Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Husk dine omsorgsdage inden nytår – ellers er de væk!

Forfatter: Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent
Af Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent

Som musikskolelærer, -leder eller -mellemleder har man ret til 2 omsorgsdage, dvs. fravær med løn, pr. barn pr. år til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år. Dagene afholdes med henblik på omsorg for barnet. Der er 2 omsorgsdage pr. barn pr. år, uanset antallet af ansættelser i løbet af året, og uanset, hvornår man blive ansat i løbet af året. Er man ansat på flere musikskoler, eller skifter man job i løbet af året, er der således kun ret til 2 dage i alt – ikke til 2 dage pr. skole.

Hvem kan holde omsorgsdage?

Retten omfatter biologiske forældre, registrerede medmødre, adoptivforældre og indehavere af forældremyndigheden. Hver af barnets to forældre har ret til 2 dage uafhængigt af hinanden, når barnet har ophold hos den ansatte.

Hvordan planlægges omsorgsdage?

Det er som udgangspunkt den ansatte, som planlægger, hvornår omsorgsdagene finder sted, og den ansatte varsler omsorgsdagene tidligst muligt overfor sin arbejdsgiver. Ved afvikling af en omsorgsdag tages tillige hensyn til forholdene på arbejdspladsen. Når barnet er sygt, indgår en afvejning af hensynet til tjenesten over for barnets alder, sygdommens karakter osv. Man skal i alle tilfælde være opmærksom på, at medarbejderen skal have mulighed for at holde sine omsorgsdage.

Hvordan afholdes omsorgsdage?

Omsorgsdage kan holdes i hele og halve dage.

Konduite er nøgleordet!

Med de mange, ofte parallelle, deltidsansættelser udfordres musikskoleområdet i særlig grad af netop dette regelsæt, idet der ikke nærmere er fastsat regler for, hvordan omsorgsdage beregnes ud over, at de afholdes i hele eller halve dage. DMpF har en klar holdning til sagen, som vi i øvrigt i høj grad oplever, at musikskolernes ansatte deler og efterlever: Der må udvises konduite og rimelighed fra begge sider. På den ene side har man selve formålet med omsorgsdagene: At medarbejderen kan yde sine børn omsorg – et hensyn, som kan veje endnu tungere, når barnet er sygt, og barnets 1. og 2. sygedag ikke rækker. På den anden side står skolernes legitime behov for en rimelig mængde og placering af omsorgsdage i forhold til ansættelsen.

Hvad sker der, hvis man ikke holder sine omsorgsdage?

Ikke afholdte omsorgsdage bortfalder ved kalenderårets udløb, ligesom de ikke udbetales ved fratrædelse. Det er derfor vigtigt at huske at afholde dagene, så de ikke fortabes.

Omsorgsdage kan dog overføres til det efterfølgende kalenderår fra det år, hvor barnet er født/modtaget. Ikke afholdte omsorgsdage kan ligeledes overføres, hvis den ansatte ikke har haft mulighed for at afholde omsorgsdage pga. fravær i forbindelse med fødsel eller adoption efter Aftale om fravær af familiemæssige årsager, kap. 3, 4 eller 5. De overføres da til det år, hvor orloven slutter, og retten til overførsel gælder også søskende til det barn, som orloven gjaldt.

Man er som altid velkommen til at kontakte DMpF’s sekretariat for vejledning.

Læs mere i afsnittet om omsorgsdage i aftale om fravær af familiemæssige årsager. 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/