bevægelsen og de sager, den bringer frem, vigtigt, at man også på musik- og kulturskolerne sikrer, at alle medarbejdere ved, hvor de trygt kan henvende sig, hvis de oplever krænkende adfærd af seksuel eller anden karakter, så man mindsker risikoen for, at problemet kan leve i det skjulte eller individualiseres. Spørgsmålet bør behandles i APV’er og trivselsundersøgelser, ligesom der skal sikres reel anonymitet ved gennemførelse af disse.

Det er oplagt, at man også i fuld fortrolighed kan henvende sig til DMpF’s sekretariat og søge vejledning, hvis man oplever krænkelse eller uønsket opmærksomhed - af seksuel eller anden karakter. Ved sådanne henvendelser tages der i hvert enkelt tilfælde stilling til, hvordan der kan reageres, og hvem der kan inddrages for at løse problemet og forebygge gentagelse. Dette er naturligvis nemmere at tage fat på, hvis der på forhånd er aftalt retningslinjer på arbejdspladsen.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/