Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Lokale arbejdstidsaftaler

Forfatter: Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent
Af Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent

I forbindelse med overenskomstfornyelsen 2021 er det blevet præciseret, at der er mulighed for at indgå lokale arbejdstidsaftaler – i daglig tale lokalaftaler. Muligheden har i og for sig i eksisteret i samme omfang hidtil, men den er nu særskilt nævnt i arbejdstidsaftalens § 14.

Hvad er en lokal arbejdstidsaftale?

I store træk er der tre niveauer, hvori musikskolelæreres arbejdstid kan udmøntes:

  1. Lederens udmøntning, oftest i form af et udmøntningspapir, som definerer lederens tilgang til fordeling af arbejdsopgaver til lærerne. Udmøntningen er afgrænset af overenskomstens arbejdstidsaftale og er, ligesom ledelsesretten generelt, omfatte af de gældende samarbejds-/MED-regler, hvor medarbejderne har krav på information og mulighed drøftelse og for at tilkendegive deres holdning.
  2. Et forståelsespapir, hvor tillidsrepræsentanten på vegne af kollegerne tiltræder ledelsens udmøntning af arbejdstiden. Udmøntningen af arbejdstiden er ligeledes afgrænset af reglerne i overenskomstens arbejdstidsaftale og vil til enhver tid falde tilbage på denne, hvis der skulle opstå uenighed eller tvivl om indholdet.(skal opdateres og præciseres)
  3. En lokal arbejdstidsaftale som nævnt i overenskomstens arbejdstidsaftale, § 14. Her skal sekretariatet forstå forhandlingerne på vegne af lærerne, naturligvis i samarbejde med den lokale TR, og i sidste enden underskrive aftalen, idet forhandlings- og aftaleretten beror centralt i organisationen. I en aftale på dette niveau gives der mulighed for at fravige eller supplere bestemmelserne i den centrale arbejdstidsaftale og således træde helt eller delvist i stedet for disse.

Når vi indgår i forhandlinger om lokale arbejdstidsaftaler, lægger vi i høj grad vægt på, at aftalerne netop skal være: lokale - og tage højde for lokale forhold, ønsker og behov. Dén holdning udmønter sig i, dels at aftalerne er forholdsvis forskellige i deres udformning og indhold, dels at de ikke umiddelbart kan kopieres til andre musikskoler, men at vi i forhandlingerne tager udgangspunkt i lokale forhold i stedet for i eksisterende aftaler fra andre musikskoler. Forhandlingerne om lokale arbejdstidsaftaler er derfor ofte både omfattende og tidskrævende, og vi tilstræber en åben og tillidsfuld dialog på alle niveauer for at sikre, at alle er ”med ombord”, inden aftalerne underskrives. I en lokal aftale indgår altid en bestemmelse om, hvordan hver af parterne kan opsige aftalen, men vi tilstræber samtidigt at opnå enighed om og forståelse for, at dele af aftalen kan vise sig uhensigtsmæssig, når den bliver tryk-testet i det virkelige liv, og at der skal være mulighed for sammen at revidere den undervejs, hvis der skulle opstå behov for det. Sagen er jo, at hverken kommunerne eller vi er forpligtede til at indgå lokale arbejdstidsaftaler, så det sker kun, når alle parter oplever, at aftalerne forbedrer forholdene og er til gavn for musikskolen og dens ansatte – på begge sider af bordet.

Vi oplever, at aftalerne giver arbejdsro, både for ledelse og medarbejdere, da man i kraft af aftalen kommer ud over – ofte en stor mængde – drøftelser og usikkerhed omkring arbejdstid, omkostninger, administration, måske endda stress og konflikter, og i stedet kan koncentrere sig om kerneopgaven: At give kommunens børn og unge den bedst mulige musikskoleundervisning.

Hvis I lokalt – ledelse, TR, forvaltning, lærere – går med tanker, om en lokal arbejdstidsaftale kunne være en idé, er I velkomne til at henvende jer til DMpF, så vi sammen kan afsøge, om der er muligheder for at nå til enighed om en aftale, netop på jeres musikskole.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/