Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Lønforhandlinger på musikskolerne

Forfatter: Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent
Af Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent

For musikskolelederes og -læreres vedkommende fastsættes en del af lønnen individuelt efter Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte tandlæger.

Musikskolelæreres grundløn og garantiløn

For musikskolelærere er der aftalt en grundløn på trin 28 (pr. 1/4 2019: Trin 28 + 1000 kr./år i niveau 31/3 2000) på den kommunale lønskala. Efter 6 års ansættelse efter overens­komsten er man garanteret en aflønning på mindst trin 34, efter 10 år på mindst trin 40.

Musikskolelederes grundløn

Til hver enkelt stilling under Overenskomst for musikskole­ledere aftales en grundløn på basis af en samlet vurdering af stillingens organisatoriske placering, omfang, indhold og ansvarsområde. Ovenpå stillingens grundløn forhandles den individuelle løn.

Hvad forhandles der om?

Den enkelte leder, lærer eller grupper af disse kan tillægges løn for kvalifikationer, funktioner eller (mere sjældent) nøje fast­lagte og målbare resultater. Lønnen vil således med tiden blive opbygget i relation til den enkeltes kvalifikationer, funktioner og evt. resultater, og den vil udvikle sig undervejs i ansættelsen.

Hvor meget er der at forhandle om?

Det vil være forskelligt fra det ene år til det næste ligesom fra kommune til kommune, men som udgangspunkt skal der afsættes midler til lokal løndannelse, og afklaring af det lokale økonomiske råderum er et emne til drøftelse mellem de forhandlende parter.

Hvem forhandler?

For musikskolelæreres vedkommende er forhandlingsretten uddelegeret til den lokale tillidsrepræsentant (TR). Lærere kan således ikke selv forhandle deres løn, men de har mulighed for at tage en lønsamtale med deres leder, ligesom de kan fremsende lønforslag til TR. TR forhandler for alle skolens lærere, og alle læreres lønaftaler skal godkendes af denne. TR eller enkelte lærere kan dog altid vælge at søge vejledning og assistance hos DMpF. Alle resultater af de årlige lønforhandlinger for musikskole­lærerne indsendes til DMpF.

For musikskolelederes, souschefers og andre mellemlederes vedkommende varetages forhandlingerne direkte af DMpF. Disse grupper har ligeledes mulighed for at drøfte lønfor­slag med deres overordnede, hvorefter forslagene sendes til DMpF, idet forhandlingsretten beror centralt i organisatio­nen. DMpF har derefter en frist på 3 uger, juli fraregnet, til at begære forhandling, hvis forslaget ikke kan tiltrædes.

Hvornår forhandles der?

Man har som udgangspunkt krav på en årlig lønforhandling – forudsat at den ene eller begge parter fremsender forslag. I hver enkelt kommune vedtages der forhandlingsprocedurer og -frister, som det er tilrådeligt for ledere, TR’er og andre interesserede at holde sig à jour med, så man kan følge kommunens struktur herfor; det er netop ved gennemfø­relse af faste, årlige lønforhandlinger, at man kan sikre en rimelig og gennemsigtig lønudvikling for alle ansatte, ledere såvel som lærere.

Forhandlinger ved nyansættelser finder dog sted i forbin­delse med ansættelsen og skal som udgangspunkt være afsluttede, før ansættelsen træder i kraft. Reelt bør der opnås enighed om lønniveauet, før en ansøger kan vælge, om ansøgeren ønsker at tiltræde stillingen.

Hvis man ikke kan blive enige?

Hvis der ikke kan opnås enighed, udarbejdes et uenigheds­referat med henblik på evt. videreførelse af forhandlingen i det aftalte tvistløsningssystem.

Man kan se mere her på DMpF's hjemmeside, ligesom man er velkommen til at henvende sig for yderligere vejledning.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/