Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Husk dine seniordage

Forfatter: Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent
Af Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent

Fra det kalenderår, hvor du som musikskolelærer, -leder eller -mellemleder fylder 60 år, har du ret til seniordage, dvs. dage med ret til fravær med løn, efter flg. skema:

undefined

Du har kun ret til hhv. 2, 3 eller 4 dage i alt, selvom du har flere arbejdspladser eller skifter arbejdsplads i løbet af året, og du har ret til 2, 3 eller 4 dage, uanset hvornår på året du tiltræder eller fratræder en ansættelse.

Seniordage kan som udgangspunkt afholdes i hele eller halve dage. Det kan på arbejdspladsen drøftes, hvordan seniordage afholdes, og der kan lokalt indgås aftale om, at dagene kan afvikles i timer. Spørg evt. din leder eller TR, om en sådan aftale findes.

Der er forskellige valgmuligheder med frist d. 1. oktober i året, før du har ret til seniordage, så hvis du fylder 59 år eller mere i 2019, skal du allerede nu tage stilling til, hvordan du vil bruge seniordagene i 2020.

Ikke afholdte seniordage bortfalder ved kalenderårets udløb, med mindre du har valgt én af nedenstående muligheder:

Fravær med løn

Det er i udgangspunktet dig, som bestemmer, hvornår dagene skal afholdes. Du skal tidligst muligt meddele din arbejdsplads, hvornår du ønsker at afholde dine seniordage, og din leder skal imødekomme dit ønske, med mindre arbejdets udførelse hindrer dette.

Bonus

Ønsker du i stedet at få værdien af seniordagene udbetalt som bonus, skal du senest d. 1. oktober meddele dette skriftligt til din arbejdsgiver med effekt fra det efterfølgende kalenderår. Seniordagene vedr. 2020 vil blive udbetalt med januarlønnen 2021 osv. Bonus vil for hver seniordag udgør 0,47 % af løn og særydelser, der er pensionsgivende.

Pension

Du har også mulighed for at få værdien af seniordagene indbetalt som pension. Dette skal ligeledes meddeles senest d. 1. oktober inden det kalenderår, hvor dit ønske træder i kraft. Vælger du denne mulighed, vil pensionsprocenten blive forhøjet med 0,4 procentpoint pr. seniordag.

Overførsel til efterfølgende år

Endelig kan du og din leder aftale, at dagene overføres til det efterfølgende år, ligesom dagene overføres til det kommende år, hvis du har fået afvist dit ønske om afholdelse af dagene og ikke har haft mulighed for at afholde dem på et andet tidspunkt.

D. 1. oktober er også frist for at ændre dit tidligere valg med virkning fra det efterfølgende kalenderår.

Kontakt os

Du er naturligvis velkommen til at kontakte os for vejledning om seniordage.

Vil du vide mere? Du kan se den relevante aftale med vejledning her

Se særligt:

Rammeaftale om seniorpolitik, se kap. 5 om seniordage.

Vejledning til Rammeaftale om seniorpolitik, 6.1 og 6.2 samt 6.4-6.5.2.

 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/