Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Lokal løndannelse på musikskoleområdet

Forfatter: Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent
Af Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent

Igennem en lang årrække har vi på musikskoleområdet – i lighed med øvrige kommunalt ansatte medarbejdergrupper – været omfattet af en aftale om lokal løndannelse. I kort­hed går det ud på, at en del af lønnen for den enkelte med­arbejder fastsættes og udvikles ved individuel forhandling.

I en del overenskomstforlig i de første år efter indførelse at lokal løndannelse afsattes der midler til lokale lønforhand­linger ved de centrale overenskomstforhandlinger, men ved de senere overenskomstfornyelser er dette ikke sket. Det ændrer imidlertid ikke ved, at der fortsat skal gennemføres lokale lønforhandlinger eller ved, at både musikskolelæ­reres og -lederes løn løbende bør udvikles gennem lokale lønforhandlinger. Det fremgår da også af gældende aftale om lokal løndannelse, at ” Der er i overenskomstperioden midler til rådighed til lokal løndannelse”, ligesom det frem­går, at der som udgangspunkt forhandles en gang årligt. Det er væsentligt at bemærke, at dette på lærerside gælder for musikskolelærere – ikke for øvrige kulturskolelærere, idet de ikke er omfattet af musikskolelæreroverenskomsten og derfor heller ikke af bestemmelserne om lokal løndannelse. Tillidsrepræsentanten har således ingen forhandlingsret for disse øvrige kulturskolelærere og repræsenterer dem i øvrigt heller ikke på andre områder overfor skolens ledelse.

Langt de fleste kommuner har udfærdiget en forhandlings­aftale med frister for indlevering af lønforslag mv., som man både som leder og tillidsrepræsentant (TR) kan gøre sig bekendt med og anvende.

 

Lønforhandlinger for musikskolelærere

 

For musikskolelærernes vedkommende er forhandlingsret­ten uddelegeret til den lokale TR, ligesom det i stort set alle kommuner er musikskolens leder, som har forhandlingsret­ten vedr. lærerlønsforhandlinger. Det giver ledere og TR to løbende opgaver:

 

  1. Ved alle nyansættelse af musikskolelærere, også ved vikariater, skal der foretages en lønforhandling. I den forbindelse skal man sikre sig, at man kender til tidligere ansættelser, bl.a. under overenskomst for musikskolelæ­rere, så man får lagt den korrekte erfaringsdato ind i an­sættelsen, og så man sikrer sig, at al relevant erfaring og andre kvalifikationer tages i betragtning ved lønindpla­cering i forbindelse med ansættelsen. Indtil en lønaftale for en nyansat lærer er underskrevet af begge parter, kan der således kun udbetales løn à conto, og denne må efterfølgende rettes til i overensstemmelse med forhandlingsresultatet. Lønforhandlingen bør dog som udgangspunkt være gennemført, inden den nyansatte tiltræder stillingen og kan jo i øvrigt være afgørende for, om den udvalgte ansøger ønsker at modtage tilbuddet om ansættelse.
  2. Der gennemføres årlige lønforhandlinger, som omfat­ter alle skolens musikskolelærere. Ved tilbagevendende, årlige lønforhandlinger sikrer man bedst muligt, at man bevarer overblikket over de midler, som iht. det såkaldte råderumspapir kan være til rådighed for forhandlingen, ligesom man fremmer en gennemtænkt, saglig og rime­lig fordeling af lønkroner lærerne imellem.

 

Musikskoleledere og -mellemledere

Også musikskolernes ledelse er omfattet af bestemmel­serne om lokal løndannelse. For deres vedkommende beror forhandlingsretten centralt i organisationen, og DMpF tager da også årligt initiativ til talrige lønforhandlinger. Også her er det imidlertid vigtigt, at man som leder eller mellemleder holder sig orienteret om kommunens forhandlingsaftaler og -procedurer og henvender sig til os, hvis man oplever, at lønudviklingen er gået i stå på et for lavt niveau eller hvis det er for længe siden, man sidst har fået forhandlet sin løn. Man kan som leder vælge selv at tage en lønsamtale eller en forhandling med sin overordnede. Forinden kan det være en fordel at tage en forberedende samtale med DMpF, så man husker at få alle aspekter belyst. Under alle omstændighe­der skal der i sidste ende en underskrift fra organisationen på den endelige aftale, og det er som oftest DMpF, som gennemfører selve forhandlingen.

 

Alle aftaler fremsendes til DMpF

Alle lønaftaler for ledere sendes til DMpF til underskrift, lige­som resultaterne af lærerlønsforhandlingerne fremsendes til sekretariatet. Sekretariatet står i øvrigt til rådighed for assistance, råd og vejledning i det omfang, man ønsker det.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/